Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/01/2020
Date de péremption : 08/01/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Équipements médicaux

2020/S 6-008144  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/01/2020 S6 Fournitures - Système d'acquisition dynamique - Procédure restreinte Finlande-Helsinki: Équipements médicaux 2020/S 006-008144 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 1567535-0 Adresse postale: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa) Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Code postal: 00029 Pays: Finlande Courriel: logistiikka.hankinta@hus.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hus.fi http://www.hus.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=277525&tpk=ca51736e-61c2-4445-934d-0d6137058645 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=277525&tpk=ca51736e-61c2-4445-934d-0d6137058645
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: sairaanhoitopiiri
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Leikkaustoiminnan säteilytekniset lääkintälaitteet 2020-2024 (DPS) Numéro de référence: HUS 303-2019
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan säteilyteknisten lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan säteilyteknisiä lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) luokkaa (osa-aluetta). Luokat:
   1.  Liikuteltavat C-kaaret ja O-kaaret
   2.  Gammailmaisimet
   3.  Dopplerlaitteet. Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Liikuteltavat C-kaaret ja O-kaaret
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33110000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on leikkaussaleissa tehtävien toimenpiteiden yhteydessä käytettävät liikuteltavat C-kaaret ja O-kaaret. C-kaaret voidaan jakaa käyttönsä perusteella kolmeen (3) kategoriaan: 1) Raskas ja keskiraskas ortopedia ja traumatologia (mm. selän, lonkan ja olkapään toimenpiteet) 2) Yleisortopedia (mm. olkapään, kyynärpään ja säären toimenpiteet) 3) Käsi- ja jalkateräkirurgia (mini-C-kaaret). Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit (sähköisessä tarjousportaalissa Hankinnan kohteen tietojen syöttö).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
HUS voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Katso kohta II.2.7). Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisessa tarjouspyynnössä.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Gammailmaisimet
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on leikkaussalikäyttöön tarkoitetut gammailmaisimet, eli gammadetektorit osoittamaan radioisotoopeilla merkittyjen imusolmukkeiden sijainti. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit (sähköisessä tarjousportaalissa Hankinnan kohteen tietojen syöttö).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
HUS voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Katso kohta II.2.7) Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dopplerlaitteet
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on leikkaustoiminnassa käytettävät dopplerlaitteet (esim. TCD-dopplerlaitteet). Hankinta ei koske pieniä dopplerlaitteita (ns. kynädopplerlaitteita) eikä doppler-ominaisuudella varustettuja UÄ-laitteita, jotka ovat mukana ultraäänilaitteiden voimassa olevissa puitejärjestelyissä. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit (sähköisessä tarjousportaalissa Hankinnan kohteen tietojen syöttö).
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
HUS voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Katso kohta II.2.7) Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Soveltuvuusvaatimukset osallistumispyyntöasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/01/2024 Heure locale: 11:04
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten jättämiselle on varattu aikaa 30 päivää ilmoituksen julkaisemisesta. Muista myöhemmin tehtävistä DPS:n sisäisistä hankinnoista HUS ilmoittaa aina erikseen DPS:n valituille toimittajille DPS:n kautta.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33110000 - Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire