Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Eduskunta: Fourniture de cours de langues

2022/S 89-245257  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Finlande-Eduskunta: Fourniture de cours de langues 2022/S 089-245257 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de préinformation Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Eduskunnan kanslia Numéro national d'identification: 0245977-1 Adresse postale: Mannerheimintie 30 Ville: Eduskunta Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00102 Pays: Finlande Courriel: kilpailutus@hansel.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.eduskunta.fi/fi/Sivut/default.aspx
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Numéro national d'identification: 0245977-1 Adresse postale: Mannerheimintie 30 Ville: Eduskunta Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00102 Pays: Finlande Courriel: kilpailutus@hansel.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.oikeusasiamies.fi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=398594&tpk=515d7f4a-1ada-466d-9b02-71f91aa4cf07 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Eduskunnan kielikoulutuspalvelut Numéro de référence: 61/02.05.01.00/2022
II.1.2) Code CPV principal 80580000 Fourniture de cours de langues
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on kielikoulutus, joka alustavasti on suunniteltu toteutettavaksi ohjattuna läsnä- ja etäopetuksena. Läsnäopetus tapahtuisi pääsääntöisesti eduskunnan tiloissa ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tiloissa. Koulutuksen kohderyhminä ovat kansanedustajat, eduskunnan kanslian henkilöstö ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian henkilöstö. Hankinnan kohteena on pääasiassa englannin, ruotsin, ranskan, venäjän, saksan ja espanjan kielet sekä mahdollisesti muita kieliä lisäpalveluna.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/09/2022
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinavuoropuheluun, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Markkinavuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin mahdollisesti toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Kaikille hankinnasta kiinnostuneille toimijoille annetaan mahdollisuus osallistua markkinavuoropuheluun. Alustavan suunnitelman mukaan hankintayksikkö tulee tarjoamaan mahdollisuuden tarjouspyynnön luonnosmateriaalin kirjalliseen kommentointiin sähköpostin välityksellä. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa osallistua markkinavuoropuheluun 17.5.2022 klo 12:00 mennessä. Vuoropuhelun järjestämistä varten toimijan tulee lähettää yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (sähköposti) osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: "Kielikoulutus, markkinavuoropuhelu". Ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Markkinavuoropuhelu ei sido hankintayksikköä toteuttamaan tarjouskilpailua. kilpailutus@hansel.fi
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/05/2022 Finlande-Eduskunta: Fourniture de cours de languesType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Services 06/05/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
80580000 - Fourniture de cours de langues