Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/11/2021
Date de péremption : 31/12/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Rayonnages d'archives

2021/S 213-561016  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
03/11/2021 S213 Finlande-Helsinki: Rayonnages d'archives 2021/S 213-561016 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Museovirasto Numéro national d'identification: 0292559-2 Adresse postale: PL 913 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Erno Nolvi Courriel: hankinnat@museovirasto.fi Téléphone: +358 295336196 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.museovirasto.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=371372&tpk=5c72f3ef-9772-4e36-83fb-48c341925ac2 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=371372&tpk=5c72f3ef-9772-4e36-83fb-48c341925ac2
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Virkistys, kulttuuri ja uskonto
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut
II.1.2) Code CPV principal 39131100 Rayonnages d'archives
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen ("Koke") Vantaalle on hankittu vuosien 2016 ja 2020 aikana osana Koken rakennusurakoita monipuolinen hyllyjärjestelmä kahdelta eri toimittajalta. Hyllyjärjestelmiä ollaan päivittämässä ja hankkimassa uusia hyllyjärjestelmiä korvaamaan osa vanhoista hyllyjärjestelmistä ja täydentämään vanhoja hyllyjärjestelmiä. Hankittavaan kokonaisuuteen kuuluvat hyllyjärjestelmien suunnittelu, toteutus ja asennus. Kokonaisuuden osa-alueita voidaan kilpailuttaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä joko yhdessä tai erikseen.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 700 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique 71500000 Services relatifs à la construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen ("Koke") Vantaalle on hankittu vuosien 2016 ja 2020 aikana osana Koken rakennusurakoita monipuolinen hyllyjärjestelmä kahdelta eri toimittajalta. Hyllyjärjestelmiä ollaan päivittämässä ja hankkimassa uusia hyllyjärjestelmiä korvaamaan osa vanhoista hyllyjärjestelmistä sekä täydentämään vanhoja hyllyjärjestelmiä. Hyllyjärjestelmiä tarvitaan Museoviraston/Suomen kansallismuseon ("Hankintayksikkö") kokoelmien sekä Museoviraston kumppanien kokoelmien säilyttämiseen. Hankittavaan kokonaisuuteen kuuluvat hyllyjärjestelmien suunnittelu, toteutus ja asennus. Kokonaisuuden osa-alueita voidaan kilpailuttaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä joko yhdessä tai erikseen. Siltä osin kuin Hankintayksikkö tilaa uusien hyllyjärjestelmien suunnittelua koskevia palveluita valitsemaltaan dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyltä tarjoajalta, tulee tarjoajan toteuttaa suunnitelmat niin, ettei suunnitelma sisällä yksinoikeudellisia elementtejä tai muita rajoitteita, mikä estäisi muita dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjä toimijoita tarjoamasta halutessaan suunnitelman mukaista hyllyjärjestelmää. Tarjoajille varataan aina dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisten kilpailutusten yhteydessä mahdollisuus tutustua tiloihin ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoukset hyllyjärjestelmistä annetaan aina paikalleen toimitettuna, asennustarvikkeet pois vietynä ja hyllyjärjestelmiin on annettava 5 vuoden takuu. Tarjouksissa on eriteltävä mahdolliset asennustyöhön kuuluvat nostin ja laitekustannukset. Toimittajilla on mahdollisuus käyttää kohteella olemassa olevia trukkeja ja nostimia, jos ne ovat vapaana muusta käytöstä. Hyllyjärjestelmät toteutetaan olosuhdehallittuihin tiloihin, joissa olosuhteet eri tiloissa vaihtelevat -25-+20C ja kosteuden osalta 25-55%. Hyllyjärjestelmät ovat pääosin metallirunkoisia, mutta voivat sisältää niin puu, muovi kuin kangasosia esim. hyllymateriaalien tai kiinnitysjärjestelmien osalta. Tarjoajan tulee lisäksi tarvittaessa varmistaa käyttäjältä, mitä materiaaleja ja pintakäsittelyjä salittaan rakenteissa. Materiaalien tulee olla sellaisia, että niistä ei aiheudu haittaa museoesineille, eikä esim. materiaaleista haihdu museoesineille haitallisia kaasuja. Hyllyjärjestelmät suunnitellaan ja mitoitetaan säilytettävän esineistön mukaisesti. Esineistön koko vaihtelee nuppineulan kokoisista esineistä yli 15m3 kokoisiin ajokaluihin ja veneisiin. Kokoelmat sisältävät esimerkiksi: - Merimuseon kokoelmat: veneistä, moottoreihin ja teknisiin laitteisiin - Arkeologiset kokoelmat: keramiikasta miekkoihin - Taidekokoelmat: öljymaalauksista, grafiikkaan ja veistoksiin - Kulttuurihistorialliset kokoelmat: hevoskärryistä ryijyihin - Kuvakokoelmat: negatiivit ja vedokset - Arkistoaineistoja
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 29/10/2021 Fin: 31/12/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintayksikkö varaa oikeuden tilata dynaamiseen hankintajärjestelmään valituilta tarjoajilta vähissä määrin myös muita hankinnan kohteeseen liittyviä lisäpalveluita.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/12/2025 Heure locale: 00:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/10/2021 Finlande-Helsinki: Rayonnages d'archivesType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 31/12/2025 03/11/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
39131100 - Rayonnages d'archives 
71320000 - Services de conception technique 
71500000 - Services relatifs à la construction