Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de bases de données

2020/S 99-238122  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Finlande-Helsinki: Services de bases de données 2020/S 099-238122 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Valtioneuvoston kanslia Numéro national d'identification: 0245975-5 Adresse postale: Snellmaninkatu 1 A Ville: Helsinki Code NUTS: FI Code postal: FI-00170 Pays: Finlande Courriel: kirjaamo@vnk.fi Téléphone: +358 29516001 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.vnk.fi http://www.vnk.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
MOT Kielipalvelu -sanakirjapalvelun ja Valter-termipankin hankinta Numéro de référence: VN/12629/2019
II.1.2) Code CPV principal 72320000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on sähköisesti käytettävän sanastopalvelun käyttöoikeus valtion ministeriöille, tasavallan presidentin kanslialle ja oikeuskanslerinvirastolle. Hankinnan kohteena on myös valtioneuvoston termipankki Valterin ylläpito ja termipankin uudistaminen kaikissa päätelaitteissa toimivaksi, responsiiviseksi palveluksi. Valtioneuvoston kanslia tekee hankinnan ja toteuttaa palvelun em. ministeriöiden ja virastojen kaikkien virkamiesten käyttöön eli lähes 5 000 käyttäjälle. Suorahankinta toteutetaan neuvottelemalla hankinnan sisällöstä, hinnasta ja muista ehdoista Kielikone Oy:n kanssa. Neuvottelujen lopputuloksena osapuolet tekevät hankinnasta hankintasopimuksen. Sitova sopimus hankinnan kohteen toimittamisesta syntyy vasta kun valtioneuvoston kanslia ja Kielikone Oy ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen. Sopimukseen sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -vakioehtoja ja IT2018 EKT Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä. Sopimuskauden on suunniteltu alkavan MOT Kielipalvelun osalta
   1. 10.2020 ja Valter-termipankin osalta
   1. 1.2021.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 224 560.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI
II.2.4) Description des prestations:
Sanastopalvelu on valtioneuvoston työntekijöiden perustyökalu aina, kun työ edellyttää vieraalla kielellä kommunikointia. Erityisesti Suomen ulkomaan edustustoissa työskentelevät tarvitsevat avukseen kohdemaan kielen sanastoa. Lisäksi valtioneuvostossa työskentelevät noin 70 ruotsin, englannin ja venäjän kielen ammattikääntäjää käyttävät sanastopalvelua muiden käännöslähteiden ohella. Valtioneuvoston nykyistä sanakirjapalvelua koskeva sopimus päättyy vuoden 2020 lopussa. Sen tilalle on hankittava sanastopalvelu, joka täyttää valtioneuvoston palvelutarpeet. Valtioneuvoston termipankki Valter on valtioneuvoston kanslian ylläpitämä julkinen sanastopalvelu, jossa ovat käytettävissä useimmat valtioneuvoston kansliassa tuotetut sanastot.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Hankinta toteutetaan suorahankintana hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella. Tilanteessa on käsillä em. lainkohdan tarkoittama tilanne, jossa teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Lainkohdan tarkoittamien edellytysten täyttyminen on varmistettu perusteellisella markkinakartoitustyöllä, valtioneuvoston sisäisellä palvelutarpeen arvioinnilla ja palvelusisältöjen vertailulla. Kattavan ja luotettavan sanastopalvelun saatavilla olo on välttämätöntä valtioneuvoston ammattikääntäjille ja kaikille virkamiehille, joiden työhön kuuluu kääntämistä tai vieraalla kielellä työskentelyä. Sanastopalvelun luotettavuus pitää sisällään mm. vaatimukset sanakirjojen ja sanastojen sisällön oikeellisuudesta sekä käännöstermin lähdetiedon esittämisestä termikohtaisesti. Valtioneuvoston kääntäjien ja muiden virkamiesten käyttämässä sanastopalvelussa on oltava saatavilla nimenomaan toimitettuja sanakirjoja. Hankittavalta sanastopalvelulta edellytetään myös riittäviä teknisiä ominaisuuksia, jotta siihen voi lisätä ja sen avulla voi ylläpitää valtioneuvoston omia sanastoja. Lisäksi valtioneuvoston venäjän kielen kääntäjät ja ulkoministeriön edustustojen virkamiehet Moskovassa ja Pietarissa tarvitsevat mahdollisuuden omien erillisten, käyttöoikeuksiltaan rajattujen termistöjensä käyttöön ja ylläpitoon sanakirja- ja sanastopalvelun käyttöliittymän kautta. IP-tunnisteisena kaikille valtioneuvostokäyttäjille tarjottavan sanastopalvelun tulee tukea sekä yleiskielen että vaativien asiasisältöjen kääntämistä. Valtioneuvoston vaatimukset omien sanastojen ja Valter-termipankin ylläpidon osalta täyttyvät teknisestä ja yksinoikeuteen liittyvästä syystä ainoastaan Kielikone Oy:n tarjoamassa palvelussa. Kielikone Oy:n tarjoama palvelu on tällä hetkellä ainoa markkinoilla saatavissa oleva, valtioneuvoston erityistarpeet täyttävä ratkaisu. Järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 245-603064
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
MOT Kielipalvelu -sanakirjapalvelun ja Valter-termipankin hankinta
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
15/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Kielikone Oy Numéro national d'identification: 0694967-1 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Pays: Finlande Courriel: info@kielikone.fi
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 224 560.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
22000000 - Imprimés et produits connexes 
72320000 - Services de bases de données