Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/04/2020
Date de péremption : 31/12/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de pratique médicale et services connexes

2020/S 70-167445  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 08/04/2020 S70 Services - Avis de marché - Procédure restreinte Finlande-Helsinki: Services de pratique médicale et services connexes 2020/S 070-167445 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Numéro national d'identification: 2296962-1 Adresse postale: PL 36 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Code postal: FI-00521 Pays: Finlande Point(s) de contact: Jani Lehto Courriel: tyollisyys.uusimaa@ely-keskus.fi Téléphone: +358 295021199 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ely-keskus.fi http://www.ely-keskus.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=288178&tpk=e8ba8849-1b36-4cb8-a3c9-a2a093e5ca86 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=288178&tpk=e8ba8849-1b36-4cb8-a3c9-a2a093e5ca86
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Työkyvyn arviointi: erikoislääkärin ja neuropsykologiset tutkimukset Numéro de référence: UUDELY/2027/2020
II.1.2) Code CPV principal 85120000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Uudenmaan TE-toimiston käyttöön hankittavia ostopalveluina tuotettuja työkyvyn arviointeja voidaan hankkia terveydenhuollon yksiköiltä, kuntoutuslaitoksilta, tai esim. yksittäisiltä asiantuntijoilta asiakkaille, joilla on sellainen diagnosoitu vamma tai sairaus, jonka arvioidaan vaikuttavan mahdollisuuksiin saada työtä. Työkyvyn arviointi hankitaan tilanteessa, jossa asiakkaan työ- ja toimintakykyä pitää tarkemmin tai yksilöidymmin selvittää suhteessa 1) hakuammattiin tai 2) suunniteltuun koulutukseen tai uuteen ammattiin. Työkyvyn arvioinnista saatava tieto täydentää käytettävissä olevaa tietoa ja auttaa näin TE-toimiston asiantuntijoita asiakkaan työllistymistä edistävien palvelujen suunnittelussa. Henkilöasiakas taas saa tietoa työ- ja toimintakyvystään, mikä edesauttaa työllistymisen mahdollisuuksien tai koulutukseen hakemisen edellytysten selkiintymistä.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 5 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Neuropsykologi
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B
II.2.4) Description des prestations:
Neuropsykologin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä 'TE-toimisto') henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä
   1.  Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 5 §:ssä tarkoitettu psykologin koulutus (PsM, psykologian maisteri tai vastaava akateeminen loppututkinto) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna psykologina, minkä lisäksi joko neuropsykologian erikoispsykologin koulutus (PsL, psykologian lisensiaatin tutkinto, johon kuuluvat erikoistumisopinnot neuropsykologian erikoisalalla) tai vanhamuotoinen kliinisen neuropsykologin koulutus (ennen erikoispsykologikoulutusta järjestetty valtakunnallinen neuropsykologian jatko- ja täydennyskoulutus).
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 07/05/2020 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Psykiatri
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B
II.2.4) Description des prestations:
Psykiatrin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä 'TE-toimisto') henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä
   1.  Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 4 a §:ssä tarkoitettu psykiatrian erikoislääkärikoulutus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 07/05/2020 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Neurologi
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121200
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B
II.2.4) Description des prestations:
Neurologin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä 'TE-toimisto') henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä
   1.  Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 4 a §:ssä tarkoitettu neurologian erikoislääkärikoulutus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 07/05/2020 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fysiatri
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121200
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B
II.2.4) Description des prestations:
Fysiatrin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä 'TE-toimisto') henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä
   1.  Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 4 a §:ssä tarkoitettu fysiatrian erikoislääkärikoulutus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 07/05/2020 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Muu erikoislääkäri
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121200
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B
II.2.4) Description des prestations:
Erikoislääkärin toteuttama työkyvyn arviointi, jota toteutetaan erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Palvelu toteutetaan asiantuntija-arviointina (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 2 §). Palvelun tavoitteena on tukea Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä 'TE-toimisto') henkilöasiakkaiden palveluprosessia ja selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä suhteessa hakuammattiin tai suhteessa suunniteltuun koulutukseen. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä
   1.  Palvelukuvaus. Palvelua toteuttaa henkilö, jolla on suoritettu laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) 4 a §:ssä tarkoitettu erikoislääkärikoulutus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 07/05/2020 Fin: 31/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Työkyvyn arviointipalvelun hankintaa varten perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS eli Dynamic Purchasing System) on sähköinen hankintamenettely, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille koko kestonsa ajan eli tarjoaja voi lähettää osallistumishakemuksen järjestelmään milloin tahansa. Dynaamisen hankintajärjestelmän hankintailmoitus näkyy HILMA-järjestelmässä koko kestonsa ajan eli suunnitelmien mukaan 31.12.2024 asti.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 31/12/2024 Heure locale: 00:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta tullaan pyytämään järjestelmään hyväksytyiltä toimittajilta tarjous sähköisesti hankipalvelu.fi-portaalin kautta (https://www.hanki-palvelu.fi/). Tarjoajan tulee rekisteröityä järjestelmään jättääkseen tarjouksen. https://www.hanki-palvelu.fi/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85120000 - Services de pratique médicale et services connexes 
85121200 - Services prestés par les médecins spécialistes 
85121270 - Services prestés par les psychiatres ou les psychologues