Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 23/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Benn s: Logiciels et systËmes d'information

2020/S 69-164150  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Finlande-Benn s: Logiciels et systËmes d'information

2020/S 069-164150

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 056-132007)

Upphandlingsenhet f^r kommunal sektor
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Oy Komit Ab
NumÈro national d'identification: 2571037-5
Adresse postale: Skrufvilagatan 2
Ville: Benn s
Code NUTS: FI195
Code postal: 689 10
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Oy Komit Ab
Courriel: info@komit-ict.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: www.komit-ict.fi

www.komit-ict.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Oy Komit Ab
NumÈro national d'identification: 2571037-5
Adresse postale: Skrufvilagatan 2
Ville: Benn s
Code NUTS: FI195
Code postal: 689 10
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Oy Komit Ab
Courriel: info@komit-ict.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: www.komit-ict.fi

www.komit-ict.fi
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ERP-aff rssystem f^r den offentliga sektorn

II.1.2)
Code CPV principal
48000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Komit ber om er offert p ett helt integrerat ERP-aff rssystem l mpat f^r offentlig f^rvaltning i Finland j mte tj nster. F^remÂlet f^r upphandlingen r ett integrerat ERP-aff rssystem bestÂende av: ï ekonomif^rvaltning ï personalf^rvaltning (HR/HRM/HRD) ï resehantering ï l^ner kning Dessutom kan anbudsgivaren ge offert p till ggsdelarna: ï projektadministration ï ink^p ï teknisk service och underhÂll ï fastighetsservice

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
06/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 056-132007

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Sista tid f^r mottagande av information, anbud eller anbudsans^kningar

Au lieu de:

Date: 16/04/2020

Lire:

Date: 23/04/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Anbuds^ppning

Au lieu de:

Date: 16/04/2020

Lire:

Date: 23/04/2020

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Anbudsf^rfrÂgan har korrigerats. Tidsfristen f^r st llande av frÂgor gÂr ut 14.4 kl 12 och anbudstiden har f^rl ngts pga tekniska problem med tillg ngligheten till bilagorna

 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information