Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements

2023/S 97-302105  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Finlande-Helsinki: Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements 2023/S 097-302105 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Väylävirasto Numéro national d'identification: 1010547-1 Adresse postale: PL 33 (Opastinsilta 12 A) Ville: HELSINKI Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 00521 Pays: Finlande Courriel: kilpailutus@hansel.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vayla.fi
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kutsu markkinavuoropuheluun Kiskojen ja vaihteiden profilointi Numéro de référence: VÄYLÄ/3327/02.01.06/2023
II.1.2) Code CPV principal 50220000 Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Markkinakartoituksen ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena ovat rautateiden ratakiskojen ja vaihteiden profilointi esimerkiksi hiomalla tai jyrsimällä usealla liikennepaikalla eri puolilla Suomea. Mahdollinen avoimen menettelyn kilpailutus on tarkoitus toteuttaa loppuvuoden 2023 aikana. Hankittavan palvelun toteutus valitun yhden toimittajan toteuttamana on tavoite aloittaa vuoden 2024 alussa ja sopimuskauden pituus on alustavasti 2-4 vuotta.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50225000 Services d'entretien de voies ferrées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tämä ilmoitus on kutsu markkinavuoropuheluun. Kyseessä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tällä ilmoituksella ei lyhennetä myöhemmin mahdollisesti käynnistettävän hankintamenettelyn määräaikoja, eikä osallistuminen markkinavuoropuheluun ole edellytys hankintaan osallistumiselle. Markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia osapuolia eikä osallistumisesta makseta korvauksia. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on käydä ilmoittautuneiden tarjoajien kanssa kahdenvälinen tapaaminen, tapaamisessa on keskustelua yleisellä tasolla hankinnan kohteesta ja tarjoajan ratkaisuvaihtoehdoista. Tarjoajatapaamiset on tavoite toteuttaa kesäkuussa 2023 Teams-etäkokouksina. Hankintayksikkö voi tarvittaessa tehdä kirjallisia kyselyitä ja pyytää kommentteja hankintaan liittyviin tarjouspyyntöaineistoihin. Hankintayksikkö päättää mahdollisen markkinavuoropuhelun sisällön ja laajuuden prosessin edetessä. Pyydämme markkinavuoropuhelusta kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan viimeistään 30.5.2023 kello 12.00 (Suomen aikaa) sähköpostitse osoitteeseen: kilpailutus@hansel.fi, sähköposti tulee otsikoida seuraavasti: "Väyläviraston kiskojen ja vaihteiden profilointi markkinavuoropuhelu". Ilmoittautumisessa annettavat tiedot: Yrityksen tiedot (yrityksen nimi ja y-tunnus), yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä lyhyt kuvaus toimittajan markkinakartoituksen kohteena olevien töiden aikaisemmista toteutuksista, käytettävissä olevista työkoneista ja onko palvelun toteutuksessa mukana mahdollisia alihankkijoita. Tämä kutsu markkinavuoropuheluun ei velvoita hankintayksikköä tekemään varsinaista hankintamenettelyä, kutsussa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Hansel Oy toimii markkinavuoropuhelussa konsultatiivisessa roolissa. kilpailutus@hansel.fi
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
21/06/2023
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Kutsu markkinavuoropuheluun Kiskojen ja vaihteiden profilointi 22/05/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
50220000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements 
50225000 - Services d'entretien de voies ferrées