Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Matériel de congélation

2021/S 179-465766  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Finlande-Helsinki: Matériel de congélation 2021/S 179-465766 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka Numéro national d'identification: 1567535-0 Adresse postale: PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00029 Pays: Finlande Point(s) de contact: Tuomas Hukkanen Courriel: tuomas.hukkanen@hus.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Automaattinen (-80°C) näytesäilytysjärjestelmä ja 2D-kryoputket HUS Helsingin Biopankkiin
II.1.2) Code CPV principal 42513100 Matériel de congélation
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on automaattinen näytesäilytysjärjestelmä (-80°C) sekä 2D-kryoputket HUS Helsingin Biopankin käyttöön.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
HUS Helsingin Biopankki on hankkimassa automaattista, sähkökäyttöistä -80°C näytesäilytysjärjestelmää, jolla on mahdollisimman suuri näytesäilytyskapasiteetti. Näytteiden lataaminen, säilyttäminen ja ulos ottaminen täytyy hoitua täysin automatisoidusti, näytesäilytysjärjestelmän sisältämän robotiikan hoitamana. HUS lisäksi kilpailuttaa osana tätä hankintaa automaattisen näytesäilytysjärjestelmän käyttöön hankittavat 2D-kryoputket. Tarjouspyyntödokumentit on laadittu kokonaisuudessaan suomenkielellä mikä toimii myös pääkielenä tässä kilpailutuksessa. Osa tarjouspyynnön liitteistä on kuitenkin käännetty myös englanninkielelle hankinnan kohteen yhdenmukaisen määrittämisen varmistamiseksi sekä kilpailutuksen sujuvuuden parantamiseksi. Edellä kuvatun kaksikielisyyttä koskevan päätöksen taustalla on vuosien 2019-2021 aikana englanninkielellä toteutettu laajamittainen markkinakartoitus yhteistyössä ulkomaisten laitetoimittajien kanssa. Tarjouspyynnön osittaisella kaksikielisyydellä halutaan näin ollen varmistaa suomenkielisessä tarjouspyynnössä käytetyn terminologian yksiselitteisyys mm. hankinnan kohdetta määritettäessä. Mahdollisessa tarjouspyynnön suomen- ja englanninkielisessä liitteen välisessä tulkinnallisessa ristiriidassa tullaan ensisijaisesti painottamaan suomenkielisessä dokumentissa määritettyä kuvausta. Hankinnan kohde ja laajuus sekä kilpailutuksen toteutus on kuvattu tarkemmin liitteessä
   1. 
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Soveltuvuus käyttöön / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Tarjouspyyntödokumenteissa on kuvattu tarkemmin ne lisähankintamahdollisuudet (mm. lisäkapasiteetin hankinta automaattiseen näytesäilytysjärjestelmään), joita tähän kilpailutukseen sisältyen on mahdollista toteuttaa sopimuskauden aikana.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 110-288559
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
HUS hankinnat ja Helsingin Biopankki keskeyttää "HUS 375-2021 / Automaattinen (-80°C) näytesäilytysjärjestelmä ja 2D-kryoputket HUS Helsingin Biopankkiin" - kilpailutuksen. HUSin sairaala-alueella Meilahdessa on havaittu useita kalliohalkeamia maanalaisissa henkilöstötiloissa, mikä aiheuttaa välittömiä muutoksia koko Meilahden sairaala-alueen tilajärjestelyihin. Näihin tilamuutoksiin liittyen näytesäilytysjärjestelmälle varattu pakastinvarastohuone (HPl.003), joudutaan kiireellisesti vapauttamaan henkilöstön väliaikaisten pukuhuonetilojen ym. käyttöön, jotta sairaalatoiminta saadaan turvattua. Näytesäilytysjärjestelmälle soveltuvan tilan puuttuessa, tämä hankintaprosessi joudutaan keskeyttämään. Uuden kilpailutuksen valmistelua ja julkaisua joudutaan lykkäämään siihen asti, että näytesäilytysjärjestelmälle soveltuva tila on saatu identifioitua ja varmistettua.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
42513100 - Matériel de congélation