01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/10/2018
Date de péremption : 05/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de médecine du travail

2018/S 192-435121 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/10/2018 S192  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Finlande-Helsinki: Services de médecine du travail 2018/S 192-435121 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 2274241-9 PL 100, HSY Helsinki 00066 Finlande Point(s) de contact: Antti Karisalo Téléphone: +358 915611 Courriel: hankinnat@hsy.fi Code NUTS: FI1B1 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hsy.fi http://www.hsy.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/hsy Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=191555&tpk=89d46c4a-4334-4f1a-823b-a974be7e461a
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Työterveyshuoltopalvelut 2019-2020 TP 36/18 Numéro de référence: 578/05.050.501.5011/2018
II.1.2) Code CPV principal 85147000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY:n työterveyshuoltopalvelut. Sopimuskausi on
   1. 1.2019-31.12.2020. Hankinta kattaa koko HSY:n henkilöstön noin 800 työntekijää pääkaupunkiseudulla.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1
II.2.4) Description des prestations:
Tarjouspyyntö koskee hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista ennaltaehkäisevää työterveyshuoltopalvelua (Kela I) sekä työterveyspainotteista yleislääkäritasoista sairaanhoitoa (Kela II). HSY ostaa sairaanhoitopalveluita seuraavien peruslinjausten mukaisesti ja palvelut käsittävät: - Työterveyshoitajan ja sairaanhoitajan palvelut. - Työterveys- ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. - Erikoislääkärin konsultaatio sairauden ja hoidon määrittelemiseksi: - edellyttää työterveyslääkärin lähetteen (yksi käynti/lähete), - uusintakäynneille tarvitaan aina uusi lähete työterveyslääkäriltä, jolla säilyy hoitovastuu. - Tutkimukset: - tarvittavat laboratoriotutkimukset, - kuvantamistutkimukset, - röntgentutkimukset, - ultraäänitutkimukset, - pientoimenpiteet lääketieteellisin perustein työterveyslääkärin/yleislääkärin tekemänä (ei kosmeettisia toimenpiteitä). - HSY:n työntekijöiden tarvitsemat työhön liittyvät lääkärintodistukset. - Edellä mainittujen lisäksi HSY:n nimettyjen työterveyslääkärien lähetteellä: - tietokonetomografia ja magneettikuvaukset työkykyisyyteen vaikuttavissa tapauksissa työterveyslääkärin tarvearvion mukaisesti, - työterveyspsykologin vastaanotto liittyen esim. diagnosoituun sairauteen 1-3 kertaa ja erillisen harkinnan mukaan kaksi (2) lisäkäyntiä, - fysioterapia, enintään 4 x henkilö/vuosi + 1 verkkovalmennus/vuosi, - maha- ja suolistoalueen tähystykset. Työnantajan korvaamaan sairaanhoitoon eivät kuulu: - sairauden hoito ja siitä aiheutuneet kulut, jotka eivät ole HSY:n työterveyshuollon ohjeiden mukaisia; - sairaaloiden sairaanhoito ja poliklinikkamaksut; - hoidosta aiheutuneet matkakustannukset; - hammashoito; - erikoislääkärikäynnit ilman nimetyn työterveyslääkärin lähetettä tai vuositarkastusluonteiset erikoislääkärikäynnit esim. gynekologilla, silmälääkärillä jne.; - kroonisten sairauksien vaatimat säännölliset seurantakäynnit esim. diabetes, marevan-hoito jne.; - opiskelua, henkivakuutusta yms. vapaaehtoista vakuutusta sekä ajokorttia varten tarvittavat todistus- ja lääkärinpalkkiot. Poikkeuksena henkilöt, jotka ajavat työnantajan autoa/ajoneuvoa, jolloin ajokorttia uudistettaessa korvataan työnantajan toimesta ajotodistus sekä lääkärikäynti; - rokotukset vapaa-ajan matkustamista varten HSY:n. Henkilöstö työskentelee mm. puhtaanveden sekä jäteveden puhdistukseen liittyvissä tehtävissä, jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyvissä tehtävissä, vesi- ja jätevesiverkoston kaivanto-, rakennus-, asennus- ja huoltotehtävissä, erilaisissa toimisto- ja tukitehtävissä, suunnittelu-, projekti- ja asiantuntijatehtävissä sekä kiinteistöjen ja ajoneuvojen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä. Työkykyyn liittyviä haasteita ovat vaihdellen eri tehtäväalueilla mm. tuki- ja liikuntaelinkuormitus, biologiset, fysikaaliset ja kemialliset altisteet, yö- ja vuorotyö, työskentely ulkona, kaivannoissa ja rakennuskohteissa, tapaturmavaaraa aiheuttavat tekijät sekä työn psyykkinen kuormittavuus. Henkilöstön karkea jakauma eri tehtäväalueille: johdon ja esimiestyön ammatit noin 130 henkilöä, asiantuntija- ja toimistotyöammatit noin 323 henkilöä ja työntekijäammatit noin 290 henkilöä. Tietoa HSY:stä ja sen toiminnasta on kuntayhtymän verkkosivuilla www.hsy.fi. HSY:ssä panostetaan tulevina vuosina erityisesti johtamiseen, esimiestyön laatuun, osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin, sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen. www.hsy.fi
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta voidaan jatkaa alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin mahdollisille erillisille jaksoille
   1. 1.2021-31.12.2022 ja
   1. 1.2023-31.12.2024 (ns. optiokaudet). Tilaaja päättää option käytöstä viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Palvelun luonne ei mahdollista sen jakamista usean eri toimijan kesken.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 05/11/2018 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 05/11/2018 Heure locale: 12:15
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 Finlande Téléphone: +358 295643300 Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Adresse internet: http://www.markkinaoikeus.fi http://www.markkinaoikeus.fi
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
85147000 - Services de médecine du travail