Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 14/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Services financiers et d'assurance

2023/S 55-158735  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Finlande-Helsinki: Services financiers et d'assurance 2023/S 055-158735 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sarastia Oy Numéro national d'identification: 2360731-5 Adresse postale: PL 34 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 00531 Pays: Finlande Point(s) de contact: Iina Eiste Courriel: iina.eiste@sarastia.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sarastia.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 2M-IT Oy Numéro national d'identification: 2859795-3 Ville: Turku Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: etunimi.sukunimi@2m-it.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://2m-it.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Etelä-Karjalan hyvinvointialue Numéro national d'identification: 3221313-1 Ville: Lappeenranta Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: kirjaamo.hv@ekhva.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://eksote.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Haminan seurakunta Numéro national d'identification: 2352833-4 Ville: Hamina Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: hamina.srk@evl.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://haminanseurakunta.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Heinolan kaupunki Numéro national d'identification: 1068892-9 Ville: Heinola Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: kirjaamo@heinola.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.heinola.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hyria koulutus Oy Numéro national d'identification: 2250205-2 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: info@hyria.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hyria.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kemin kaupunki Numéro national d'identification: 0210427-6 Ville: Kemi Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: kirjaamo@kemi.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kemi.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Numéro national d'identification: 3221340-6 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: kirjaamo.hva@keusote.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.keusote.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Numéro national d'identification: 0502454-6 Ville: Espoo Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: kirjaamo@omnia.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.omnia.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Numéro national d'identification: 0973110-9 Ville: Rovaniemi Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: redu@redu.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.redu.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tervolan kunta Numéro national d'identification: 0193249-1 Ville: Tervola Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: info@tervola.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://tervola.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Valkeakosken kaupunki Numéro national d'identification: 0157568-2 Ville: Valkeakoski Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.valkeakoski.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kotka-Kymin seurakunta Numéro national d'identification: 2765919-8 Ville: Kotka Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: kirkkoherranvirasto.kotka-kymi@evl.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kotka-kyminseurakunta.fi/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hyria säätiö sr Numéro national d'identification: 0213798-3 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande Courriel: info@hyria.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hyria.fi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=415779&tpk=f461637a-3a3f-491a-95c3-21b8d0419799 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=415779&tpk=f461637a-3a3f-491a-95c3-21b8d0419799
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kunta-alan palvelukeskus
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Työsuhdepolkupyörät ja -sähköpolkupyörät leasingpalveluna
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Sarastia Oy:n hankintayksikkö pyytää asiakkailleen tarjouksia työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien leasingpalvelusta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnan kohteena on työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien leasingpalvelu, joka mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen sopimukseen sitoutuneiden Tilaajien henkilöstölle. Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin:
   1.  Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / UUSIMAA
   2.  Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / PIRKANMAA
   3.  Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / LAPPI
   4.  Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / ETELÄ-KARJALA
   5.  Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / MUU SUOMI Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä, jonka perusteella jokaiseen osakokonaisuuteen valitaan yksi (1) eniten pisteitä saanut hyväksyttävissä oleva puitesopimustoimittaja vastaamaan työsuhdepyöräedun kokonaishallinnasta. Sama tarjoaja voidaan valita useampaan osakokonaisuuteen. Leasingpalvelu sisältää leasingrahoituksen ja työsuhdepyöräpalvelun hallinnoinnin kokonaisuutena. Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jokaisessa osakokonaisuudessa hinnan painoarvon ollessa 75 pistettä ja laadun painoarvon ollessa 25 pistettä. Valinta tapahtuu tarjoajien pisteytysjärjestyksessä. Mikäli useampi tarjoaja saa saman pistemäärän, hankintayksikkö arpoo valittavat tarjoajat. Arvonta on oikeuskäytännössä hyväksytty tapa. Puitesopimus on kestoltaan määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten ja hankintaan sitoutuneiden Sarastian asiakasyhteisöjen osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjillä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Työsuhdepyöräedun saajan leasingsopimuksen kesto vaihtelee riippuen polkupyörän hankintahinnasta. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimukseen liittyvät yhteisöt (ks. sopimuspohja) siirtyvät tehtävän sopimuksen piiriin nykyisten sopimustensa päättymisen jälkeen. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tarjous hylätään.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 7 603 400.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / UUSIMAA
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66000000 Services financiers et d'assurance 66114000 Services de leasing financier 34430000 Bicyclettes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Lieu principal d'exécution:
Uudenmaan maakunta
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien leasingpalvelu Uudenmaan maakunnan alueelle, joka mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen sopimukseen sitoutuneiden Tilaajien henkilöstölle. Leasingpalvelu sisältää leasingrahoituksen ja työsuhdepyöräpalvelun hallinnoinnin kokonaisuutena. Työsuhdepyörän leasingmaksun oletus on 100 EUR/kk/pyörä, pois lukien mahdollinen viimeisen kuukauden poikkeava kuukausierä (verovapaa arvo enintään 1200 EUR/vuosi). Palvelunkäyttäjä ja palveluntuottaja voivat sopia poikkeavasta kuukausierästä, jos tämä on mahdollista palveluntuottajan palvelumallin mukaisesti. Pyörien arvo saa olla maksimissaan 4000 euroa (sis. alv 24%). Palvelunkäyttäjä voi kuitenkin hankkia arvokkaamman pyörän, jolloin palvelunkäyttäjä maksaa erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Työsuhdepolkupyörän leasingmaksu pitää sisällään polkupyörien lisäksi vakuutuksen ja mahdolliset huollot ja lisävarusteet. Palvelunkäyttäjä voi sisällyttää leasingiin valitsemiaan, verottajan polkupyöräetuun hyväksymiä varusteita. Valitut lisävarusteet vaikuttavat verotusarvoon ja varusteiden arvo lisätään pyörän hankintahintaan. Palvelunkäyttäjä voi valita itse, haluaako sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan ja mikä on mahdollisen huoltobudjetin määrän. Palvelunkäyttäjä maksaa itse huoltobudjetin ylittävän osuuden. Mikäli Palvelunkäyttäjä ei halua sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan, voidaan ennalta arvaamattomat huollot sisällyttää sopimukseen kesken sopimuskauden, mikäli tämä on Palveluntuottajan palvelumallin mukaan mahdollista. Leasingsopimuksen vuokrakausi voi alkaa kuun alusta tai kesken kalenterikuukauden. Mikäli palvelunkäyttäjä saa polkupyöräedun kesken kalenterikuukauden, lasketaan ensin koko kuukauden edun määrä, joka jaetaan arvolla 30,33 ja kerrotaan pyörän käytettävissäolopäivillä. Palvelunkäyttäjän leasingkausi voi jatkua, vaikka tilaajan ja palveluntuottajan välinen palveluhankintasopimus päättyisi. Palveluntuottaja tarjoaa Tilaajalle työsuhdepolkupyörien sähköisen hallinnointipalvelun, jonka on oltava Tilaajan käytettävissä koko palvelusopimuksen sopimuskauden ajan. Hallinnointipalvelu voi olla esimerkiksi valmissovellus tai vastaava palveluportaali.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 566 480.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / MUU SUOMI
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66000000 Services financiers et d'assurance 66114000 Services de leasing financier 34430000 Bicyclettes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien valtakunnallinen leasingpalvelu, joka mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen sopimukseen sitoutuneiden Tilaajien henkilöstölle. Leasingpalvelu sisältää leasingrahoituksen ja työsuhdepyöräpalvelun hallinnoinnin kokonaisuutena. Työsuhdepyörän leasingmaksun oletus on 100 EUR/kk/pyörä, pois lukien mahdollinen viimeisen kuukauden poikkeava kuukausierä (verovapaa arvo enintään 1200 EUR/vuosi). Palvelunkäyttäjä ja palveluntuottaja voivat sopia poikkeavasta kuukausierästä, jos tämä on mahdollista palveluntuottajan palvelumallin mukaisesti. Pyörien arvo saa olla maksimissaan 4000 euroa (sis. alv 24%). Palvelunkäyttäjä voi kuitenkin hankkia arvokkaamman pyörän, jolloin palvelunkäyttäjä maksaa erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Työsuhdepolkupyörän leasingmaksu pitää sisällään polkupyörien lisäksi vakuutuksen ja mahdolliset huollot ja lisävarusteet. Palvelunkäyttäjä voi sisällyttää leasingiin valitsemiaan, verottajan polkupyöräetuun hyväksymiä varusteita. Valitut lisävarusteet vaikuttavat verotusarvoon ja varusteiden arvo lisätään pyörän hankintahintaan. Palvelunkäyttäjä voi valita itse, haluaako sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan ja mikä on mahdollisen huoltobudjetin määrän. Mikäli Palvelunkäyttäjä ei halua sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan, voidaan ennalta arvaamattomat huollot sisällyttää sopimukseen kesken sopimuskauden. Palvelunkäyttäjä maksaa itse huoltobudjetin ylittävän osuuden. Mikäli Palvelunkäyttäjä ei halua sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan, voidaan ennalta arvaamattomat huollot sisällyttää sopimukseen kesken sopimuskauden, mikäli tämä on Palveluntuottajan palvelumallin mukaan mahdollista. Leasingsopimuksen vuokrakausi voi alkaa kuun alusta tai kesken kalenterikuukauden. Mikäli palvelunkäyttäjä saa polkupyöräedun kesken kalenterikuukauden, lasketaan ensin koko kuukauden edun määrä, joka jaetaan arvolla 30,33 ja kerrotaan pyörän käytettävissäolopäivillä. Palvelunkäyttäjän leasingkausi voi jatkua, vaikka tilaajan ja palveluntuottajan välinen palveluhankintasopimus päättyisi. Palveluntuottaja tarjoaa tilaajalle työsuhdepolkupyörien sähköisen hallinnointipalvelun, jonka on oltava tilaajan käytettävissä koko palvelusopimuksen sopimuskauden ajan. Hallinnointipalvelu voi olla esimerkiksi valmissovellus tai vastaava palveluportaali.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 073 480.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / LAPPI
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66000000 Services financiers et d'assurance 66114000 Services de leasing financier 34430000 Bicyclettes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Lieu principal d'exécution:
Lapin maakunta
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien leasingpalvelu Lapin maakunnan alueelle, joka mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen sopimukseen sitoutuneiden Tilaajien henkilöstölle. Leasingpalvelu sisältää leasingrahoituksen ja työsuhdepyöräpalvelun hallinnoinnin kokonaisuutena. Työsuhdepyörän leasingmaksun oletus on 100 EUR/kk/pyörä, pois lukien mahdollinen viimeisen kuukauden poikkeava kuukausierä (verovapaa arvo enintään 1200 EUR/vuosi). Palvelunkäyttäjä ja palveluntuottaja voivat sopia poikkeavasta kuukausierästä, jos tämä on mahdollista palveluntuottajan palvelumallin mukaisesti. Pyörien arvo saa olla maksimissaan 4000 euroa (sis. alv 24%). Palvelunkäyttäjä voi kuitenkin hankkia arvokkaamman pyörän, jolloin palvelunkäyttäjä maksaa erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Työsuhdepolkupyörän leasingmaksu pitää sisällään polkupyörien lisäksi vakuutuksen ja mahdolliset huollot ja lisävarusteet. Palvelunkäyttäjä voi sisällyttää leasingiin valitsemiaan, verottajan polkupyöräetuun hyväksymiä varusteita. Valitut lisävarusteet vaikuttavat verotusarvoon ja varusteiden arvo lisätään pyörän hankintahintaan. Palvelunkäyttäjä voi valita itse, haluaako sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan ja mikä on mahdollisen huoltobudjetin määrän. Palvelunkäyttäjä maksaa itse huoltobudjetin ylittävän osuuden. Mikäli Palvelunkäyttäjä ei halua sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan, voidaan ennalta arvaamattomat huollot sisällyttää sopimukseen kesken sopimuskauden, mikäli tämä on Palveluntuottajan palvelumallin mukaan mahdollista. Leasingsopimuksen vuokrakausi voi alkaa kuun alusta tai kesken kalenterikuukauden. Mikäli palvelunkäyttäjä saa polkupyöräedun kesken kalenterikuukauden, lasketaan ensin koko kuukauden edun määrä, joka jaetaan arvolla 30,33 ja kerrotaan pyörän käytettävissäolopäivillä. Palvelunkäyttäjän leasingkausi voi jatkua, vaikka tilaajan ja palveluntuottajan välinen palveluhankintasopimus päättyisi. Palveluntuottaja tarjoaa tilaajalle työsuhdepolkupyörien sähköisen hallinnointipalvelun, jonka on oltava tilaajan käytettävissä koko palvelusopimuksen sopimuskauden ajan. Hallinnointipalvelu voi olla esimerkiksi valmissovellus tai vastaava palveluportaali.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 394 480.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / PIRKANMAA
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66000000 Services financiers et d'assurance 66114000 Services de leasing financier 34430000 Bicyclettes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Lieu principal d'exécution:
Pirkanmaan maakunta
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien leasingpalvelu Pirkanmaan maakunnan alueelle, joka mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen sopimukseen sitoutuneiden Tilaajien henkilöstölle. Leasingpalvelu sisältää leasingrahoituksen ja työsuhdepyöräpalvelun hallinnoinnin kokonaisuutena. Työsuhdepyörän leasingmaksun oletus on 100 EUR/kk/pyörä, pois lukien mahdollinen viimeisen kuukauden poikkeava kuukausierä (verovapaa arvo enintään 1200 EUR/vuosi). Palvelunkäyttäjä ja palveluntuottaja voivat sopia poikkeavasta kuukausierästä, jos tämä on mahdollista palveluntuottajan palvelumallin mukaisesti. Pyörien arvo saa olla maksimissaan 4000 euroa (sis. alv 24%). Palvelunkäyttäjä voi kuitenkin hankkia arvokkaamman pyörän, jolloin palvelunkäyttäjä maksaa erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Työsuhdepolkupyörän leasingmaksu pitää sisällään polkupyörien lisäksi vakuutuksen ja mahdolliset huollot ja lisävarusteet. Palvelunkäyttäjä voi sisällyttää leasingiin valitsemiaan, verottajan polkupyöräetuun hyväksymiä varusteita. Valitut lisävarusteet vaikuttavat verotusarvoon ja varusteiden arvo lisätään pyörän hankintahintaan. Palvelunkäyttäjä voi valita itse, haluaako sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan ja mikä on mahdollisen huoltobudjetin määrän. Palvelunkäyttäjä maksaa itse huoltobudjetin ylittävän osuuden. Mikäli Palvelunkäyttäjä ei halua sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan, voidaan ennalta arvaamattomat huollot sisällyttää sopimukseen kesken sopimuskauden, mikäli tämä on Palveluntuottajan palvelumallin mukaan mahdollista. Leasingsopimuksen vuokrakausi voi alkaa kuun alusta tai kesken kalenterikuukauden. Mikäli palvelunkäyttäjä saa polkupyöräedun kesken kalenterikuukauden, lasketaan ensin koko kuukauden edun määrä, joka jaetaan arvolla 30,33 ja kerrotaan pyörän käytettävissäolopäivillä. Palvelunkäyttäjän leasingkausi voi jatkua, vaikka tilaajan ja palveluntuottajan välinen palveluhankintasopimus päättyisi. Palveluntuottaja tarjoaa tilaajalle työsuhdepolkupyörien sähköisen hallinnointipalvelun, jonka on oltava tilaajan käytettävissä koko palvelusopimuksen sopimuskauden ajan. Hallinnointipalvelu voi olla esimerkiksi valmissovellus tai vastaava palveluportaali.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 334 480.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpyörien leasingpalvelu / ETELÄ-KARJALA
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66000000 Services financiers et d'assurance 66114000 Services de leasing financier 34430000 Bicyclettes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Lieu principal d'exécution:
Etelä-Karjalan maakunta
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien leasingpalvelu Etelä-Karjalan maakunnan alueelle, joka mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen sopimukseen sitoutuneiden Tilaajien henkilöstölle. Leasingpalvelu sisältää leasingrahoituksen ja työsuhdepyöräpalvelun hallinnoinnin kokonaisuutena. Työsuhdepyörän leasingmaksun oletus on 100 EUR/kk/pyörä, pois lukien mahdollinen viimeisen kuukauden poikkeava kuukausierä (verovapaa arvo enintään 1200 EUR/vuosi). Palvelunkäyttäjä ja palveluntuottaja voivat sopia poikkeavasta kuukausierästä, jos tämä on mahdollista palveluntuottajan palvelumallin mukaisesti. Pyörien arvo saa olla maksimissaan 4000 euroa (sis. alv 24%). Palvelunkäyttäjä voi kuitenkin hankkia arvokkaamman pyörän, jolloin palvelunkäyttäjä maksaa erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Työsuhdepolkupyörän leasingmaksu pitää sisällään polkupyörien lisäksi vakuutuksen ja mahdolliset huollot ja lisävarusteet. Palvelunkäyttäjä voi sisällyttää leasingiin valitsemiaan, verottajan polkupyöräetuun hyväksymiä varusteita. Valitut lisävarusteet vaikuttavat verotusarvoon ja varusteiden arvo lisätään pyörän hankintahintaan. Palvelunkäyttäjä voi valita itse, haluaako sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan ja mikä on mahdollisen huoltobudjetin määrän. Palvelunkäyttäjä maksaa itse huoltobudjetin ylittävän osuuden. Mikäli Palvelunkäyttäjä ei halua sisällyttää huoltobudjettia pyörän hankintahintaan, voidaan ennalta arvaamattomat huollot sisällyttää sopimukseen kesken sopimuskauden, mikäli tämä on Palveluntuottajan palvelumallin mukaan mahdollista. Leasingsopimuksen vuokrakausi voi alkaa kuun alusta tai kesken kalenterikuukauden. Mikäli palvelunkäyttäjä saa polkupyöräedun kesken kalenterikuukauden, lasketaan ensin koko kuukauden edun määrä, joka jaetaan arvolla 30,33 ja kerrotaan pyörän käytettävissäolopäivillä. Palvelunkäyttäjän leasingkausi voi jatkua, vaikka tilaajan ja palveluntuottajan välinen palveluhankintasopimus päättyisi. Palveluntuottaja tarjoaa tilaajalle työsuhdepolkupyörien sähköisen hallinnointipalvelun, jonka on oltava tilaajan käytettävissä koko palvelusopimuksen sopimuskauden ajan. Hallinnointipalvelu voi olla esimerkiksi valmissovellus tai vastaava palveluportaali.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 234 480.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/04/2023 Heure locale: 10:05 Lieu:
Sarastia Oy/Hämeenlinna Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Tarjousten avaustilaus ei ole julkinen, tarjouksen avauksen suorittaa Sarastian hankinta-asiantuntija(t)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Työsuhdepolkupyörät ja -sähköpolkupyörät leasingpalveluna 14/04/2023 17/03/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
34430000 - Bicyclettes 
66000000 - Services financiers et d'assurance 
66114000 - Services de leasing financier