Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/12/2021
Date de péremption : 02/12/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Conseil en affaires et en gestion et services connexes

2021/S 237-624378  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
07/12/2021 S237 Finlande-Helsinki: Conseil en affaires et en gestion et services connexes 2021/S 237-624378 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Yleisradio Oy Numéro national d'identification: 0215438-8 Adresse postale: Uutiskatu 5 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00240 Pays: Finlande Courriel: tarjoukset.yle@yle.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.yle.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=375435&tpk=062df1ee-d138-49cc-bcf3-f0366bee9aa4 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Yleisradiotoiminta
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Strategian ja liiketoiminnan konsultointi Numéro de référence: YLE20210039
II.1.2) Code CPV principal 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan strategian ja liiketoiminnan konsultointiin liittyviä palveluita. Yle hyväksyy järjestelmään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen aikana ei voida tehdä dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia. Ensimmäiset hankinnat suunnitellaan toteutettavaksi vuoden 2022 alussa. Osallistumiskutsun liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: Liite 1 DPS:n kohteen kuvaus Liite 2 Ehdokkaan (yrityksen) osaaminen ja kokemus Liite 3 Hankintasopimusluonnos Liite
   3. 1 Tietosuojasopimus Liite 4 Tietoa DPS:stä
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 500 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan strategian ja liiketoiminnan konsultointiin liittyviä palveluita. Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteeseen kuuluvat muun muassa seuraavat palvelut: - toimintaympäristön ja markkinoiden analyysit - sidosryhmäanalyysit - ennakointi- ja tulevaisuustyöt - strategia- ja visiotyöt - strategian toimeenpanon suunnittelu ja tukeminen - tavoitteiden asettaminen ja onnistumisen mittaaminen - organisaatio- ja rakennemuutokset, erilaiset toiminnan järjestelyt, toiminnan merkittävät muutokset, tehostaminen ja säästöhankkeet - pienimuotoiset yritysjärjestelyt (ei kuitenkaan niiden juridinen neuvonta) - prosessien ja palveluiden kehittäminen - hankesalkun hallinta - johtamisjärjestelmät ja niiden kehittäminen - journalismi, journalistinen työ ja työprosessit - sisältöjen tuotanto ja siihen liittyvät työprosessit - muu liiketoiminnan kehittäminen. Ylellä on tarvetta palvelulle niin suomen kuin ruotsin kielellä. Odotamme myös englannin kielen hallintaa. Tähän hankintaan eivät sisälly muut yrityksille tarjolla olevat asiantuntijapalvelut, kuten esimerkiksi: - laajat, kvantitatiiviset tutkimukset - IT-asiantuntijapalvelut, teknologiakonsultointi ja digipalveluiden suunnittelu - asianajopalvelut - tilintarkastuspalvelut - henkilöstön koulutus sekä osaamisen ja työyhteisöjen kehittäminen muuten kuin liittyen hankinnan kohteessa määriteltyihin osa-alueisiin - työhyvinvointipalvelut - viestinnän konsultointi - mainonta ja markkinointi. Ks. myös liite 1 DPS:n kohteen kuvaus.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 500 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä uuden hankintailmoituksen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/12/2025 Heure locale: 09:40
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/61875/notice/87595 https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/61875/notice/87595
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/12/2021 Finlande-Helsinki: Conseil en affaires et en gestion et services connexesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 02/12/2025 07/12/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes