01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/12/2018
Date de péremption : 11/01/2019
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Espoo: Travaux de construction

2018/S 240-547363 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/12/2018 S240  - - Marché de travaux - Avis de marché - Dialogue compétitif Finlande-Espoo: Travaux de construction 2018/S 240-547363 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Espoon kaupunki 0101263-6 PL 6200, Espoon kaupunki Espoo 02070 Finlande Point(s) de contact: Reijo Yrjölä Téléphone: +358 505994076 Courriel: tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi Code NUTS: FI1B1 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.espoo.fi http://www.espoo.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMafEXKM4jaMWNAxB24KCSG9cSOSmbbXmE3olF5og1%2FHCmMP%2BnowgW3%2B Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMafEXKM4jaMWNAxB24KCSG9cSOSmbbXmE3olF5og1%2FHCmMP%2BnowgW3%2B
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Espoon kaupungin koulukohteiden PPP-hanke
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Espoon kaupunki kilpailuttaa PPP-mallilla (Public Private Partnership eli julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö) kokonaispalvelun, jossa palveluntuottaja vastaa hankkeen rahoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta sekä ylläpidosta. Hankintaan sisältyvät kohteet on kuvattu jäljempänä kohdassa Kuvaus hankinnasta. Kyseessä on käytettävyysperusteinen PPP-hanke. Sopimusaika on kohteiden rakentaminen (2-4 vuotta) + ylläpitojakso noin 15-25 vuotta. Hankkeen alustava ja sitomaton aikatauluarvio on seuraava: Hankintailmoitus 12/2018 Neuvottelu- ja tarjousvaihe 1-9/2019 Hankintapäätös 10/2019 Palvelusopimuksen allekirjoitus kevät 2020 Kohteiden valmistuminen 2022-2024.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1
II.2.4) Description des prestations:
Espoon kaupunki kilpailuttaa PPP-mallilla (Public Private Partnership eli julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö) kokonaispalvelun, jossa palveluntuottaja vastaa hankkeen rahoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta sekä ylläpidosta. Tämän hetken suunnitelmien mukaan hankintaan tulisivat sisältymään seuraavat kohteet: - Nauriskasken koulu (n. 490 oppilasta) ja Nöykkiönniityn päiväkoti (n. 120-170 hoitopaikkaa), - Pohjois-Tapiolan yhtenäinen peruskoulu (n. 990 oppilasta), - Kuitinmäen koulun alakouluosa (ent. Tähtiniityn koulu) ja päiväkoti (n. 360 oppilasta + 170 hoitopaikkaa), - Kilon koulu ja päiväkoti (n. 660 oppilasta + 170 hoitopaikkaa), - Perkkaan koulu ja nuorisotila (n. 760 oppilasta) sekä Perkkaan päiväkoti (n. 250 hoitopaikkaa). Tilaaja varaa mahdollisuuden muuttaa, lisätä tai vähentää kohteita ja tilaaja varaa mahdollisuuden hankkia muutetut kohteet tämän hankintamenettelyn yhteydessä muulla hankintamuodolla. Kyseessä on käytettävyysperusteinen PPP-hanke. Sopimusaika on kohteiden rakentaminen (2-4 vuotta) + ylläpitojakso noin 15-25 vuotta. Hankkeen alustava ja sitomaton aikatauluarvio on seuraava: Hankintailmoitus 12/2018 Neuvottelu- ja tarjousvaihe 1-9/2019 Hankintapäätös 10/2019 Palvelusopimuksen allekirjoitus kevät 2020 Kohteiden valmistuminen 2022-2024.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2020 Fin: 01/08/2054 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre minimal envisagé: 3 Nombre maximal: 6
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)Ehdokkaan, jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan (alihankkija, jonka resursseihin ehdokas tai ehdokasryhmittymä vetoaa täyttääkseen hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset ja tarjoajien valintaperusteet) tulee olla merkitty kaupparekisteriin. 2) Ehdokkaan, jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi. 3) Ehdokkaan, jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee olla merkitty työnantajarekisteriin. 4) Ehdokkaan, jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee olla järjestänyt työterveyshuolto työntekijöilleen. 5) Ehdokkaan, jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee olla ottanut työntekijöilleen tapaturmavakuutuslain mukainen työtapaturmavakuutus. Ehdokkaan, jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee täyttää edellä mainitut soveltuvuusvaatimukset, jos ehdokkaalla, ehdokasryhmittymän jäsenellä ja voimavara-alihankkijalla on lainsäädännön tai viranomaismääräysten perusteella velvollisuus kuulua mainittuihin rekistereihin ja hoitaa mainitut velvoitteet. Jos ehdokas, ehdokasryhmittymän jäsen tai voimavara-alihankkija on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan, ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty vastaaviin rekistereihin sekä toimittaa vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta. Osallistumishakemusvaiheessa ehdokas, ehdokasryhmittymän jäsen ja voimavara-alihankkija vastaa soveltuvuusvaatimusten täyttymiseen täyttämällä ja toimittamalla ESPD-lomakkeen. Tarjoajien valinnan jälkeen Espoon kaupunki tulee pyytämään kaikilta tarjouskilpailuun valituilta tarjoajilta, tarjoajaryhmittymän jäseniltä ja voimavara-alihankkijoilta selvitykset ja todistukset vaatimusten täyttymisestä.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)Ehdokkaan, jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee olla suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut. 2) Ehdokkaan, jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee olla ottanut työntekijöilleen lakisääteiset eläkevakuutukset ja suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. 3) Ehdokkaan tai ehdokasryhmittymän liikevaihdon tulee olla ollut kahdella (2) edellisellä päättyneellä ja vahvistetulla kahdentoista (12) kuukauden pituisella tilikaudella kaksisataaa (200) miljoonaa EUR. Vaatimuksen tulee täyttyä molemmilla edellisillä tilikausilla. 4) Ehdokkaan, jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan luottoluokituksen tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa A-luokitus tai vastaava. Ehdokkaan, ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee olla suorittanut kohdissa 1-2 mainitut maksut, jos ehdokkaalla, ehdokasryhmittymän jäsenellä ja voimavara-alihankkijalla on lainsäädännön tai viranomaismääräysten perusteella velvollisuus siihen. Jos ehdokas, ehdokasryhmittymän jäsen tai voimavara-alihankkija on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan, ehdokasryhmittymän jäsenen ja voimavara-alihankkijan tulee esittää vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta tai muilta verojen, sosiaaliturvamaksujen ja lakisääteisten eläkemaksujen suorittamista valvovilta tahoilta. Osallistumishakemusvaiheessa ehdokas, ehdokasryhmittymän jäsen ja voimavara-alihankkija vastaa soveltuvuusvaatimusten täyttymiseen täyttämällä ja toimittamalla ESPD-lomakkeen. Tarjoajien valinnan jälkeen Espoon kaupunki tulee pyytämään kaikilta tarjouskilpailuun valituilta tarjoajilta, tarjoajaryhmittymän jäseniltä ja voimavara-alihankkijoilta selvitykset ja todistukset vaatimusten täyttymisestä.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ehdokkaan, ehdokasryhmittymän jäsenen tai voimavara-alihankkijan on tullut toteuttaa päätoteuttajana vähintään kolme (3) toimitilarakennuksen uudisrakennuskohdetta viimeisen viiden (5) vuoden aikana laskettuna taaksepäin tämän hankintailmoituksen päivämäärästä. Jokaisen referenssikohteen on tullut olla bruttoalaltaan vähintään 5 000 brm2. Pinta-alan tulee täyttyä alla määritellystä rakennusluokitusten C112 - H mukaisista tiloista. Jokaisen referenssikohteen hyväksytyn vastaanottotarkastuksen on tullut olla ed. mainitun viiden (5) vuoden aikana. Toimitilarakennuksella tarkoitetaan Tilastokeskuksen käyttämän Rakennusluokituksen (1994) kohtia: C112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset D Toimistorakennukset F21 Terveydenhuoltorakennukset G31 Teatteri- ja konserttirakennukset G32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset G33 Seura- ja kerhorakennukset yms. F231 Lasten päiväkodit H Opetusrakennukset. Selvyyden vuoksi todetaan, että jokaisen ehdokasryhmittymän jäsenen ei tarvitse täyttää edellä mainittua vaatimusta, vaan riittää, että yksi (1) ehdokasryhmittymän jäsen tai voimavara-alihankkija täyttää sen. Osallistumishakemusvaiheessa ehdokas, ehdokasryhmittymän jäsen ja voimavara-alihankkija vastaa soveltuvuusvaatimusten täyttymiseen täyttämällä ja toimittamalla ESPD-lomakkeen. Tarjoajien valinnan jälkeen Espoon kaupunki tulee pyytämään kaikilta tarjouskilpailuun valituilta tarjoajilta, tarjoajaryhmittymän jäseniltä ja voimavara-alihankkijoilta selvitykset ja todistukset vaatimusten täyttymisestä. Jos soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita/ehdokasryhmittymiä on enemmän kuin kolme (3), hankintayksikkö voi vertailla osallistumishakemukset ja valita tarjouskilpailuun 3-6 parasta ehdokasta/ehdokasryhmittymää. Tarjoajien valintaperusteena käytetään rakennusteknisistä töistä vastaavan ehdokkaan, ehdokasryhmittymän jäsenen tai voimavara-alihankkijan aiempien asiakkaiden palautetta vastaavien kolmen (3) aikaisemman uudisrakennushankkeen rakennustöistä seuraavasti: a) Rakentamisen kokonaislaatu (ml. puhtauden- ja kosteudenhallinta); b) Aikataulujen hallinta ja aikatauluissa pysyminen; c) Työturvallisuuden toteutuminen; d) Yhteistyökyky. Hankintailmoituksen liitteenä on palautelomake aiemmista hankkeista, jolla aiempien asiakkaiden palaute ilmoitetaan. Lomake tulee palauttaa osallistumishakemuksen yhteydessä. Ehdokkaan/ehdokasryhmittymän rakennusteknisistä töistä vastaavan jäsenen tai voimavara-alihankkijan tulee toimittaa lomake täytettynä ja allekirjoitettuna kolmen (3) aiemman referenssihankkeen osalta. Kutakin referenssihanketta kohden toimitetaan erillinen kappale lomakkeesta. Kunkin lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa hankkeen tilaajan edustaja (vastuullinen projektipäällikkö tai muu vastaavassa roolissa toiminut henkilö) lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilaajien edustajat pisteyttävät ehdokkaan, ehdokasryhmittymän jäsenen tai voimavara-alihankkijan referenssin kunkin ominaisuuden osalta asteikolla 0-5. Ilmoitettujen kolmen (3) referenssihankkeen pisteet lasketaan yhteen (yhteensä enintään 60 pistettä). 3-6 eniten pisteitä saanutta valitaan tarjouskilpailuun. Vastaavaksi uudisrakennuskohteeksi katsotaan toimitilarakennuksen uudisrakennuskohteet viimeisen viiden (5) vuoden aikana laskettuna taaksepäin hankintailmoituksen päivämäärästä. Jokaisen referenssikohteen on tullut olla bruttoalaltaan vähintään 5 000 brm2. Pinta-alan tulee täyttyä alla määritellystä rakennusluokitusten C112 - H mukaisista tiloista. Jokaisen referenssikohteen hyväksytyn vastaanottotarkastuksen on tullut olla ed. mainitun viiden (5) vuoden aikana. Toimitilarakennuksella tarkoitetaan Tilastokeskuksen käyttämän Rakennusluokituksen (1994) kohtia: C112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset D Toimistorakennukset F21 Terveydenhuoltorakennukset G31 Teatteri- ja konserttirakennukset G32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset G33 Seura- ja kerhorakennukset yms. F231 Lasten päiväkodit H Opetusrakennukset.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Dialogue compétitif
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 183-413269
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/01/2019 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 15/01/2019
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Hankkeesta kiinnostuneiden palveluntuottajien on mahdollista esittää osallistumishakemusta koskevia kysymyksiä. Kysymykset tulee toimittaa 27.12.2018 klo 12:00 mennessä osoitteeseen http://public.sokopro.fi/Quotation/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk6pUYm4FRCSh3Y%2FtkMERMwynJzzG2PZY8K1XQS71Ib5yg%3D%3D Hankintayksikkö pyytää, että kysymykset koskisivat tässä vaiheessa nimenomaan osalliistumishakemuksen tekemisessä tarvittavia tietoja. Tarjoajilla on mahdollisuus myöhemmin esittää kysymyksiä esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjoista ja suunnittelun lähtötiedoista. Hankintayksikkö pyrkii vastaamaan kysymyksiin
   4. 1.2019 mennessä. Vastaukset kysymyksiin ovat edellä mainitussa osoitteessa. Hankintamenettelyn aikana ehdokkaan ja tarjoajan ei ole hyväksyttävää poistaa ketään sellaista osallistumishakemuksessa nimettyä ehdokasryhmittymän jäsentä tai voimavara-alihankkijaa, jonka voimavaroihin ehdokas on vedonnut täyttääkseen liikevaihtoa tai referenssejä koskevan soveltuvuusvaatimuksen tai tarjoajien valintaperusteen. Muita osallistumishakemuksessa tai tarjouksessa ilmoitettuja jäseniä ehdokkaan ja tarjoajan on mahdollista poistaa hankintamenettelyn aikana. Lisäksi ehdokkaan ja tarjoajan on hyväksyttävää lisätä ehdokas- ja tarjoajaryhmittymään uusia jäseniä edellyttäen, että uudet jäsenet täyttävät kaikki hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. http://public.sokopro.fi/Quotation/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk6pUYm4FRCSh3Y%2FtkMERMwynJzzG2PZY8K1XQS71Ib5yg%3D%3D
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 Finlande Téléphone: +358 295643300 Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction