Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hämeenlinna:Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2023/S 196-614523  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Finlande-Hämeenlinna: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 2023/S 196-614523 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Numéro national d'identification: 1711549-6 Adresse postale: Paroistentie 7 Ville: Hämeenlinna Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme Code postal: 13600 Pays: Finlande Point(s) de contact: Essi Rajahuhta Courriel: essi.rajahuhta@sarastia.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://hsvesi.fi/
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Yhdistelmäautopalvelut ja viemäreiden TV-kuvauspalvelut
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement - FF01
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Sarastia Oy pyysi HS-Veden toimeksiannosta tarjoustanne yhdistelmäautopalveluista ja jätevesi- sekä hulevesiviemäreiden TV-kuvauspalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti HS-veden toimialueelle (Hämeenlinna, Hattula ja Akaa). Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä, jonka perusteella kokonaisuuden toimittajaksi valitaan yksi (1) eniten pisteitä saanut tarjoaja. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana. Hankintasopimus alkaa aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tarjouskilpailua koskevat kysymykset tuli jättää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti Tarjouspalvelu-portaalissa 19.6.2023 12:00 mennessä.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme Lieu principal d'exécution:
HS-Veden toimialue (Hämeenlinna, Hattula ja Akaa)
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan piiriin kuuluvat yhdistelmäautopalvelut ja jätevesi- sekä hulevesiviemäreiden TV-kuvauspalvelut sopimuskaudella HS-Veden toimialueella. Palvelukuvaukset ja kalustoa koskevat vaatimukset on ilmoitettu tämän tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimuksen liitteessä numero
   1.  Sopimus sisältää määräostovelvoitteen yhden (1) yhdistelmäauton + kuljettajan osalta 7,5h/arkipäivä (37,5h/vko). Muiden palveluiden osalta Tilaajalla ei ole määräostovelvoitetta.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Tilaajalla on oikeus hankkia sopimuksella vähäisissä määrin myös optiona ilmoitettuja tuotteita ja palveluita, kuten talousveden paineauto, vetoauto ja säiliöperävaunu paineenkorotuspumpulla sekä ohipumppausyksikkö ja pumppuhuoltomies sekä muita kuin tässä tarjouspyynnössä yksilöityjä tuotteita ja palveluita.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 108-339745
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Yhdistelmäautopalvelut ja viemäreiden TV-kuvauspalvelut 11/10/2023 FIN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement