Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 13/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de conception technique

2020/S 124-305042  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Finlande-Helsinki: Services de conception technique

2020/S 124-305042

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 108-263137)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Väylävirasto
Numéro national d'identification: 1010547-1
Adresse postale: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1 MANNER-SUOMI
Code postal: FI-00521
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Aluepäällikkö Juhan Tyrväinen
Courriel: juhan.tyrvainen@vayla.fi
Téléphone: +358 295343000 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.vayla.fi

https://www.vayla.fi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Vaihdeteema, vaihdekohteiden 2021 rakennussuunnittelu

Numéro de référence: VÄYLÄ/4107/02.01.00/2020

II.1.2)
Code CPV principal
71320000 Services de conception technique

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Toimeksianto liittyy Väyläviraston vuosittaisen vaihteenvaihtoohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena on hankkia rakentamissuunnitelmat vuodelle 2021. Tavoitteena on lopulta toteuttaa kohteet kilpailuttamalla vaihteenvaihtourakat valmiilla suunnitelmilla. Kohteet sijaitsevat Väyläviraston rataverkolla. Tämä konsulttisopimus sisältää rakennussuunnitelman laatimisen liiteaineiston mukaisten kohdekokoelmien osalta. Toimeksiannon sisältö on määritetty tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteinä olevissa asiakirjoissa.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/06/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 108-263137

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Tämä konsulttisopimus sisältää rakennussuunnitelman laatimisen vaihteenvaihtokohteista. Suoritettava palvelu ja sen sisältö on kokonaisuudessaan määritelty tarjouspyynnön liitteenä 4 ja
   5. 

Lire:

Tämä konsulttisopimus sisältää rakennussuunnitelman laatimisen vaihteenvaihtokohteista. Suoritettava palvelu ja sen sisältö on kokonaisuudessaan määritelty tarjouspyynnön liitteenä 4 ja
   5.  Tarjouspyyntöön lisätään kaksi (2) vaihdetta Misiin (V0823, V0824). Tilaaja liittää kohdekuvaukset kysymyksien ja vastauksien yhteydessä.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Lire:

Date: 13/07/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Lire:

Date: 13/07/2020

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouspyyntöön lisätään kaksi (2) vaihdetta Misiin (V0823, V0824). Tilaaja liittää kohdekuvaukset kysymyksien ja vastauksien yhteydessä.

 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique