01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Espoo: Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux

2018/S 235-538164 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/12/2018 S235  - - Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Attribution de marché sans publication préalable Finlande-Espoo: Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux 2018/S 235-538164 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 2647375-4 PL 1000, VTT Espoo 02044 Finlande Courriel: kilpailutus@vtt.fi Code NUTS: FI Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.vtt.fi/ https://www.vtt.fi/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: tutkimus ja kehitys
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tutkimusreaktorin ja ydinvoimalaitosten rakennemateriaalitutkimuksen laboratorion käytöstäpoiston menetelmien ja konseptien vahvistaminen
II.1.2) Code CPV principal 90520000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Esisuunnitteluvaiheen suunnittelu- ja tukityö: - FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoiston toteutukseen liittyvien menetelmien ja konseptien vahvistaminen, - Otakaari 3:n materiaalitutkimuksen laboratorion (OK3-laboratorio) käytöstäpoiston tuki.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 600 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI
II.2.4) Description des prestations:
Esisuunnitteluvaiheen suunnittelu- ja tukityö: - FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoiston toteutukseen liittyvien menetelmien ja konseptien vahvistaminen, - Otakaari 3:n materiaalitutkimuksen laboratorion (OK3-laboratorio) käytöstäpoiston tuki. Esisuunnitteluvaiheen yhteydessä Fortum Power and Heat Oy (FPH) laatii FiR 1 -reaktorin ja OK3-laboratorion käytöstäpoiston teknisiä suunnitelmia sekä kartoittaa käytöstäpoistossa syntyvien radioaktiivisten purkujätteiden välivarastoinnin ja loppusijoittamisen sekä tarvittaessa FiR 1 -reaktorin käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnin menettelyä Loviisan ydinvoimalaitokselle.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankkeessa on mahdollista edetä toisen vaiheen hankintana käytöstäpoiston yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja toteutukseen, mukaan luettuna jätteen välivarastointi ja sen päättyessä tarpeellinen loppusijoitusmenettely.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Yksiselitteinen kuvaus suorahankinnan perusteista: - Laki julkisista hankinnoista 40 §: teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta; - 40 § 2) kohta; Ydinenergialain (990/1987) mukaisesti Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena syntyneet ydinjätteet tulee käsitellä, varastoida ja sijoittaa pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen. VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin ja OK3-laboratorion käytön ja käytöstäpoiston seurauksena syntyvien ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden huollon järjestämiseksi VTT tarvitsee käyttöönsä asianmukaisesti luvitetun tilan jätteiden välivarastoinnille ja loppusijoitukselle Suomessa. FiR 1 -reaktorin käytöstäpoisto ja tämän seurauksena syntyvien ydinjätteiden sekä radioaktiivisten jätteiden varastointi muodostavat logistisen kokonaisuuden, johon kuuluvat mm. rakenteiden pilkkominen, jätemäärien ja -laatujen määritys, jätteiden pakkaaminen ja kuljetus sekä varastointi ydinvoimalaitosalueelle toimittajan omien jätteiden huoltoa haittaamatta. Vastaava pätee OK3-hankkeen radioaktiiviseen jätteeseen. Reaktorin ja laboratorion käytöstäpoistojen (erillisiä) lupahakemuksia varten VTT on selvittänyt perusteellisesti eri vaihtoehtoja jätteiden välivarastoinnille ja loppusijoitukselle Suomessa. VTT on selvittänyt välivarastoinnin mahdollisuutta VTT:n hallinnassa olevassa maanalaisessa tilassa Espoon Otaniemessä, mutta tämä ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa. Ainoa vaihtoehto ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden välivarastoinnille ja loppusijoitukselle Suomessa on sijoittaa ne ydinvoimayhtiön hallinnassa oleviin, ydinvoimalaitosalueella sijaitseviin varastotiloihin. VTT on neuvotellut molempien ydinvoimalaitoksia Suomessa käyttävien yhtiöiden kanssa [Fortum Power and Heat Oy (FPH) ja Teollisuuden Voima Oyj (TVO)] edellä mainittujen radioaktiivisten jätteiden välivarastoinnista ja loppusijoituksesta: - FPH on sitoutunut esisopimuksella valmistelemaan VTT:lle välivarastointia ja loppusijoitusta osana yhdessä VTT:n kanssa toteutettavaa käytöstäpoiston ja jätehuollon kokonaisuutta. Jätteiden vastaanottajana sekä turvallisesta ja tehokkaasta välivarastoinnista ja loppusijoituksesta vastaavana Loviisan ydinlaitoksen luvanhaltijana FPH asettaa jätteelle omat laatukriteerinsä, joita jo FiR 1-reaktorin purkamisessa ja laboratorion puhdistamisessa on noudatettava. Tätä varten FPH todentaa jätepakkausten tarkan sisällön ja jätteiden nuklidi-inventaarien paikkansapitävyyden pakkaus- ja mittaustilanteessa, - TVO on selvittänyt VTT:lle FiR 1 -reaktorin ja OK3-tutkimuslaboratorion käytön ja käytöstäpoiston seurauksena syntyvien jätteiden välivarastointia. TVO on neuvottelujen lähtökohtana rajannut pois eräitä FiR 1 -reaktorin purkamiseen liittyviä jätemateriaaleja sekä materiaalitutkimuksessa käytettyjen radioaktiivisten näytteiden vastaanoton ja varastoinnin. Tämä ei mahdollistaisi jätteiden välivarastoinnin ja loppusijoituksen kokonaisuutta, jonka VTT tarvitsee edetäkseen valtioneuvostolle esitetyn FiR 1:n käytöstäpoiston lupahakemuksen mukaisesti, sekä siihen läheisesti liittyvään laboratorion käytöstäpoiston hankinnassa. Olennainen edellytys luvan myöntämiselle on sopimuksin varmistettu ydinjätehuoltoratkaisujen valmistelu. Suorahankintaperuste on tässä tapauksessa olemassa, koska kokonaisuutena ainoa järkevä tapa valmistella reaktorin käytöstäpoistoa ja jätteiden välivarastointia ja loppusijoitusta Suomeen, on hankkia nyt hankinnan kohteena oleva palvelukokonaisuus FPH:lta, jolla on kokemusta Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston suunnittelusta. VTT julkaisee vapaaehtoisen ilmoituksen suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Mahdolliset lisätietopyynnöt pyydämme ohjaamaan osoitteeseen: kilpailutus@vtt.fi kilpailutus@vtt.fi
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
Tutkimusreaktorin ja ydinvoimalaitosten rakennemateriaalitutkimuksen laboratorion käytöstäpoiston menetelmien ja konseptien vahvistaminen
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
28/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Fortum Power and Heat Oy 0109160-2 Keilalahdentie 2-4 Espoo 02150 Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 600 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 600 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 Finlande Téléphone: +358 295643300 Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
90520000 - Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux