Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 24/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hämeenlinna: Services traiteur

2021/S 37-093414  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Finlande-Hämeenlinna: Services traiteur 2021/S 037-093414 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hämeenlinnan kaupunki Numéro national d'identification: 0146921-4 Adresse postale: PL 84 Ville: Hämeenlinna Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme Code postal: FI-13101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Aapo Korte Courriel: aapo.korte@hameenlinna.fi Téléphone: +358 504643637 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hameenlinna.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=334266&tpk=a4321554-50c7-422f-a364-d21df6ea7570 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=334266&tpk=a4321554-50c7-422f-a364-d21df6ea7570
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut / Kalvola ja Renko Numéro de référence: HML/169/02.08.02/2021
II.1.2) Code CPV principal 55520000 Services traiteur
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa myös hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjoustanne Kalvolan ja Rengon alueiden ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskumppaniksi valitaan yksi (1) tarjoaja. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Hankinnan ennakoitu kalenterivuosittainen arvonlisäveroton arvo on noin 1,0-1,2 milj. EUR. Vuoden 2019 toteuman sekä tarjouspyynnössä olevien maksimihintojen ja arvioitujen määrien perusteella ateriapalveluiden osuuden arvioidaan olevan yli puolet hankinnan ennakoidusta arvosta. Kyseessä ovat arviot, jotka eivät sido hankintayksikköä. Hankintayksikkö tekee tilauksia hankintatarpeen ilmetessä ja määrärahojensa puitteissa. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta hankintayksikölle. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska palvelut Kalvolan ja Rengon alueilla muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden mm. synergiahyödyn sekä sopimuksen hallinnan ja valvonnan takia. Hankinnassa ovat optioina optiokausi ja Hämeenlinnan kaupungin tytäryhteisöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnassa on myös muita optioita, jotka on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Huom.: Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 9 600 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55500000 Services de cantine et service traiteur 55523100 Services de restauration scolaire 55524000 Service traiteur pour écoles 55523000 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions 55520000 Services traiteur 55510000 Services de cantine 15894000 Produits alimentaires transformés 90910000 Services de nettoyage 90919300 Services de nettoyage des écoles 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90919000 Services de nettoyage de matériel de bureau, de bureaux, des écoles 90911000 Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres 90900000 Services de nettoyage et d'hygiène 98341140 Services de gardien d'immeuble 98300000 Services divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme Lieu principal d'exécution:
Kalvola ja Renko.
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan tavoitteet Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi ikäihmiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan. Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu. Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia ja Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita. Hankinnalla tavoitellaan tarjouspyyntöasiakirjoissa eriteltyä vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja. Hankinnassa olevat maksimihinnat ovat perusteltuja siksi, että hankintayksikkö ei joudu hyväksymään liian kalliita tarjouksia. Tavoitteena on kuitenkin saada edullisempia tarjouksia kuin maksimihinnat, koska hankinnan tavoitteina ovat mm. kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut ja taloudelliset säästöt tilaajalle. Tutustumiskierrokset Tarjoajia varten järjestetään tutustumiskierrokset Kalvolaan ja Renkoon, joissa kierretään tarjouksen tekemisen kannalta keskeiset kohteet. Tutustumiskierroksille saa osallistua korkeintaan kaksi (2) henkilöä / tarjoaja, ja niille osallistuminen ei ole edellytys tarjouksen tekemiselle. Tutustumiskierrokset järjestetään koronarajoitusten ja -suositusten puitteissa, joten hankintayksikkö pidättää oikeuden tehdä muutoksia kierroksia koskien hankintailmoituksen julkaisun jälkeen. Edellytyksenä tutustumiskierroksille on kasvomaskin käyttö; sairaana tutustumiskierroksille ei saa osallistua. Osassa kohteista käydään vain aulatiloissa ja vältetään niitä tiloja, joissa on toimintaa. Tutustumiskierros Rengossa järjestetään aamupäivällä
   2. 3.2021. Kierros alkaa Rengon kirjastosta (Rengonraitti 7, FI-14300 Renko) klo
   9. 00. Rengon tutustumiskierrokselle osallistuvien henkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa 28.2.2021 mennessä Rengon kierros -otsikoidulla viestillä osoitteisiin elina.kunnasmaa@hameenlinna.fi ja pasi.korte@hameenlinna.fi Rengon tutustumiskierros on aikataulutettu seuraavasti: - klo
   9. 00 Rengon kirjasto - klo
   9. 30 Rengon terveysasema - klo 10.00 Rengon koulu ja päiväkoti sekä päiväkodin keittiö - klo 10.45 Rengon paloasema. Tutustumiskierros Kalvolassa järjestetään iltapäivällä
   3. 3.2021. Kierros alkaa Hukarin nuorisotalolta (Iittalantie 211, FI-14500 Iittala) klo 13.30. Kalvolan tutustumiskierrokselle osallistuvien henkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa 28.2.2021 mennessä Kalvolan kierros -otsikoidulla viestillä osoitteisiin elina.kunnasmaa@hameenlinna.fi ja pasi.korte@hameenlinna.fi Kalvolan tutustumiskierros on aikataulutettu seuraavasti: - klo 13.30 Hukarin nuorisotalo - klo 14.00 Iittalan koulu ja koulun keittiö - klo 14.30 Iittalan päiväkoti ja päiväkodin keittiö - klo 15.00 Iittalan hyvinvointikeskus Sauvola ja sen keittiö (kirjasto, terveysasema, ikäihmiset) - klo 15.30 Kalvolan paloasema ja Nuhala. elina.kunnasmaa@hameenlinna.fi pasi.korte@hameenlinna.fi elina.kunnasmaa@hameenlinna.fi pasi.korte@hameenlinna.fi
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 9 600 000.00 EUR
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sopimuskausi on neljä (4) vuotta + optio neljä (4) vuotta.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
On ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Hankintamenettelyn kulku on seuraava:
   1.  Hankintailmoituksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen julkaisu
   2.  Vapaaehtoiset tutustumiskierrokset
   3.  Kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen
   4.  Tarjousten jättäminen määräaikaan mennessä
   5.  Tarjousten avaaminen
   6.  Mahdollisten tarkennusten pyytäminen tarjoajilta
   7.  Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
   8.  Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
   9.  Tarjousten vertailu 10. Hankintapäätös.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 24/03/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/48042/notice/65232 https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/48042/notice/65232
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
15894000 - Produits alimentaires transformés 
55500000 - Services de cantine et service traiteur 
55510000 - Services de cantine 
55520000 - Services traiteur 
55523000 - Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions 
55523100 - Services de restauration scolaire 
55524000 - Service traiteur pour écoles 
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène 
90910000 - Services de nettoyage 
90911000 - Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres 
90919000 - Services de nettoyage de matériel de bureau, de bureaux, des écoles 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux 
90919300 - Services de nettoyage des écoles 
98300000 - Services divers 
98341140 - Services de gardien d'immeuble