Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hämeenlinna:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2023/S 196-614405  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Finlande-Hämeenlinna: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2023/S 196-614405 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hämeenlinnan kaupunki Numéro national d'identification: 0146921-4 Adresse postale: Wetterhoffinkatu 2 Ville: Hämeenlinna Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme Code postal: 13100 Pays: Finlande Courriel: hankinnat@hameenlinna.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hameenlinna.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Perusopetuksen oppilashallintojärjestelmä Numéro de référence: HML/2659/02.08.06/2022
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hämeenlinnan kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin perusopetuksessa on käytössä Visma Enterprise Oy:n toimittama oppilashallintojärjestelmä, joka on hankittu vuonna 2011. Oppilashallintojärjestelmästä on tehty 15.9.2020 muutossopimus, jossa sopimuksen osapuolet, Hämeenlinnan kaupunki ja Visma Enterprise Oy, ovat sopineet Wilman SaaS-palvelusta (SaaS-päivityksestä) sekä PrimusQueryjen ylläpidosta (muutossopimus perustuu tietohallintojohtajan viranhaltijapäätökseen 36 /11.8.2020 (HML/3412/02.08.04/2020)). Sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto on julkaissut 30.5.2022 tietopyynnön (Hämeenlinnan kaupunki, Tietopyyntö 30.5.2022, Tietopyyntö HML/2659/02.08.06/2022) HILMA-ilmoituskanavassa, selvittääkseen oppilashallintojärjestelmän päivittämistä tai korvaamista vaihtoehtoisella järjestelmällä, jotta sen tavoittelemat toiminnot ja ominaisuudet olisivat monipuolisesti hyödynnettävissä. Hämeenlinnan kaupunki on käynyt markkinavuoropuheluja syksyn 2022 aikana kartoittaakseen vaihtoehtoisia palveluntarjoajia ja tietojärjestelmiä. Markkinavuoropuhelut käytiin kolmen tietopyyntöön vastanneen palveluntarjoajan sekä yhden kansallisen hankkeen kanssa. Markkinavuoropuheluissa selvisi, että vaihtoehtoisia järkeviä tai korvaavia ratkaisuja hankinnalle ei ole, jotka voisivat vastata perusopetuksen tarpeisiin riittävällä laajuudella ja riittävällä valmiudella. Tällä hetkellä Visma Enterprise Oy:n tarjoama tietojärjestelmä on ainoa, joka täyttää perusopetuksen vaatimukset riittävällä tasolla ja jota kehitetään suunnitelmallisesti perusopetuksen tarpeisiin.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 322 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels 48000000 Logiciels et systèmes d'information 48100000 Logiciels pour l'industrie 48190000 Logiciels pédagogiques 48800000 Systèmes d'information et serveurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme
II.2.4) Description des prestations:
Hankintayksikkö on toimittanut hankinnasta julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Alla suorahankintailmoituksessa ollut kuvaus hankinnasta. Suorahankinnan myötä päivitetään palvelusopimukset vastaamaan muuttuneita palveluympäristön vastuita ja lainalaisuuksia. Sopimuksen yhteydessä huomioidaan lisäksi muuttuneesta toimintakentästä ja lainsäädännöstä aiheutuneet järjestelmän muutostarpeet. Hankintalain 131 §:n mukaan hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Mahdollinen valitus aiotusta suorahankinnasta on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Mikäli asiasta ei valiteta 14 päivän kuluessa, suorahankinnasta tulee lainvoimainen, eikä hankintasopimuksen sitovuuteen voida enää muutoksenhaulla puuttua. Suorahankinnan ilmoitusmenettely ei ole hankintayksikön velvollisuus, vaan vaihtoehto hankinnan avoimuuden lisäämiseksi ja oikeussuojakeinojen tehokkuuden ohjaamiseksi. Hämeenlinnan kaupunki haluaa vapaaehtoisesti ilmoittaa suorahankinnasta, jonka perusteet se on hankintaa valmistellessaan huolellisesti selvittänyt. Suorahankintapäätös ei luo sopimussuhdetta Hämeenlinnan kaupungin ja valitun tarjoajan välille. Sopimus syntyy vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Edellytyksenä hankintasopimuksen allekirjoittamiselle on, että valittu tarjoaja toimittaa hankintayksikölle erikseen hankintapäätöksen jälkeen pyydettävät tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, luottokelpoisuus- ja talousraportit, rikosrekisteriotteet sekä todistuksen vastuuvakuutuksesta. Tavoite sopimuskauden alkamiselle on toukokuu 2023. Hankintalain 102 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainitut tiedot: 1) hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki, PL 84 (Wetteri, Wetterhoffinkatu 2), 13101 Hämeenlinna, puhelin 03 6211 (vaihde), sähköposti: hameenlinnan.kaupunki@hameenlinna.fi 2) hankintayksikön luonne: kunta (kaupunki), alue- tai paikallistason viranomainen, yleinen julkishallinto (tämä ilmoitus koskee erityisesti perusopetusta) 3) hankintayksikön hankinnalle antama nimi ja hankinnan kuvaus: perusopetuksen oppilashallintojärjestelmä, hankinnan kuvaus tässä ilmoituksessa 4) hintahaarukka tai ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa taikka tieto siitä, onko hankinnan ennakoitu arvo vähintään 25 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon suuruinen: neljän vuoden kokonaisarvoksi arvioitu noin 322 000 euroa (alv 0 %) (arvio kertakustannuksista noin 19 500 euroa ja arvio vuosikustannuksista noin 75 600 euroa) 5) hankintalaji: palveluhankinta hameenlinnan.kaupunki@hameenlinna.fi
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Suorahankinta, jossa huomioitu sekä kustannukset että laatu / Pondération: 100
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset laajennukset, lisäosat, yms. optiot perusopetuksen oppilashallintojärjestelmään. Hankinnan ennakoidussa arvossa on jo huomioitu sellaiset optiot, jotka tultaneen ainakin ottamaan käyttöön.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Markkinavuoropuheluissa esiintyneet puutteet vaihtoehtoisissa tietojärjestelmissä eivät mahdollista toimintakriittisyydeltään ja käyttölaajuudeltaan kyseessä olevan kaltaisen järjestelmän vaihtamista toiseen. Puutteellisen järjestelmän käyttöönotto vaarantaisi oppilastietojen hallittavuuden, saavutettavuuden, sekä saattaisi haitata opetustoimintaa merkittävästi ja vaarantaisi näin organisaation kyvyn suoriutua lakisääteisistä velvoitteistaan. Keskeneräisen oppilastietojärjestelmän uusiminen ja kehittäminen olisi Hämeenlinnan kaupungille työmäärällisesti mahdotonta sekä toiminnan vuosikalenteri että käytettävät resurssit huomioiden. Nyt käytössä olevan oppilashallintajärjestelmän muutos vaikuttaisi merkittävästi kaupungin muihin tietojärjestelmiin, joissa hyödynnetään oppilashallintajärjestelmän tietoja (integraatiot), sekä mm. kykyyn toimittaa tiedot kansallista KOSKI-palvelua varten. Toteutettujen integraatioiden purkautuminen synnyttäisi huomattavia ennalta arvaamattomia kustannuksia sekä vaikeuttaisi merkittävästi esimerkiksi käyttäjätietojen ja -tunnusten hallinnointia (Ruutuvihko-integraatio). Visma Enterprise Oy:n tarjoama järjestelmä mahdollistaa perusopetuksen tarpeisiin vaadittavan muokattavuuden ja tarjoaa tällä hetkellä ainoana markkinoilla valmiit ja kattavat perusopetusta tukevat prosessit sekä valmiit yhteydet ja rajapintaratkaisut lakisääteisiin tietovarantoihin ja muihin kolmannen osapuolen järjestelmiin, kuten tiedolla johtamisen ja arkistoinnin ratkaisut. Koska vaihtoehtoisia palveluntarjoajia ja tietojärjestelmiä ei ole tarjolla, on Hämeenlinnan kaupunki päättänyt tehdä perusopetuksen oppilashallintojärjestelmän hankinnan suorahankintana. Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössään Visma Enterprise Oy:n järjestelmä, joten ainoastaan ko. toimittaja voi yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä toteuttaa hankinnan. Hämeenlinnan kaupunki on pyytänyt tarjouksen Visma Enterprise Oy:lta SaaS-palvelusta, johon Visma on vastannut 31.10.2022 päivätyllä tarjouksella.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Perusopetuksen oppilashallintojärjestelmä
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Visma Enterprise Oy Numéro national d'identification: 1080465-1 Adresse postale: Keskuskatu 3 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 322 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Suorahankinnasta on Hämeenlinnan kaupungin tietohallintojohtajan viranhaltijapäätös 12 / 10.3.2023.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Perusopetuksen oppilashallintojärjestelmä 11/10/2023 FIN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48100000 - Logiciels pour l'industrie 
48190000 - Logiciels pédagogiques 
48800000 - Systèmes d'information et serveurs 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels