Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsingfors:Services de santé et services sociaux

2023/S 18-048892  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Finlande-Helsingfors: Services de santé et services sociaux 2023/S 018-048892 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Folkpensionsanstalten Numéro national d'identification: 0246246-0 Adresse postale: PL 450 Ville: Helsingfors Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00056 Pays: Finlande Courriel: kuntoutushankinnat@kela.fi Téléphone: +358 206343274 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fpa.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, tjänster på svenska
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Föremålet för upphandlingen är yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar på svenska som Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar för privatpersoner. Upphandlingen är riksomfattande. FPA upphandlar årligen yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar på svenska för totalt ca 70 klienter. Som verksamhetsställe för yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar på svenska kan anbudsgivaren offerera endast sådana verksamhetsställen som är belägna - i landskapet Österbotten eller - högst 30 km från Åbo centrum eller - högst 20 km från Helsingfors centrum. Även om det är fråga om rehabilitering i öppen vård kan rehabiliteringsklienter delta i rehabiliteringen oavsett hur lång väg de har till rehabiliteringsstället. Därför ska serviceproducenten alltid ordna med inkvartering och helpension efter klienternas behov och i enlighet med servicebeskrivningen. Rehabiliteringen genomförs inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering i enlighet med i 6 §, 7 § och 7 a § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (nedan FRPL eller lagen om FPA-rehabilitering). Rehabiliteringen för FPA:s klienter börjar
   1. 1.2023.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 200 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar på svenska är avsedda för svenskspråkiga klienter vars arbets- eller studieförmåga har försämrats väsentligt (6 § och 7 a §). Det är fråga om en rehabiliteringstjänst där ett multiprofessionellt team och klienten tillsammans bedömer klientens arbets-, funktions - och studieförmåga samt hans eller hennes kompetens, arbetslivsfärdigheter och rehabiliteringsbehov. Utifrån utredningen gör klienten och det multiprofessionella teamet upp en yrkesplan som innehåller olika yrkesalternativ och som beaktar de stödåtgärder som klienten behöver. Under den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen bedriver det multiprofessionella teamet och klienten nätverksarbete och deltar i nätverksöverläggningar för att trygga förutsättningarna för att yrkesplanen ska kunna genomföras och för att säkerställa att rehabiliteringsprocessen fortskrider. Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar på svenska genomförs i enlighet med följande av FPA:s servicebeskrivningar för rehabilitering (gäller från
   1. 1.2023): - Servicebeskrivningen för yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, som består av två delar: en del som beskriver rehabiliteringstjänsten och en allmän del. De båda delarna ingår i samma dokument. Vardera delen har egen pärm och innehållsförteckning (Bilaga 1). Ett separat anbud ska lämnas för varje verksamhetsställe som offereras. Anbudsgivaren kan lämna endast ett (1) anbud för ett och samma verksamhetsställe. Det anses vara fråga om ett och samma verksamhetsställe även i sådana fall då lokalerna har två olika adresser men det de facto rör sig om samma verksamhetsställe (t.ex. ingång från två olika gator). Avtalsperioden är
   1. 11.2022-31.12.2025 och rehabilitering för FPA:s klienter tillhandahålls från och med
   1. 1.2023.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires FPA förbehåller sig rätten att förlänga avtalet med en (1) optionsperiod på ett (1) år för tiden
   1. 1.2026?31.12.2026.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 075-204928
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, tjänster på svenska
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Härmän Kuntoutus Oy / arbetskliniken i Jakobstad Numéro national d'identification: 2005785-6 Ville: Jakobstad Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Härmän Kuntoutus Oy / Vasa Numéro national d'identification: 2005785-6 Ville: Vasa Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 200 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 1 200 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, tjänster på svenska 25/01/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux