Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Services d'impression et services connexes

2023/S 194-607853  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Finlande-Helsinki: Services d'impression et services connexes 2023/S 194-607853 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Opetushallitus Numéro national d'identification: 2769790-1 Adresse postale: Hakaniemenranta 6 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00530 Pays: Finlande Point(s) de contact: hankintapalvelut@oph.fi Courriel: hankintapalvelut@oph.fi Téléphone: +358 0295331000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.oph.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oppikirjojen ja muiden kirjojen välityspalvelu Numéro de référence: VOL-1305-2023
II.1.2) Code CPV principal 79800000 Services d'impression et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on Opetushallituksen alaiset Ranskalais-suomalaisen koulu ja Suomalais-venäläinen koulun (jäljempänä Hankintayksikkö) oppikirjojen ja muiden kirjojen välityspalvelu. Kilpailutuksissa voidaan oppikirjojen lisäksi hankkia romaaneja, lasten- ja nuortenkirjoja sekä muita kirjoja ja e-kirjoja. Kaikki palvelun kautta hankittavat kirjat hankitaan tilaus-toimitusprosessina asiakkaiden määrittämiin toimitusosoitteesiin. Tarjouspyynnön julkaisuhetkellä kilpailutuksessa mukana olevien hankintayksiköiden toimitusosoitteet sijaitsevat Helsingissä. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Hankintamenettelyn tavoitteena on valita sopimuskumppani, joka vastaa välityspalvelun toteuttamisesta kokonaisvaltaisesti. Hankintayksikkö pyytää tarjouksia julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan
   1. 10.2023. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa (liite 7) sovitaan tarkemmin niistä ehdoista, joilla Tarjoaja tarjoaa tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyn Palvelun Hankintayksikölle. Hankintayksikkö valitsee hankintamenettelyn perusteella yhden (1) tarjoajan hankinnan toimittajaksi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 25 269.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland Lieu principal d'exécution:
Hankintayksikön oppikirjojen välityspalveluna toimitetaan Hankintayksikön toimitusosoitteisiin
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on Hankintayksikön oppikirjojen ja muiden kirjojen välityspalvelu. Kilpailutuksissa voidaan oppikirjojen lisäksi hankkia romaaneja, lasten- ja nuortenkirjoja sekä muita kirjoja ja e-kirjoja. Kaikki palvelun kautta hankittavat kirjat hankitaan tilaus toimitusprosessina asiakkaiden määrittämiin toimitusosoitteesiin. Tarjouspyynnön julkaisuhetkellä kilpailutuksessa mukana olevien hankintayksiköiden toimitusosoitteet sijaitsevat Helsingissä. Välityspalvelulla tarkoitetaan, että asiakas tekee tilaukset pääsääntöisesti toimittajan sähköistä tilauskanavaa hyväksi käyttäen.Hankinnan kohteeseen ei kuulu ns. harmaa kirjallisuus, jolla tarkoitetaan ei-kaupallista järjestöjen ym. julkaisemaa kirjallisuutta ja kirjojen tekeminen (kustannustoiminta), kirjojen painatus eikä kausijulkaisujen välityspalvelu. Tarkemmin hankinnan kuvauksesta tämän tarjouspyynnön liitteissä. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa täydennetty "Hintalomake" (liite 2) ja "Referenssit"-lomake (liite 3), sekä "Alihankkijat" (liite 4), mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa (liite 7) sovitaan tarkemmin niistä ehdoista, joilla Toimittaja tarjoaa tässä sopimuksessa ja sen liitteissä yksilöidyn Palvelun Hankintayksikölle.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Laatu / Pondération: 0 Prix - Pondération: 100
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintayksikkö varaa oikeuden jatkaa sopimusta vastaavin ehdoin yhdellä (1) optiokaudella
   1. 3.2025-31.8.2026. Hankintayksikkö ilmoittaa option käytöstä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tarjouksen tekeminen edellyttää, että tarjoaja on huomioinut ja hyväksynyt tarjouspyynnön liitteineen
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 105-329262
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VOL-1305-2023 Intitulé:
Oppikirjojen ja muiden kirjojen välityspalvelu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Suomen kirjastopalvelu Oy Numéro national d'identification: 0110020-6 Adresse postale: Työpajankatu 13 A Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00580 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 25 269.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Logistiikka
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tarjouksen tekeminen edellyttää, että tarjoaja on huomioinut ja hyväksynyt tarjouspyynnön liitteineen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Oppikirjojen ja muiden kirjojen välityspalvelu 09/10/2023 FIN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79800000 - Services d'impression et services connexes