Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Logiciels et systèmes d'information

2023/S 195-611176  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Finlande-Helsinki: Logiciels et systèmes d'information 2023/S 195-611176 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Numéro national d'identification: 2229500-6 Adresse postale: PL 30 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 00271 Pays: Finlande Point(s) de contact: Hansel Oy, Satu Salminen Courriel: kilpailutus@hansel.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.thl.fi/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tilasto- ja tutkimustuotannon raportointijärjestelmä Numéro de référence: THL/2262/2.02.06/2023
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on tilasto- ja tutkimustuotannon raportointijärjestelmä.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72260000 Services relatifs aux logiciels 72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 48100000 Logiciels pour l'industrie 72268000 Services de fourniture de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on valmisohjelmistona hankittava laaja tilasto- ja tutkimustuotannon raportointijärjestelmä, jolla tullaan tuottamaan sisäistä raportointia, julkista raportointia ja tutkimusraportointia. Järjestelmän tulee olla THL:n konesaliin sijoitettava on-premises ratkaisu, joka tullaan räätälöimään ja integroimaan toisiin järjestelmiin. Raportointijärjestelmän tulee täyttää TL IV luokitellun tiedon käsittelylle asetetut vaatimukset. Järjestelmän on pystyttävä jakamaan avointa dataa rajapinnan kautta ja raportointiratkaisun käyttäjänhallinnan tulee tukea SAML2.0-autentikointia. Julkisten raporttien julkaisuun ja upottamiseen tarvitaan ratkaisu, jossa raportin loppukäyttäjällä on mahdollisuus tarkastella, käsitellä ja käyttää raporttia myös julkiverkossa.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Laadullinen vertailutekijä 1: Vaatimusmäärittely / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Laadullinen vertailutekijä 2: Ratkaisukuvaus / Pondération: 35 Prix - Pondération: 35
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 135-431358
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Hankintayksikkö on saanut tarjousten vastaanottamisen määräaikaan mennessä vain yhden (1) hyväksyttävän tarjouksen. Koska hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vain yksi, voidaan todeta, ettei todellista kilpailua ole syntynyt. Lisäksi tarjouksessa annetut hinnat ylittivät hankintayksikön hankinnalle määrittelemän budjetin. Hankintayksikkö katsoo, että sillä on hankintalain 125 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Tilasto- ja tutkimustuotannon raportointijärjestelmä 10/10/2023 FIN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48100000 - Logiciels pour l'industrie 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels