Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 19/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hämeenlinna: Services de télécommunications

2021/S 40-100394  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Finlande-Hämeenlinna: Services de télécommunications

2021/S 040-100394

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 025-060388)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Oikeusrekisterikeskus
Numéro national d'identification: 2722042-5
Adresse postale: Wetterhoffinkatu 2
Ville: Hämeenlinna
Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Code postal: FI-13100
Pays: Finlande
Courriel: ork_hankinnat@om.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rikosseuraamuslaitoksen vankipuhelinjärjestelmä kokonaispalveluna

Numéro de référence: 171/07.02/2020

II.1.2)
Code CPV principal
64200000 Services de télécommunications

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Hankinnan kohteena on Rikosseuraamuslaitoksen vankipuhelinjärjestelmä, joka sisältää kokonaispalveluna IP-pohjaisen puhelinjärjestelmän, puhelimet Suomessa sijaitseviin vankiloihin sekä vankien ennalta maksamat puhelut. Hankinnan kohde, laajuus ja siihen liittyvät vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä sekä tarjouspyynnön liitteissä. Tarjouksen tekeminen edellyttää tarjouspyynnön liitteenä olevien sopimusmallien huomioon ottamista ja hyväksymistä. Hankintayksikkönä hankinnassa toimii Oikeusrekisterikeskus. Tilaajan asiakkaana on Rikosseuraamuslaitos.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 025-060388

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Tulevan hankinnan kohteena on Rikosseuraamuslaitoksen vankipuhelinjärjestelmä, joka sisältää kokonaispalveluna IP-pohjaisen puhelinjärjestelmän, vankien ennalta maksamat puhelut ja puhelimet Suomessa sijaitseviin vankiloihin. Hankinnan tavoitteena on hankkia Rikosseuraamuslaitoksen suljettujen vankiloiden sekä vankisairaalayksiköiden käyttöön uusi vankipuhelinjärjestelmä nykyisen järjestelmän sopimuskauden päättyessä. Järjestelmä sijoitetaan 15 suljettuun vankilaan ja kolmeen (3) vankisairaalayksikköön. Puhelinlaitteita tarvitaan alustavasti vähintään 200 kappaletta. Hankinnan alustavana kohteena on: 1) Vankipuhelinjärjestelmän toimitus kokonaispalveluna sisältäen vaatimusten mukaisen järjestelmän, puhelinlaitteet, käyttöpalvelut, puhelinverkon, operaattoripalvelut laskutuksineen sekä puhelininfran 2) Vankipuhelinjärjestelmän valtakunnan laajuinen käyttöönotto asennuksineen ja koulutuksineen 3) Vankipuhelinjärjestelmän vaatimustenmukaiset ylläpito- ja tukipalvelut 4) Vankipuhelinjärjestelmän muut tukipalvelut kattaen erikseen sovittavat pienkehitystyöt tai lisäpalvelut. Hankinnan kohde, laajuus ja siihen liittyvät vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä.

Lire:

Tulevan hankinnan kohteena on Rikosseuraamuslaitoksen vankipuhelinjärjestelmä, joka sisältää kokonaispalveluna IP-pohjaisen puhelinjärjestelmän, vankien ennalta maksamat puhelut ja puhelimet Suomessa sijaitseviin vankiloihin. Hankinnan tavoitteena on hankkia Rikosseuraamuslaitoksen suljettujen vankiloiden sekä vankisairaalayksiköiden käyttöön uusi vankipuhelinjärjestelmä nykyisen järjestelmän sopimuskauden päättyessä. Järjestelmä sijoitetaan 15 suljettuun vankilaan ja kolmeen (3) vankisairaalayksikköön. Puhelinlaitteita tarvitaan alustavasti vähintään 200 kappaletta. Hankinnan alustavana kohteena on: 1) Vankipuhelinjärjestelmän toimitus kokonaispalveluna sisältäen vaatimusten mukaisen järjestelmän, puhelinlaitteet, käyttöpalvelut, puhelinverkon, operaattoripalvelut laskutuksineen sekä puhelininfran 2) Vankipuhelinjärjestelmän valtakunnan laajuinen käyttöönotto asennuksineen ja koulutuksineen 3) Vankipuhelinjärjestelmän vaatimustenmukaiset ylläpito- ja tukipalvelut 4) Vankipuhelinjärjestelmän muut tukipalvelut kattaen erikseen sovittavat pienkehitystyöt tai lisäpalvelut. Hankinnan kohde, laajuus ja siihen liittyvät vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä. Tarjousajan muuttamisella varmistetaan tarjoajille perehtymisaika esitettyihin kysymyksiin ja vastauksiin sekä huomioidaan talvilomakausi.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Au lieu de:

Date: 05/03/2021

Lire:

Date: 19/03/2021

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 05/03/2021

Lire:

Date: 19/03/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjousajan muuttamisella varmistetaan tarjoajille perehtymisaika esitettyihin kysymyksiin ja vastauksiin sekä huomioidaan talvilomakausi.

 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui