Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 24/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Services aux entreprises:droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2023/S 62-185436  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Finlande-Helsinki: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 2023/S 062-185436 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Suomen Pankki Numéro national d'identification: 0202248-1 Adresse postale: Snellmaninaukio Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00170 Pays: Finlande Courriel: hankinta@bof.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.suomenpankki.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/suomenpankki?id=448879&tpk=c49d19d5-9e56-43ea-a7fd-956b5cfb7d46 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/suomenpankki?id=448879&tpk=c49d19d5-9e56-43ea-a7fd-956b5cfb7d46
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Digitoinnin hankinta historialliselle arkistolle
II.1.2) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Suomen Pankki (jäljempänä "tilaaja" tai "hankintayksikkö") pyytää tarjousta hankintailmoituksen, sekä sen liitteiden mukaisesti digitoinnin palvelusta Suomen Pankin historialliselle arkistolle (jäljempänä "palvelu"). Suomen Pankin päätearkistosta on löytynyt merkintäainevaurioitunutta pysyvästi säilytettävää aineistoa. Aineiston tietosisällön säilymisen takaamiseksi aineistosta on päätetty tehdä myös digitaaliset kappaleet. Alkuperäiset analogiset kappaleet säilytetään digitoinnin jälkeen. Digitointi tehdään voimassa olevien viranomaisohjeiden vaatimusten mukaisesti, noudattaen Kansallisarkiston ohjeita, analogista aineistoa vahingoittamatta.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72252000 Services d'archivage informatique 79995100 Services d'archivage 79500000 Services d'appui bureautiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Suomen Pankin päätearkistoa ollaan digitoimassa. Aineiston digitoinnille on kolme perustetta: suojadigitointi asiakirjojen tieto-sisällön säilymisen takaamiseksi, digitointi varmuuskopioinnin vuoksi sekä digitointi arkiston asiakkaiden palvelun ja kiinnostuksen vuoksi. Digitoitava aineisto sisältää pääosin julkista mutta myös salassa pidettäviä asiakirjoja. Alkuperäiset analogiset kappaleet säilytetään digitoinnin jälkeen. Digitointi tehdään voimassa olevien viranomaisohjeiden vaatimusten mukai-sesti, noudattaen Kansallisarkiston ohjeita ja analogista aineis-toa vahingoittamatta. Aineistosta tehdään digitaalinen tallekappale (jpg) se-kä kevyempi digitaalinen käyttökappale (pdf/a). Hankinnan kohde ja sen vaatimukset on kuvattu hankinnan asiakirjoissa, erityisesti liitteellä 1 Palvelukuvaus ja liite 2 Vaatimukset. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on syksy 2023.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/08/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti. Ks. myös ESPD-lomake ja kohta Muut ehdot.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 24/04/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 24/04/2023 Heure locale: 12:15 Lieu:
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä "hankintalaki"). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä (hankintalain 32 §). Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Jos tarjoaja haluaa hankinta-asiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat yrityksensä itsensä vastattavina. MATERIAALIN NÄYTTÖ TILAAJAN TILOISSA Tarjoajalla on mahdollisuus osallistua digitoitavan aineiston näyttöön ennen tarjouksensa laatimista. Näyttötilaisuudessa esitetään digitoinnin kohteena olevaa aineistoa edustavia aineistokappaleita. Aineiston näyttö järjestetään
   3. 4.2023 klo 12.00 - 14.00 osoitteessa Snellmaninaukio, 00170 Helsinki. Näyttötilaisuuteen pitää ilmoittautua etukäteen sähköpostitse 30.3.2023 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiviestissä ilmoitetaan paikalle saapuvien henki-löiden nimi, yritys ja yhteystiedot. Ilmoittautuminen tehdään osoitteeseen: aino.stromberg@bof.fi. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä liittyen digitoitavaan aineistoon. Muut hankintaan liittyvät kysymykset pyydetään esittämään hankintailmoituksessa esitetyllä tavalla. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö
   1.  Avaa tarjoukset
   2.  Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset ESPD:n tiedoista
   3.  Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
   4.  Vertailee tarjoukset
   5.  Valitsee hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen
   6.  Pyytää ja tarkastaa parhaan tarjouksen antajalta soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset
   7.  Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille
   8.  Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. Sopimuksen tekemisen jälkeen tehdään tarjouskilpailun voittajan kanssa aineiston koe-erän digitointi. Mikäli koe-erän laatu ei vastaa vaadittavaa laatutasoa, hankintayksiköllä on oikeus purkaa sopimus ja tehdä uusi hankintapäätös, jolla valitaan tarjouskilpailussa seuraavaksi tullut tarjoaja sopimuskumppaniksi ja palvelun toteuttajaksi. aino.stromberg@bof.fi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 Digitoinnin hankinta historialliselle arkistolle 24/04/2023 28/03/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
72252000 - Services d'archivage informatique 
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
79500000 - Services d'appui bureautiques 
79995100 - Services d'archivage