Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/01/2022
Date de péremption : 31/12/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services d'ingénierie

2022/S 3-004743  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/01/2022 S3 Finlande-Helsinki: Services d'ingénierie 2022/S 003-004743 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala Numéro national d'identification: 0201256-6 Adresse postale: PL 58200 Ville: HELSINGIN KAUPUNKI Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00099 Pays: Finlande Courriel: kymp.maankayttohankinnat@hel.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=367864&tpk=5c338f05-70f8-40db-a4e7-134030e78c12 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=367864&tpk=5c338f05-70f8-40db-a4e7-134030e78c12
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Liikennettä koskevat suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut (DPS)
II.1.2) Code CPV principal 71300000 Services d'ingénierie
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (myöhemmin "tilaaja") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jonka sisällä tullaan kilpailuttamaan tilaajalle liikennettä koskevia suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluita. Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteet on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:
   1.  Liikenteen mallintaminen
   2.  Liikennejärjestelmäsuunnittelu
   3.  Liikenteen yleis- ja hankesuunnittelu
   4.  Liikenneturvallisuushankkeet
   5.  Liikennelaskennat ja nopeusmittaukset
   6.  Kyselytutkimukset Dynaamisen hankintajärjestelmä kohteet on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä. Ehdokas voi jättää osallistumishakemuksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Dynaamisen hankintajärjestelmän toimintamalli on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan rajoitetun menettelyn säännöksiä noudattaen. Toisessa vaiheessa tilaaja tekee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia siihen liittyneiden tarjoajien kesken. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 24 kuukautta, ellei tilaaja lyhennä tai pidennä dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa tai keskeytä hankintajärjestelmää kesken sen voimassaolon. Tilaajalla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä kesken sen voimassaolon. Tilaaja voi tilapäisesti sulkea dynaamisen hankintajärjestelmän milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Dynaamisen hankintajärjestelmän ollessa suljettuna yksittäisiä hankintoja ei voida järjestelmän sisällä tehdä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voidaan jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hyväksyy dynaamiseen hankintajärjestelmään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat, jotka täyttävät ehdokkaalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 950 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 1: Liikenteen mallintaminen
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohde sisältää liikennejärjestelmän, liikenteen ja liikenteen sujuvuuden tutkimista mallintamalla. Eri kulkumuotoja (autoliikenne, joukkoliikenne, pyöräliikenne, jalankulku ja muut liikkumismuodot) käsitellään sekä erikseen että kokonaisuutena. Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tehtävät: - Liikenne-ennusteiden laatiminen - Toimivuustarkastelujen laatiminen Hankinnan kohde voi sisältää liikenteen ja liikennejärjestelmän vaikutusten arviointia, liikennejärjestelmätason suunnittelua, joukkoliikenteen linjastosuunnittelua, hankearviointia, toimivuustarkasteluja, malleihin tulevien liikennevalojen ohjelmoinnin suunnittelua ja optimointia sekä saavutettavuusarviointia. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää sekä liikenne-ennusteiden että toimivuustarkastelujen tekemistä tai vain toista niistä. Toimeksiannon tarkastelualue voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksianto voi sisältää eri vuosien ja vaihtoehtojen mallintamista, arviointia ja analysointia. Se voi myös sisältää käytettävien mallien kehittämistä ja kalibrointia. Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia. Tarjoajalla tulee olla käytössä liikennemallinnus- ja/tai toimivuustarkasteluohjelma, joka on yhteensopiva Helsingin kaupungin käytössä olevien ohjelmien kanssa. Tilaajan tällä hetkellä käytössä olevat liikennemallinnus- ja/tai toimivuustarkasteluohjelmat sekä niiden tiedostomuodot ovat esitetty osallistumispyynnön liitteessä 1 Tiedostomuodot ja muut tilaajan käytössä olevat ohjelmat ja tiedostomuodot liitteessä 2 Ohje digitaalisesta aineistosta. Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten ulkoasun ja tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tilaaja voi pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 2: Liikennejärjestelmäsuunnittelu
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteeseen kuuluvat kaikkiin kulkumuotoihin (mm. kävely, pyöräliikenne, joukkoliikenne, tavaraliikenne, autoliikenne ja muut liikkumismuodot) liittyvät selvitykset. Eri kulkumuotoja voidaan käsitellä erikseen ja/tai kokonaisuutena. Hankinnan kohteeseen kuuluu myös saavutettavuusarviointia, liikenteen mallintamista, toimivuustarkasteluja sekä malleihin tulevien liikennevalojen ohjelmoinnin suunnittelua ja optimointia. Hankinnan kohde voi sisältää esimerkiksi seuraavia tehtäviä: - liikennejärjestelmätason suunnittelu - joukkoliikenteen linjastosuunnittelu - liikenteen ja liikennejärjestelmän vaikutusten arviointi - hankearviointi - strategisten suunnitelmien, ohjelmien ja esiselvitysten laatiminen, kuten verkollisten suunnitelmien laatiminen ja vertailu - auto- ja pyöräpysäköinnin kehittäminen - citylogistiikan kehittäminen Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useampia tehtäviä. Toimeksiannon tarkastelu voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia. Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten ulkoasun ja tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti. Tulokset on tuotettava siten, että niitä voidaan käsitellä Helsingin kaupungin käytössä olevilla ohjelmistoilla. Tilaajan tällä hetkellä käytössä olevat ohjelmat ja niiden tiedostomuodot ovat esitetty osallistumispyynnön liitteessä 2 Ohje digitaalisesta aineistosta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tilaaja voi pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 3: Liikenteen yleis- ja hankesuunnittelu
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohde käsittää suunnittelukohteita, joiden laajuus, merkittävyys tai teknisten ratkaisujen ja toteutettavuuden selvittäminen edellyttää yleis- tai hankesuunnitelman laatimista. Hankinnan kohteen toimeksiannossa laaditaan liikennehankkeen yleissuunnitelma, hankesuunnitelma tai sen osasuunnitelmia, jossa määritellään hankkeen suunnitteluperiaatteet, katu- ja liikennejärjestelyt sekä arvioidaan hankkeen vaikutuksia, kustannuksia, toteutettavuutta, aikataulua, vaiheistusta ja toteutustapaa. Hankinnan kohteen toimeksianto sisältää eri kulkutapojen liikenneratkaisujen suunnittelun, mikä voi sisältää jalankulun, pyöräliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen, autoliikenteen sekä muut kulkumuodot. Hankinnan kohteen toimeksiannot voivat edellyttää asiantuntemusta mm. seuraavilta osaamisalueilta: - Liikennesuunnittelu - Katu- ja kunnallistekniikka - Vesihuolto - Geotekniikka - Hulevedet - Taitorakenteet - Katuympäristö - Puisto- ja viheraluesuunnittelu - Ympäristö - Raitiotie, metro ja rautatie - Ratasähkö- ja tekniset järjestelmät - Suunnitelman kustannusarviointi - Suunnitelman vaikutusten arviointi, hankearviointi ja liikennemallinnus - Suunnitelman liikenneratkaisujen toimivuustarkastelut - Suunnitelman vuorovaikutuksen järjestäminen ja raportointi - Hankkeen rajauksen määrittely - Hankkeen aikataulun ja vaiheistuksen määrittely - Hankkeen toteutustavan ja hankintamuodon määrittely - Suunnitelman tai hankkeen päätöksentekoaineiston ja esittelymateriaalin laatiminen Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten ulkoasun ja tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti. Tulokset on tuotettava siten, että niitä voidaan käsitellä Helsingin kaupungin käytössä olevilla ohjelmistoilla. Tilaajan tällä hetkellä käytössä olevat ohjelmat ja niiden tiedostomuodot ovat esitetty osallistumispyynnön liitteessä 2 Ohje digitaalisesta aineistosta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 900 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tilaaja voi pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 4: Liikenneturvallisuushankkeet
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteessa huomioidaan tie- ja raideliikenteen liikkumismuodot ja niitä käsitellään yhdessä tai erikseen. Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tehtävät: - Liikenneturvallisuuden kokonaistarkastelut - Suppeammat, rajatulle alueelle tehtävät liikenneturvallisuussuunnitelmat - Liikenneturvallisuuden suunnitteluperiaatteiden, kehittämisohjelmien ja ohjeistuksien laatiminen Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman tehtävän. Toimeksiantoihin voi kuulua myös toimenpiteiden priorisointia ja kustannusten arviointia sekä maastokäyntejä, joihin sisältyy esim. havainnointia, inventointia tai videokuvauksia. Toimeksiannon tarkastelu voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia. Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten ulkoasun ja tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti. Tulokset on tuotettava siten, että niitä voidaan käsitellä Helsingin kaupungin käytössä olevilla ohjelmistoilla. Tilaajan tällä hetkellä käytössä olevat ohjelmat ja niiden tiedostomuodot ovat esitetty osallistumispyynnön liitteessä 2 Ohje digitaalisesta aineistosta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tilaaja voi pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 5: Liikennelaskennat ja nopeusmittaukset
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingénierie 79300000 Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tehtävät: - Eri kulkumuotojen liikennelaskennat - Eri kulkumuotojen nopeusmittaukset Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman tehtävän. Liikennelaskennat voivat sisältää esimerkiksi moottoriajoneuvoliikenteen laskentoja, jalankulkulaskentoja, pyöräliikenteen laskentoja ja/tai matkustajalaskentoja. Lisäksi laskennoissa voidaan erotella muita tilaajan toivomia kulkutapoja (esim. sähköpotkulaudat). Liikenteen nopeusmittaukset voivat sisältää esimerkiksi moottoriajoneuvoliikenteen tai pyöräliikenteen nopeusmittauksia. Yksi toimeksianto voi sisältää yhden tai useamman kulkutavan laskennan ja/tai nopeusmittauksen yhdessä tai useammassa kohteessa. Toimeksiannot voivat sisältää yksittäisiä kohteita (esim. risteys tai katu) tai laajempia alueellisia kokonaisuuksia (esim. asemaseudut- ja keskusta-alueet). Laskennat ja nopeusmittaukset voivat olla kestoltaan lyhyitä (esim. muutama tunti tai vuorokausi) otoslaskentoja/-mittauksia tai pidempiä jaksoja. Liikennelaskentoja voidaan toteuttaa erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi käsinlaskentana tai erilaisiin tekniikoihin perustuvilla laitteilla (mm. tutka, induktiosilmukka, letkulaskin, infrapuna, konenäkö). Nopeusmittauksia voidaan toteuttaa esimerkiksi tutkalla tai konenäköön perustuen. Liikennelaskenta voidaan toteuttaa myös tilaajan kuvaamasta videomateriaalista erilaisin tekniikoin (hahmontunnistus ja muut AI-ratkaisut). Toimeksiantojen laajuus ja vaatimustaso vaihtelevat toimeksiantokohtaisesti. Toimeksianto voi sisältää työ- tai tutkimussuunnitelman laatimisen, tiedonkeruun ja tulosten laajentamisen, analysoinnin ja raportoinnin sekä saavutettavan julkaisun laatimisen, tai pelkästään jotkin edellä mainituista. Toimeksiantoon voi myös sisältyä aloituskokous, loppukokous ja tarpeellinen määrä välikokouksia tilaajan määrittelemässä sijainnissa tai etänä. Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten raportointitavan, ulkoasun ja tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti. Tulokset on tuotettava siten, että niitä voidaan käsitellä Helsingin kaupungin käytössä olevilla ohjelmistoilla. Tilaajan tällä hetkellä käytössä olevat ohjelmat ja niiden tiedostomuodot ovat esitetty osallistumispyynnön liitteessä 2 Ohje digitaalisesta aineistosta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tilaaja voi pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osa-alue 6: Kyselytutkimukset
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79300000 Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteeseen kuuluvat seuraavat tehtävät: - Liikennettä koskevat mielipidetutkimukset - Liikkumistottumus- ja matkapäiväkirjatutkimukset Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman tehtävän. Liikkumistottumuksia ja liikenteeseen liittyviä mielipiteitä voidaan tutkia esimerkiksi erilaisilla kyselytutkimuksilla (puhelin-, tienvarsi- tai verkkokyselytutkimus). Toimeksianto voi sisältää työ- tai tutkimussuunnitelman laatimisen, tiedonkeruun ja tulosten laajentamisen edustamaan koko väestöä, tulosten analysoinnin, raportoinnin ja saavutettavan julkaisun laatimisen, tai pelkästään jotkin edellä mainituista. Toimeksiantoon voi sisältyä aloituskokous, loppukokous ja tarpeellinen määrä välikokouksia tilaajan määrittelemässä sijainnissa tai etänä. Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten raportointitavan, ulkoasun ja tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti. Tulokset on tuotettava siten, että niitä voidaan käsitellä Helsingin kaupungin käytössä olevilla ohjelmistoilla. Tilaajan tällä hetkellä käytössä olevat ohjelmat ja niiden tiedostomuodot ovat esitetty osallistumispyynnön liitteessä 2 Ohje digitaalisesta aineistosta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 250 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tilaaja voi pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/12/2023 Heure locale: 09:19
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/12/2021 Finlande-Helsinki: Services d'ingénierieType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 31/12/2023 05/01/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie 
79300000 - Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques