Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 20/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2023/S 58-172194  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Finlande-Helsinki: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2023/S 058-172194 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Väylävirasto Numéro national d'identification: 1010547-1 Adresse postale: PL 33 (Opastinsilta 12 A) Ville: HELSINKI Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 00521 Pays: Finlande Courriel: kilpailutus@hansel.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.vayla.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/vayla?id=443551&tpk=83fc1e7c-6545-4fc3-b1e0-8800e9728343 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/vayla?id=443551&tpk=83fc1e7c-6545-4fc3-b1e0-8800e9728343
I.6) Activité principale Autre activité: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rautateiden raidegeometrian analytiikan asiantuntijapalvelut Numéro de référence: VÄYLÄ/8076/02.01.12/2022
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on rautateiden koneellisen radantarkastuksen analytiikkaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Rautateiden koneellisen radantarkastuksen analytiikkaan kuuluu mm. signaalinkäsittelyä, tietoaineistojen yhdistämistä eri lähteistä ja eri järjestelmistä yhteen sijaintijärjestelmään, aineiston sisällön laadun analysointia, laskelmien tuottamista rautateiden kunnon kehittymisestä ja kunnossapitotarpeesta ja datan visualisointia. Hankinta sisältää kolmen eri osatehtäväkokonaisuuden puitesopimukset. Puitesopimuksilla teetetään yksittäisiä toimeksiantoja näihin aihekokonaisuuksiin liittyen. Hankinta jakautuu kolmeen osatehtäväkokonaisuuteen: 1) Radantarkastusanalytiikan tuottaminen ja raportointi sekä radantarkastusvaunun käyttöönottoon ja analysoinnin kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät, 2) Radantarkastustietokannan ylläpito ja kehitys, 3) Radantarkastusvaunun data-analytiikkaan liittyvät tarkastelut. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 4 500 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Radantarkastusanalytiikan tuottaminen ja raportointi sekä radantarkastusvaunun käyttöönottoon ja analysoinnin kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires 71600000 Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil 71620000 Services d'analyses 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques 71631470 Service de contrôle des voies ferrées 72316000 Services d'analyse de données 71311230 Services d'ingénierie ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Osatehtävä 1 sisältää tilaajan esittämien raporttikokonaisuuksien tuottamisen rataosittain, liikennepaikoittain tai liikennepaikkaväleittäin, kun uutta radantarkastusdataa on saatavilla. Osatehtävä 1 sisältää myös asiantuntijatyötä radantarkastusvaunun eri mittausjärjestelmien käyttöönottoon ja analysoinnin kehittämiseen liittyen. Näitä tehtäviä ovat mm. eri parametrien virherajojen määrittelyt eri aaltopituusalueille, kunnossapitosopimusten geometrian laatutavoitteiden luokittelujen määrittely, radantarkastusvaunun eri mittausjärjestelmien tulosten reliabiliteetin ja validiteetin arviointia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Palvelunkuvaus / Pondération: 50 Prix - Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa yhdellä yhden (1) vuoden pituisella optiolla.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Radantarkastustietokannan ylläpito ja kehitys
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71600000 Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil 72320000 Services de bases de données 72312000 Services de saisie de données 71631470 Service de contrôle des voies ferrées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Osatehtävässä 2 työ keskittyy koneellisessa radantarkastuksessa käytettävän radantarkastustietokannan ylläpitoon ja kehittämiseen. Radantarkastustietokanta on radantarkastusvaunun käyttämä tietokantamuotoinen kuvaus rataverkon ominaisuuksista kuten raiteiden keskilinjoista, vaihteista, silloista, kaarteista jne. Toimeksiannossa tulee ylläpitää tätä tietokantaa rataverkon ominaisuuksien muuttuessa ja kehittää prosesseja tietokannan ylläpidon sujuvoittamiseksi. Radantarkastustietokannan kehitystehtävät liittyvät tietokannan päivittämiseen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Palvelunkuvaus / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 500 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa yhdellä yhden (1) vuoden pituisella optiolla.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Radantarkastusvaunun data-analytiikkaan liittyvät tarkastelut
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71600000 Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil 71620000 Services d'analyses 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques 71631470 Service de contrôle des voies ferrées 71355000 Services d'arpentage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Osatehtävässä 3 työ liittyy radantarkastustulosten kertaluontoisiin analyyseihin kuten tilastojen tarkasteluun ja mittausdatan poikkeavuuksien analysointiin. Tehtävään kuuluu datan validointia, rataverkon substanssiasiantuntijatyötä, mittaustuloksiin liittyviä maastokatselmuksia rautatiealueella ja mittaustehtäviä. Tehtävään sisältyy maastossa tapahtuvia rautatieradan koneellisten tarkistusmittausten ja tarkistuskuvausten toteutuksia toimittajan omilla laitteilla ja omalla henkilöstöllä tai alihankintana.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa yhdellä yhden (1) vuoden pituisella optiolla.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Katso hankinta-asiakirjat.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 250-730118
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/04/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/04/2023 Heure locale: 12:15 Lieu:
Etäkokous
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Hankinnan laajuutta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä, erityisesti liitteessä 4 Hankinnan kohteen kuvaus. Ennakoidun arvon laskennan perusteena on huomioitu hankinnan arvioidut kustannukset neljältä (4) vuodelta. Ennakoitu arvo on sitoumukseton arvio. Sopimukseen ei sisälly määräostovelvoitetta. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 Rautateiden raidegeometrian analytiikan asiantuntijapalvelut 20/04/2023 22/03/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
63711000 - Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71311230 - Services d'ingénierie ferroviaire 
71355000 - Services d'arpentage 
71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil 
71620000 - Services d'analyses 
71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques 
71631470 - Service de contrôle des voies ferrées 
72312000 - Services de saisie de données 
72316000 - Services d'analyse de données 
72320000 - Services de bases de données