Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/09/2021
Date de péremption : 30/06/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services d'enseignement et de formation

2021/S 176-457826  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/09/2021 S176 Finlande-Helsinki: Services d'enseignement et de formation 2021/S 176-457826 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki Numéro national d'identification: 0201256-6 Adresse postale: Konepajankuja 3 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00510 Pays: Finlande Point(s) de contact: Niina Lammi Courriel: kuva.hankinnat@hel.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=362327&tpk=28e84f6a-3ac1-42b9-af98-0805aa800cea Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=362327&tpk=28e84f6a-3ac1-42b9-af98-0805aa800cea
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022 - 2024 (DPS) OSALLISTUMISPYYNTÖ Numéro de référence: 325001 HEL 2021-009532
II.1.2) Code CPV principal 80000000 Services d'enseignement et de formation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Helsingin kaupunki tulee kilpailuttamaan lapsille ja nuorille suunnatun harrastustoiminnan järjestämisen aikajaksolle tammikuu 2022 - kesäkuu 2024 osana Harrastamisen Suomen malli Helsingissä -hanketta. Tämän ajanjakson aikana tulee useampia tarjouspyyntöjä, joko lukukausittain tai lukuvuosittain. Kilpailutukset toteutetaan nyt perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaamisessa hankintajärjestelmässä ilmoittaudutaan mukaan ko. järjestelmään ja siinä tarkistetaan ehdokkaan soveltuvuus ja toisessa vaiheessa ehdokkaat voivat antaa tarjouksia tarjouskilpailuihin, jotka järjestetään DPS järjestelmän sisällä. Kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat valitaan mukaan DPS:sään. Harrastamisen Suomen malli Helsingissä -hankkeen sisällä on kolme (3) eri osa-aluetta: Liikunnallinen, kulttuurinen sekä digitaalinen ja muu harrastustoiminta. Näiden osa-alueiden sisällä tullaan järjestämään tarjouspyyntöjä DPS osallistumisilmoituksen määräaikaan 30.6.2024 asti. Osallistumispyynnön liitteinä ovat tietopyyntölomake ja ESDP lomake. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista, mutta ESPD lomake osallistujan tulee täyttää vaadittavilta osin.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 200 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Liikunnallinen harrastustoiminta
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80000000 Services d'enseignement et de formation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Helsingin kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle tammikuu 2022 - kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu kolmeen (3) luokkaan (osa-alueeseen). Luokan 1 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut liikunnalliset harrastustoimintapalvelut. Harrastuksia voivat olla esim. pallopelit, parkour, mailapelit, voimistelulajit, voimailulajit, kamppailulajit, keilailu, kiipeily, talvilajit, vesilajit ja liikunnallinen harrastustoiminta laajasti. Hankintayksikkö voi kilpailuttaa tässä osa-alueessa myös muuta näihin verrattavissa olevan liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaustunteja. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 07/09/2021 Fin: 30/06/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kulttuurinen harrastustoiminta
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80000000 Services d'enseignement et de formation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Helsingin kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle tammikuu 2022 - kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu kolmeen (3) luokkaan (osa-alueeseen). Luokan 2 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut kulttuuriset harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: Elokuva- ja animaatiotyöpajat, esittävät taiteet, kuvataide- ja valokuvauslajit, sekä musiikkilaji ja kulttuurinen harrastustoiminta laajasti. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 07/09/2021 Fin: 30/06/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Digitaalinen ja muu harrastustoiminta
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80000000 Services d'enseignement et de formation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Helsingin kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle tammikuu 2022 - kesäkuu 2024. Hankinta on jaettu kolmeen (3) luokkaan (osa-alueeseen). Luokan 3 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut digitaaliset ja muut harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: Pelit ja koodaus, ruuanlaitto, eläin- ja luontoharrastukset, shakki, biljardi, keppihevoset ja muu lasten- ja nuorten harrastustoiminta laajasti. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 07/09/2021 Fin: 30/06/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/06/2024 Heure locale: 00:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
suédois, finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä periaatteet
   1. Osallisuus Harrastukset rakennetaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan, niin että harrastustarjonta vastaa koululaiskyselyä ja nuorten alueellista tietoa. Toiminnan lähtökohtana on, että ryhmäläisillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, ideointiin ja toteutukseen. Toiminnasta kerätään palaute osallistujilta ja toiminnantuottajilta kahdesti kaudessa. Osallistujien huoltajille viestitään harrastuksista.
   2.  Laadukkuus Toiminta on hyvin suunniteltua ja organisoitua. Harrastus vastaa oppilailta tulleita harrastustoiveita ja tukee osallistujan kehitystä oman osaamisen ja ikävaiheensa mukaisesti. Ohjaajat ovat täysi-ikäisiä harrastuksen sisällön sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan ammattilaisia. Ammattitaito hankittu joko koulutuksen taikka kokemuksen kautta. Alueellinen tuntemus ja osaaminen tuovat lisäarvoa toiminnan toteuttamiseen alueen tarpeiden mukaisesti.
   3.  Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus Harrastukset ovat maksuttomia ja laadukkaita ja tapahtuvat koulupäivän jälkeen koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä ennen klo 17. Harrastuksen sisällössä huomioidaan ikäryhmät ja osallistujien osaamisentaso. Ryhmät ovat joko 3- 6 lk tai 7 - 9 lk, ja ovat avoimia kaikille luokka-asteen oppilaille. Ryhmien tulee olla saavutettavia. Osallistujat voivat ottaa avustajan, oppaan tai tulkin mukaan ryhmään näin tarvitessaan.
   4.  Turvallinen ilmapiiri ja kaveruus Ohjaajat huolehtivat, että ryhmässä on ystävällinen, turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Harrastuksessa opitaan kaveritaitoja ja vahvistetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä varmistetaan että kukaan ei jää ryhmässä yksin. Kiusaamista ennaltaehkäistään tukemalla lasten ja nuorten sosiaalista kiinnittymistä ryhmään sekä kaikkiin riita- tai kiusaamistilanteisiin puututaan ja ne selvitetään. Korona-aikana kiinnitetään erityistä huomiota terveysturvallisuuden noudattamiseen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
80000000 - Services d'enseignement et de formation