Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/11/2019
Date de péremption : 26/11/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de conseil en développement des entreprises

2019/S 230-564467  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/11/2019 S230 Services - Système d'acquisition dynamique - Procédure restreinte Finlande-Helsinki: Services de conseil en développement des entreprises 2019/S 230-564467 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Yleisradio Oy Numéro national d'identification: 0215438-8 Adresse postale: PL 76, Yleisradio Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Code postal: 00024 Pays: Finlande Courriel: tarjoukset.yle@yle.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.yle.fi http://www.yle.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257950&tpk=4eee075e-18ec-4dcc-a87e-1c9d8e3dc4bc Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257950&tpk=4eee075e-18ec-4dcc-a87e-1c9d8e3dc4bc
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: yleisradiotoiminta
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus Numéro de référence: YLE20190077
II.1.2) Code CPV principal 79411100
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus. Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu sen sisällä hankittavien palveluiden perusteella 3 luokkaan: 1) Liiketoiminnan kehittäminen 2) Kehittämisen kulttuuri 3) Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu. Tarjoajaehdokas voi jättää osallistumishakemuksen koskien 1 tai useampaa yllä mainituista luokista. Jokaisella luokalla on omat soveltuvuusvaatimuksensa referenssivaatimuksien muodossa. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän luokkien sisällä erillisinä tarjouspyyntöinä. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Palveluiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 6 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Liiketoiminnan kehittäminen
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79411100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI
II.2.4) Description des prestations:
Tähtää asiakaskeskeisyyden edistämiseen sekä yhteisen suunnan ja strategioiden luomiseen liiketoimintatasolla. Asiakaslähtöisten, esim. palvelumuotoilun ja business agility -menetelmien hyödyntäminen on oleellinen osa tätä kokonaisuutta. Työ sisältää mm. fasilisointia, visio- ja strategiatyön tukemista sekä uusien mallien kehittämistä, soveltamista ja läpivientiä yhdessä yleläisten kanssa. Kohteena voi olla esim. digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kehittämisen kulttuuri
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79411100 79400000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI
II.2.4) Description des prestations:
Tavoitteena on mahdollistaa ja edistää asiakaskeskeistä ketterää ja kokeilevaa kulttuuria ja menetelmiä, joilla tuetaan ja mahdollistetaan liiketoiminnallinen kehitys. Uuden yrityskulttuurin ja johtamisen sekä ketterän kehityksen menetelmien laaja ymmärtäminen ja soveltaminen Ylelle ovat tässä keskeistä. Työ sisältää esim. fasilisointia, kokeilumenetelmien kehittämistä ja tiimien sekä tiimien välisen yhteistyön tukemista, innovatiivisten johtamismallien kehittämistä ja ketterän ajattelun valmennusta eri tarkoituksiin yhdessä yleläisten ja Ylen verkostojen kanssa.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79411100 73000000 73120000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI
II.2.4) Description des prestations:
Asiakaskokemusta kehitetään Ylen nykyisissä ja tulevissa digitaalisissa palveluissa ja konteksteissa. Kehitystä ohjaa henkilökohtainen ja kokonaisvaltainen käyttökokemus sekä syvä asiakasymmärrys. Panostamme palveluiden älykkyyteen, vuorovaikutteisuuteen ja saumattomuuteen. Asiakaslähtöisten ja ketterien menetelmien hyödyntäminen on kehitystyön edellytys. Työ sisältää esimerkiksi UX-muotoilua, palvelupolkukokonaisuuksien kuvaamista, mahdollisten uusien palveluiden konseptointia, henkilökohtaista asiakaskokemusta ja uusia käyttöliittymiä palvelevien uusien sisältömuotojen kokeilua, prototypointia, käyttäjätutkimusta, visuaalista suunnittelua ja fasilitointia.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yle voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/11/2023 Heure locale: 14:04
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Fax: +358 295643314 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/11/2019
 
 
C L A S S E    C P V
73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes 
73120000 - Services de développement expérimental 
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes 
79411100 - Services de conseil en développement des entreprises