Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Conteneurs mobiles à usage spécifique

2023/S 19-051656  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2023 S19 Finlande-Helsinki: Conteneurs mobiles à usage spécifique 2023/S 019-051656 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HUS Kiinteistöt Oy Numéro national d'identification: 0821653-5 Adresse postale: Paciuksenkatu 21 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00029 Pays: Finlande Point(s) de contact: Mika Ahia Courriel: mika.ahia@hus.fi Téléphone: +358 504287083 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.huskiinteistot.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Kiinteistöjen ylläpitopalvelut
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
HUS Jätepuristimien hankinta Numéro de référence: Ah/18/22
II.1.2) Code CPV principal 34221000 Conteneurs mobiles à usage spécifique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
HUS Kiinteistöt Oy on HUS yhtymän kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka yhtenä tehtävänä on kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien epäsuorien hankintojen, kuten tavaroiden ja palveluiden hankkiminen HUS yhtymän omistamien sairaaloiden käyttöön. HUS Yhtymän sairaalat sijaisevat Helsingissä:Meilahden kampus, Kirurginen sairaala ja Iho- ja allergiasairaalaEspoossa: Jorvin sairaala kampusLänsiuusimaa: Lohjan sairaala ja Raaseporin sairaalaVantaa: Peijaksen sairaalaHyvinkää: Hyvinkään sairaala kampusTuusula: Kellokosken sairaalaMäntsälä: Ohkolan sairaalaPorvoo: Porvoon sairaalaTällä hankinnalla tilaaja hankkii Combipuristimia sairaaloiden käyttöön. Hankinta toteutetaan hankintalain 33 § mukaisesti rajoitettulla menettelyllä. Hankinnasta muodostetaan hankintalain 42 § mukainen puitejärjestely, jossa tilaaja ei sitoudu tiettyihin tilausmääriin vaan hankkii Combipuristimia tarpeen mukaan puitejärjestestelyyn osallistuvilta toimittajilta ennelta sovituilla laatuvaatimuksilla. Puitejärjestelyn sisällä tilaajalla on mahdollisuus valita kohdekohtainen Combi puristin suorittamalla puitejärjestelyyn osallituvien toimittajien välillä kevennetty kilpailutus.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Lieu principal d'exécution:
HUS Yhtymän sairaalat Uudellamaalla
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena ovat Combijätepuristimet kooltaan 6- 20 kuutiota. Puristimien elinkaaritavoite on 15 vuotta ja hankinnassa edellytetään digitaalisia palveluita sekä vaatimuksia rakenteille. Tilaaja on laatinut Combi jätepuristimille vähimmäisvaatimukset ja tarjoaja ehdokkaiden tulee täyttää kaikki vaatimukset. Vallittavalla toimittajalla on oltava huolto- ja korjausliiketoimintaa Uudellamaalla Vasteaika huolto- ja korjauspyynnäille on 4 tuntia tilauksesta. II.2.5)
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tarjoaja ehdokaiden tulee täyttää puristimille esitetyt vähimmäisvaatimukset rakenteille ja digitaalisille palveluille
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 204-578024
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2023 HUS Jätepuristimien hankinta 26/01/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
34221000 - Conteneurs mobiles à usage spécifique