Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/03/2020
Date de péremption : 09/03/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2020/S 50-118553  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

11/03/2020
S50
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Finlande-Helsinki: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2020/S 050-118553

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 007-010455)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1
Code postal: FI-00029
Pays: Finlande
Courriel: logistiikka.hankinta@hus.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hus.fi

http://www.hus.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1
Code postal: FI-00029
Pays: Finlande
Courriel: logistiikka.hankinta@hus.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hus.fi

http://www.hus.fi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Tehohoidon lääkintälaitteet 2020-2024 (DPS)

Numéro de référence: HUS 304-2019

II.1.2)
Code CPV principal
33000000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Pyydämme osallistumishakemuksia tehohoidon lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tehohoidon lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) luokkaa (osa-aluetta). Luokat:
   1.  AV-laskimopumput ja niiden tarvikkeet
   2.  Hengityksenhoito koti- ja sairaalakäyttöön ja niiden tarvikkeet
   3.  Veren -ja nesteenlämmityslaitteet ja niiden tarvikkeet. Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/03/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 007-010455

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Pyydämme osallistumishakemuksia tehohoidon lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tehohoidon lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) luokkaa (osa-aluetta). Luokat:
   1.  AV-laskimopumput ja niiden tarvikkeet
   2.  Hengityksenhoito (CPAP) koti- ja sairaalakäyttöön ja niiden tarvikkeet
   3.  Veren -ja nesteenlämmityslaitteet ja niiden tarvikkeet. Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

Lire:

Pyydämme osallistumishakemuksia tehohoidon lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tehohoidon lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) luokkaa (osa-aluetta). Luokat:
   1.  AV-laskimopumput ja niiden tarvikkeet
   2.  Hengityksenhoito koti- ja sairaalakäyttöön ja niiden tarvikkeet
   3.  Veren -ja nesteenlämmityslaitteet ja niiden tarvikkeet. Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

Numéro de section: II.2.1)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Otsikko

Au lieu de:

Hengityksenhoito (CPAP) koti- ja sairaalakäyttöön ja niihin liittyvät tarvikkeet

Lire:

Hengityksenhoito koti- ja sairaalakäyttöön ja niihin liittyvät tarvikkeet

Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Hankinnan kohteena on hengityksenhoito (CPAP) koti- ja sairaalakäyttöön ja niihin liittyvät tarvikkeet. CPAP- hoidolla tarkoitetaan naamarin avulla annettavaa jatkuvaa ylipainehengityshoitoa (continuous positive airway pressure). Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Tarjouspyynnön muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit (sähköisessä tarjousportaalissa Hankinnan kohteen tietojen syöttö).

Lire:

Hankinnan kohteena on hengityshoitoon liittyvät lääkintälaitteet ja niihin liittyvät tarvikkeet koti -ja sairaalakäyttöön. Laitteita hankitaan sekä lapsille että aikuisille, pääasiallisesti elämänlaatua parantavaa hoitoa varten. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Tarjouspyynnön muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit (sähköisessä tarjousportaalissa Hankinnan kohteen tietojen syöttö).

Numéro de section: IV.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Au lieu de:

Lire:

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Au lieu de:

Date: 08/01/2024

Lire:

Date: 09/03/2024

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Muutamme kohtaa: Hankinnan kohteen kriteerit; Osa-alueet 1-3, referenssin arvot ja referenssien lukumäärä. Muutos
   9. 3.2020: II kohta hankinnan kohde, II
   1. 4) lyhyt kuvaus,
   2.  Hengityksenhoito (CPAP jätetään pois) koti ja sairaalakäyttöön ja niiden tarvikkeet. II
   2.  kohta:kuvaus (sopimus jaettu osiin)
   2.  Hengityksenhoito (CPAP jätetään pois) koti-ja sairaalakäyttöön ja niiden tarvikkeet. II
   2. 4.) Kuvaus hankinnasta, tekstiä muutettu. Poistettu CPAP, lisätty aikuiset ja lapset ja elämänlaatua parantava hoito. Tarjouspyynnön kohta Hankinnan kohteen kriteerit luokkiin 1, 2, 3 Referenssit-otsikon alle tehty seuraavat muutokset (kaikkiin luokkiin tehty samat muutokset): - lisätty tarkennus referenssiasiakkaasta EU/ETA-alueella; - muutettu vaatimusta "Referenssit eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna." Aikaisemmin vaatimuksessa referenssit eivät saaneet olla kolmea (3) vuotta vanhempia; - vaatimuksesta "Ehdokkaan tulee esittää referenssiasiakkuus osallistumispyynnön vaatimusten mukaisen laitteiden ja tarvikkeiden toimittamisesta" poistettu teksti "suomen tai ruotsin kielellä"; - referenssiasiakkuuden yhteenlaskettu kokonaisarvo poistettu.

 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels