01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/07/2009
Date de péremption : 13/07/2009
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Études de faisabilité, service de conseil, analyse, Services de conseil en ingénierie de l'environnement

2009/S 123-178447 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Energa Elektrownie Ostro™ka S.A., ul. Elektryczna 5, attn: Adam
Politowski, PL-07-401 Ostro™ka. Tel. +48 297662734. E-mail:
a.politowski@zeo.pl. Fax +48 297662684.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 13.6.2009, 2009/S
112-161898)
Objet: CPV: 71241000, 71313000.
Études de faisabilité, service de conseil, analyse.
Services de conseil en ingénierie de l'environnement.
Au lieu de: III.2.2) Zdolnoۇ ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca musi znajdowa‡ si™ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniaj…cej wykonanie zamówienia.

   1.  Wykonawca musi wykaza‡ si™ posiadaniem zdolnoŰci kredytowej lub
posiadaniem Űrodków finansowych w wysokoŰci nie mniejszej niü 3 000 000
PLN, przedkÂadaj…c stosown… informacj™ banku/kasy
oszcz™dnoŰciowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek. W
przypadku Konsorcjum warunek ten dotyczy wszystkich czÂonków Konsorcjum,
przy czym zdolnoۇ kredytowa/posiadane Űrodki na koncie kaüdego z nich nie
mog… by‡ niüsze niü 1 000 000 PLN.

   2.  Wykonawca musi si™ wykaza‡ przychodami ze sprzedaüy z ostatnich 3 lat
obrotowych, a jeüeli okres dziaÂalnoŰci jest krótszy - za ten okres, w
wysokoŰci nie mniejszej niü 10 000 000 PLN rocznie, przedkÂadaj…c stosowne
Sprawozdanie finansowe albo jego cz™Ű‡, a jeüeli podlega ono badaniu przez
biegÂego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoŰci, równieü z opini…
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz™Űci. W przypadku
Konsorcjum warunek ten dotyczy wszystkich czÂonków Konsorcjum, przy czym
przychody ze sprzedaüy kaüdego z nich nie mog… by‡ niüsze niü 2 000 000
PLN rocznie.
III.2.3) Zdolnoۇ techniczna:
Informacje i formalnoŰci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
Wykonawca musi posiada‡ niezb™dn… wiedz™ i doŰwiadczenie oraz potencjaÂ
techniczny, a taküe dysponowa‡ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W
celu potwierdzenia speÂnienia tego warunku Wykonawca winien przedÂoüy‡:
Wykonawca winien przedÂoüy‡:

   1.  Wykaz zamówieÄ wykonanych przez Wykonawc™ w okresie 10 lat przed dniem
wszcz™cia post™powania, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest
krótszy - w tym okresie, zawieraj…cy minimum: wykonanie dla minimum
jednego bloku energetycznego opalanego paliwem w™glowym, na parametry
nadkrytyczne, o mocy nie mniejszej niü 400 MW, z mokr… Instalacj…
Odsiarczania Spalin, co najmniej:
- Studium WykonalnoŰci lub Koncepcji Programowo-Przestrzennej z analiz…
ekonomiczno-finansow…,
- MateriaÂów przetargowych Â…cznie ze Specyfikacj… Istotnych Warunków
Zamówienia zgodnie z procedur… ustawy Prawo ZamówieÄ Publicznych lub inn…
szczególn… procedur… organizacji mi™dzynarodowej (np. procedura EBOR-u),
- Kompleksowej Oceny OddziaÂywania na Úrodowisko.

   2.  Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Zamówienia,
uprawnieniami oraz przynaleünoŰci… do Izby Projektowania Budowlanego lub
odpowiedniej organizacji zgodnie z siedzib… Wykonawcy, zawieraj…cy co
najmniej po jednej osobie z uprawnieniami do peÂnienia samodzielnej
funkcji projektanta wg wymagaÄ Prawa Budowlanego (specjalnoŰci:
konstrukcyjno-inzynieryjnej, konstrukcyjno-budowlanej,
hydrotechniczno-budowlanej, instalacyjno-inüynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych, instalacyjno-inüynieryjnej w zakresie
instalacji, sieci i urz…dzeÄ: wodoci…gowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, linii kolejowych, drogowych obiektów
budowlanych).
Lire: III.2.2) Zdolnoۇ ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca musi znajdowa‡ si™ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniaj…cej wykonanie zamówienia.

   1.  Wykonawca musi wykaza‡ si™ posiadaniem zdolnoŰci kredytowej lub
posiadaniem Űrodków finansowych w wysokoŰci nie mniejszej niü 3 000 000
PLN, przedkÂadaj…c stosown… informacj™ banku/kasy
oszcz™dnoŰciowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek. W
przypadku Konsorcjum warunek ten dotyczy wszystkich czÂonków Konsorcjum,
przy czym zdolnoۇ kredytowa/posiadane Űrodki na koncie kaüdego z nich nie
mog… by‡ niüsze niü 1 000 000 PLN.
Stosowna informacja banku/kasy oszcz™dnoŰciowo-kredytowej musi by‡
wystawiona nie wczeŰniej niü 3 miesi…ce przed upÂywem terminu skÂadania
wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w post™powaniu o udzielenie zamówienia.

   2.  Wykonawca musi si™ wykaza‡ przychodami ze sprzedaüy z ostatnich 3 lat
obrotowych, a jeüeli okres dziaÂalnoŰci jest krótszy - za ten okres, w
wysokoŰci nie mniejszej niü 10 000 000 PLN rocznie, przedkÂadaj…c stosowne
Sprawozdanie finansowe albo jego cz™Ű‡, a jeüeli podlega ono badaniu przez
biegÂego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoŰci, równieü z opini…
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz™Űci. W przypadku
Konsorcjum warunek ten dotyczy wszystkich czÂonków Konsorcjum, przy czym
przychody ze sprzedaüy kaüdego z nich nie mog… by‡ niüsze niü 2 000 000
PLN rocznie.
Wykonawcy niezobowi…zani do sporz…dzania sprawozdania finansowego skÂadaj…
inne dokumenty okreŰlaj…ce obroty oraz zobowi…zania i naleünoŰci we
wskazanym wyüej okresie.
III.2.3) Zdolnoۇ techniczna:
Informacje i formalnoŰci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
Wykonawca musi posiada‡ niezb™dn… wiedz™ i doŰwiadczenie oraz potencjaÂ
techniczny, a taküe dysponowa‡ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W
celu potwierdzenia speÂnienia tego warunku Wykonawca winien przedÂoüy‡:
Wykonawca winien przedÂoüy‡:

   1.  Wykaz zamówieÄ wykonanych przez Wykonawc™ w okresie 10 lat przed dniem
wszcz™cia post™powania, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest
krótszy - w tym okresie, zawieraj…cy minimum: wykonanie dla minimum
jednego bloku energetycznego opalanego paliwem w™glowym, na parametry
nadkrytyczne, o mocy nie mniejszej niü 400 MW, z mokr… Instalacj…
Odsiarczania Spalin, co najmniej:
- Studium WykonalnoŰci lub Koncepcji Programowo-Przestrzennej z analiz…
ekonomiczno-finansow…,
- MateriaÂów przetargowych Â…cznie ze Specyfikacj… Istotnych Warunków
Zamówienia zgodnie z procedur… ustawy Prawo ZamówieÄ Publicznych lub inn…
szczególn… procedur… organizacji mi™dzynarodowej (np. procedura EBOR-u),
- Kompleksowej Oceny OddziaÂywania na Úrodowisko.
Zamawiaj…cy dopuszcza, aby Wykonawca wskaza osobne zamówienia zawieraj…ce
jeden lub wi™cej z elementów wyszczególnionych powyüej, które jednak
Â…cznie musz… speÂnia‡ w caÂoŰci przedmiotowy warunek udziaÂu w
post™powaniu.

   2.  Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Zamówienia,
uprawnieniami oraz przynaleünoŰci… do Izby Projektowania Budowlanego lub
odpowiedniej organizacji zgodnie z siedzib… Wykonawcy, zawieraj…cy co
najmniej po jednej osobie z uprawnieniami do peÂnienia samodzielnej
funkcji projektanta wg wymagaÄ Prawa Budowlanego (specjalnoŰci:
konstrukcyjno-inzynieryjnej, konstrukcyjno-budowlanej,
hydrotechniczno-budowlanej, instalacyjno-inüynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych, instalacyjno-inüynieryjnej w zakresie
instalacji, sieci i urz…dzeÄ: wodoci…gowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, linii kolejowych, drogowych obiektów
budowlanych).
Ze wzgl™du na zÂoüonoۇ zadania, Zamawiaj…cy wymaga aby Wykonawca
dysponowa odpowiednim personelem, tj. osobami posiadaj…cymi stosowne
uprawnienia (samodzielni projektanci) w zakresie kaüdej ze specjalnoŰci.
Niemniej jednak Zamawiaj…cy dopuszcza Â…czenie co najwyüej dwóch
specjalnoŰci dla jednej osoby.
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement