Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/09/2021
Date de péremption : 17/09/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Harjavalta: Services d'action sociale et services connexes

2021/S 184-479867  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/09/2021 S184 Finlande-Harjavalta: Services d'action sociale et services connexes 2021/S 184-479867 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: KESSOTE - Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Numéro national d'identification: 0203738-4 Adresse postale: Koulukatu 2 Ville: Harjavalta Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 29200 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Eura Numéro national d'identification: 0132239-4 Ville: Eura Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 27510 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.eura.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Säkylä Numéro national d'identification: 0139937-5 Ville: Säkylä Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 27800 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sakyla.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Huittinen Numéro national d'identification: 0203762-4 Ville: Huittinen Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 32700 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.huittinen.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=358901&tpk=b3e45f8c-1493-46e8-9717-f72cd0942357 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=358901&tpk=b3e45f8c-1493-46e8-9717-f72cd0942357
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sosiaalihuoltolain mukaiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Numéro de référence: Kessote_MTP-asumispalvelut
II.1.2) Code CPV principal 85300000 Services d'action sociale et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Euran, Huittisten ja Säkylän (myöhemmin tilaaja) mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalveluista asumisyksikkökohtaisesti seuraavasti: Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa 2 vuotta, sekä optiovuodet 1+1. Tilaaja tekee erillisen päätöksen 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä mahdollisen option käytöstä. Toimitusehdot ja laatuvaatimukset pysyvät vähintään tarjouspyynnön tasolla koko sopimuskauden. Tarjouspyyntö koskee uusia asumispalvelusopimuksia. Sopimukset on tavoitteissa saada voimaan
   1. 2.2022. Tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:ssä tarkoitettua asumispalvelua, jolla vastataan tilaajan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen erityyppisiin tarpeisiin. Asumispalvelut tuotetaan palveluntuottajan omissa tai vuokraamissa tiloissa (pois lukien asiakkaan omassa asunnossa tapahtuva tuettu asuminen). Hankittava palvelu sisältää kolmea eri asumispalvelun muotoa: A1. Tuettu asuminen / omassa asunnossa asuva asiakas A2. Tuettu asuminen / asumisyksikössä asuva asiakas B. Palveluasuminen ja C. Tehostettu palveluasuminen. Asumispalvelujen muotojen sisällöstä on kerrottu tarkemmin liitteessä
   1. 1. Palvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset. Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjoaja voi tarjota joko yhteen tai useampaan yllä mainituista osakokonaisuuksista A, B tai C. Lisäksi osakokonaisuudessa A voi tarjota joko toista tai molempia asumispalvelumuotoja. Hankinnasta perustetaan dynaaminen toimittajarekisteri. Dynaamisen toimittajarekisterin toimintaperiaatteet on kerrottu tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä. OSALLISTUMISHAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN: - Toimittajarekisteriin hakeutuminen tapahtuu toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä jättämällä osallistumispyynnön mukainen osallistumishakemus osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/pori
   1. 11.2021 mennessä .Ilmoitus löytyy myös www.hankintailmoitukset.fi -sivustolta. - Tämän jälkeen uusien toimijoiden hakeutuminen ja tarvittaessa vanhojen hakemusten päivittäminen tapahtuu vuosittain tammi-helmikuun aikana, jolloin toimittajarekisterihaku on auki noin yhden (1) kuukauden ajan. Uusien toimijoiden sopimukset alkavat vuosittain
   1. 4. Haun aukeamisesta ja tarkemmista ajankohdista tiedotetaan vuosittain www.tarjouspalvelu.fi/pori -portaalissa. www.tarjouspalvelu.fi/pori www.hankintailmoitukset.fi www.tarjouspalvelu.fi/pori
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tuettu asuminen / omassa asunnossa asuva asiakas
Lot nº: A1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85300000 Services d'action sociale et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI196 Satakunta
II.2.4) Description des prestations:
Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus *
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Optiovuodet 1+1.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Palveluasuminen
Lot nº: B
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85300000 Services d'action sociale et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI196 Satakunta
II.2.4) Description des prestations:
Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus *
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Optiovuodet 1+1.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tehostettu palveluasuminen
Lot nº: C
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85300000 Services d'action sociale et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI196 Satakunta
II.2.4) Description des prestations:
Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus *
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Optiovuodet 1+1.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tuettu asuminen / asumisyksikössä asuva asiakas
Lot nº: A2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85300000 Services d'action sociale et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI196 Satakunta
II.2.4) Description des prestations:
Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus *
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Optiovuodet 1+1.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 17/09/2023 Heure locale: 11:34
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
DYNAAMINEN TOIMITTAJAREKISTERI Hankinnassa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) liitteen E mukaisesta sosiaali- ja terveyspalveluhankinnasta. Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista, puitejärjestelyn kaltaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kaikki soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan ehdot täyttävät toimijat hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin. Tilaaja hankkii mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun yksilöllisten tarpeiden perusteella Palveluntuottajilta, jotka on asetettu tarjouskilpailussa etusijajärjestykseen halvimman hinnan perusteella. Palveluntuottajaa valitessa huomioidaan ensisijaisesti etusijajärjestys, mutta lisäksi yksittäistä ostopalvelupäätöstä tehtäessä huomioidaan aina myös asiakkaan yksilöllinen hoidollinen tarve ja toive, hoidolliset erityispiirteet, palveluyksikön sijainti ja muut perustellut syyt. Sopimuskaudella tilaaja julkaisee vuosittain ohjeet ja ajankohdat toimittajarekisteriin hakeutumisesta. Ohjeet julkaistaan toimittajarekisterissä, Tarjouspalvelu.fi/pori -portaalissa niin, että kaikki voivat niihin tutustua. Ilmoitus löytyy koko toimittajarekisterin voimassaoloajan myös Hankintailmoitukset.fi -sivustolta. Toimittajarekisteriin perustuvia hankintoja voidaan tehdä toimittajarekisterin perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. LISÄTIETOKYSYMYKSET Tarjoaja voi tehdä osallistumispyyntöön liittyviä kysymyksiä sähköisesti Tarjouspalvelu -portaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/pori. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tilaaja vastaa kysymyksiin Tarjouspalvelu- portaalissa. Lisätietokysymykset tulee esittää viimeistään kolme viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Tilaaja antaa vastaukset viimeistään viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Tarjoajan tulee tutustua lähetettyihin kysymyksiin sekä niihin annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen vastauksissa mahdollisesti täsmennettyjä tietoja osallistumishakemusta tehdessään. Mikäli osallistumishakemuksen tekemisessä ilmenee järjestelmän osalta teknisiä ongelmia, tarjoajan tulee olla yhteydessä Cloudian tekniseen tukeen p. 020 766 1077 tai tuki@cloudia.fi . https://tarjouspalvelu.fi/pori tuki@cloudia.fi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
85300000 - Services d'action sociale et services connexes