01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de conception de sites WWW (World Wide Web)

2018/S 228-522320 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/11/2018 S228  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Finlande-Helsinki: Services de conception de sites WWW (World Wide Web) 2018/S 228-522320 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Suomen ympäristökeskus 0996189-5 Latokartanonkaari 11 Helsinki 00790 Finlande Point(s) de contact: Hanna Piepponen Courriel: hanna.piepponen@ymparisto.fi Code NUTS: FI Adresse(s) internet: Adresse principale: www.syke.fi www.syke.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Keskeytysilmoitus: Meritietietoportaalin front-end-toteutus ja sisällön toimittaminen Numéro de référence: 190255
II.1.2) Code CPV principal 72413000 - JA10
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Merikeskus koordinoi Suomen kansallisen Meritietoportaalin rakentamista vuosina 2017-2020. Meritietoportaalin tarkoituksena on koota yhteen merialan toimijoiden tietoa ja aineistoja, luoda helppokäyttöisiä käyttöliittymiä tietoihin ja parantaa näin aineistojen hyödynnettävyyttä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä kymmenen (10) meritietoa ja meriaineistoja tuottavaa organisaatiota Suomesta. Meritietoportaali-sivusto julkaistaan osoitteessa itameri.fi. Sen ensisijainen kieli on suomi. Sivustosta on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotu prototyyppi, joka koostuu 13 osiosta. Prototyyppiä varten on tehty suunnitelma sivustonrakenteesta, visuaalisesta ilmeestä ja osasta sivuston toiminnallisuuksista. Hankinta koski Meritietoportaalin front-end-toteutusta ja sisällön editointia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta koski Meritietoportaalin front-end-toteutusta ja sisällön editointia. Asia- ja kuvasisältöä tuottavat hankkeen partnerit ja julkaisujärjestelmän toteuttaa kolmas osapuoli. Työ sisältää osat A-D: A) Kattava sisältösuunnitelma ja vaatimusmäärittelyt; B) Front-end-työ sisältäen interaktiivisen infografiikan suunnittelun ja toteutuksen ja teknisen toimittajan konsultoinnin; C) Sisältötyö sisältäen sisällön editoinnin, hakukoneoptimoinnin ja sisällön syötön julkaisujärjestelmään; D) Markkinointiviestintää tukeva materiaali ja logon viimeistely. Hankinnasta järjestetty kilpailutus jouduttiin keskeyttämään, sillä tarjouskilpailuun ei saatu yhtään hyväksyttävää tarjousta. Hankinta toteutettiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain 40 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti suorahankintana.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Referenssit / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Kattava sisältösuunnitelma ja vaatimusmäärittelyt / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Front-end-työ / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Sisältötyö / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Markkinointiviestinnän materiaalit / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Pattern Labin tuntemus / Pondération: 5 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Lisätyönä harkitaan sivustolle toteutettavien aineistokäyttöliittymien ulkoasun suunnittelua ja ulkoasun toteutusta sekä sivuston ja sen käyttöliittymien käytettävyyden testausta. Lisätyönä voidaan harkita tarjouspyyntöön kuulumattomien interaktiivisten elementtien toteutusta sekä kuvapankin kartan ja vedenlaatua kuvaavan kartan toteutusta.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 111-253131
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Meritietoportaalin front-end-toteutus
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Hankinnasta julkaistiin tarjouspyyntö 11.6.2018 sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä, johon ei saapunut määräajassa yhtään vastausta. Hankintayksikkö vastaanotti tarjouspyynnössä ilmoitettuun kirjaamon sähköpostiosoitteeseen yhden (1) tarjouksen. Tarjous ei kuitenkaan ollut hankintalain 79 §:n 1 momentin mukaisesti tarjouspyynnössä asetettujen ehtojen mukainen. Tarjous avattiin teknisestä muotovirheestä huolimatta tarjouksen kelpoisuuden selvittämiseksi. Tarjouksen avaamisessa ilmeni seuraavaa tarjoajan kelpoisuusvaatimuksista ja tarjouksen vähimmäisvaatimuksista: - tarjouksen voimassaolo oli tarjouspyynnössä vaadittua voimassaoloaikaa lyhyempi; - tarjouspyynnössä hankintayksikkö pyysi tarjousta, joka on voimassa 14.10.2018 saakka. Tarjoaja on määritellyt tarjouksensa olevan voimassa 10.10.2018. Näin ollen tarjous ei ollut muodollisesti tarjouspyynnön mukainen; - kelpoisuuskriteerejä ei voitu arvioida sen vuoksi, että tarjouspyyntöön ei oltu vastattu kilpailutusjärjestelmästä löytyvän arviointitaulukon mukaisesti; - tarjous ei sisällöllisesti vastannut tarjouspyyntöä lukuisten sisällöllisten puutteiden vuoksi. Hankintayksikkö hylkäsi tarjouksen 21.8.2018 antamallaan päätöksellä. Koska hankintayksikkö ei saanut avoimessa menettelyssä soveltuvia tarjouksia eikä alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muuteta, hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain 40 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti suorahankintana.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 Finlande Téléphone: +358 295643300 Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72413000 - Services de conception de sites WWW (World Wide Web)