Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 29/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Services d'ingénierie

2023/S 97-303291  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Finlande-Helsinki: Services d'ingénierie

2023/S 097-303291

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 081-245087)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Numéro national d'identification: 0201256-6
Adresse postale: PL 58208
Ville: HELSINGIN KAUPUNKI
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Code postal: 00099
Pays: Finlande
Courriel: kymp.tilahankinnat@hel.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Kosteudenhallintakoordinaattoreiden ja puhtaudenhallinnan asiantuntijoiden puitejärjestely 2023-2025

II.1.2)
Code CPV principal
71300000 Services d'ingénierie

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Helsingin kaupunki ohjaa rakennushankkeiden suunnittelua siten, että rakennus täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut tekniset vaatimukset. Suunnittelussa huolehditaan, että rakennus on kosteusteknisesti toimiva rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien teknisen käyttöiän ajan. Rakennuksen hyvän sisäilman laadun kannalta on keskeistä, että rakenteiden kosteudesta ei aiheudu vaurioita rakennukselle, mikä voisi aiheuttaa terveyshaittaa rakennuksessa oleskeleville. Rakennushankkeen työmaavaiheen alussa urakoitsija laatii kosteudenhallintasuunnitelman, jonka noudattamista tilaaja valvoo. Sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa tilaaja tarvitsee kosteudenhallintakoordinaattorin valvomaan, että rakennushanke täyttää tilaajan asettamat, säädösten mukaiset vaatimukset ja tavoitteet. Urakoitsija laatii työmaavaiheen alussa puhtaudenhallintasuunnitelman, jonka noudattamista tilaaja valvoo. Tilaaja tarvittaessa tilaa puhtaudenhallinnan asiantuntijapalveluja varmistamaan, että urakoitsija on noudattanut tilaajan asettamat vaatimukset ja tavoitteet. Tällä tarjouspyynnöllä haetaan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talonrakennushankkeisiin kosteudenhallintakoordinaattoreita ja puhtaudenhallinnan asiantuntijoita. Tarjouspyynnön osa-alueet ovat:
   1.  Kosteudenhallintakoordinaattori
   2.  Puhtaudenhallinnan asiantuntija Kosteudenhallintakoordinaattori ja puhtaudenhallinnan asiantuntijat työskentelevät Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun palvelurakennushankkeissa ja asuntotuotanto-palvelun asuntorakennushankkeissa. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Tämän hankintaprosessin perusteella valitaan ne toimittajat, joiden kanssa solmitaan sopimukset em. palvelujen tuottamisesta (puitesopimus). Tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1) ja muissa liitteenä olevissa asiakirjoissa. Toimeksiannot tilataan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen osa-aluekohtaisen prosenttijakauman perusteella. Prosenttijakauma mukailee tarjoajien tarjousten paremmuusjärjestystä tässä puitejärjestelyn perustamista koskevassa tarjouskilpailussa. Tarjoajakohtainen prosenttiosuus määräytyy tarjoajan saamien vertailupisteiden (hintapisteet + laatupisteet) mukaisesti seuraavan kaavan mukaisesti: Tarjoajan saamat vertailupisteet / kaikkien puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien vertailupisteiden summa*100. Esimerkki prosenttijakaumasta (5 valittua toimittajaa): Tarjoaja 1: 100 vertailupistettä Tarjoaja 2: 90 vertailupistettä Tarjoaja 3: 85 vertailupistettä Tarjoaja 4: 80 vertailupistettä Tarjoaja 5: 65 vertailupistettä Vertailupisteet yht.: 420 Tarjoaja 1: 23,81 % (100/420) Tarjoaja 2: 21,43 % (90/420) Tarjoaja 3: 20,24 % (85/420) Tarjoaja 4: 19,05 % (80/420) Tarjoaja 5: 15,48 % (65/420) Prosenttijakaumaa on käytännössä mahdotonta saada toteutumaan täysin tarkasti sopimuskauden aikana. Prosenttijakauman toteumassa voi siten olla vaihtelua +- 5 % -yksikköä / toimittaja. Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa. Hankinnan arvioitu arvo koko hankintakauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) ilman alv:tä on 6 000 000 euroa ja hankinnan arvioidun kokonaisarvon enimmäismäärä on 8 000 000 euroa.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 081-245087

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Lire:

Date: 29/05/2023

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Lire:

Date: 29/05/2023

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouspyyntöasiakirjoja on muutettu.
Kosteudenhallintakoordinaattoreiden ja puhtaudenhallinnan asiantuntijoiden puitejärjestely 2023-2025 29/05/2023 22/05/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie