Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de santé et services sociaux

2020/S 149-366224  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Finlande-Helsinki: Services de santé et services sociaux 2020/S 149-366224 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de préinformation Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kansaneläkelaitos Numéro national d'identification: 0246246-0 Adresse postale: Nordenskiöldinkatu 12 Ville: Helsinki Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND Code postal: FI-00250 Pays: Finlande Point(s) de contact: Kansaneläkelaitos Courriel: hankintapalvelut@kela.fi Téléphone: +358 20634111 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kela.fi http://www.kela.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vaativan lääkinnällisen yksilöpuheterapiapalvelujen markkinakartoitus
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpuheterapiapalvelujen markkinakartoitus lisähankintoihin Kelan viiden vakuutuspiirin alueella: - Eteläinen vakuutuspiiri - Itäinen vakuutuspiiri - Keskinen vakuutuspiiri - Läntinen vakuutuspiiri - Pohjoinen vakuutuspiiri. Kela kilpailutti erikseen Kelan viiden (5) vakuutuspiirin yksilöpuheterapiapalvelut vuonna 2018, palveluntuottajien sopimukset ovat voimassa 31.12.2021 saakka, ja sopimuksissa on optio vuodelle 2022.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND Lieu principal d'exécution:
Kelan viiden vakuutuspiirin alueella: - Eteläinen vakuutuspiiri - Itäinen vakuutuspiiri - Keskinen vakuutuspiiri - Läntinen vakuutuspiiri - Pohjoinen vakuutuspiiri.
II.2.4) Description des prestations:
Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, eikä markkinakartoitukseen osallistuminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään tarjouskilpailuun osallistumiselle. Kela selvittää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpuheterapiapalvelujen lisähankintojen mahdollisuutta Kelan viiden vakuutuspiirin alueella. Kela kilpailutti yksilöpuheterapiapalvelut vuonna 2018, palveluntuottajaien sopimukset ovat voimassa 31.12.2021 saakka, ja sopimuksissa on optio vuodelle 2022. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiapalvelujen toteuttamisen vaatimukset on kuvattu Kelan terapian palvelukuvauksessa, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat (voimassa
   1. 1.2019 alkaen/ päivitetty 14.3.2019). Palvelukuvauksen mukaan etäterapian toteuttaminen on vaihtoehtoinen tapa toteuttaa puheterapiaa. Yksilöpuheterapian tarjouskilpailussa tarjoukset pyydetään aina kasvokkain toteutetusta terapiasta. Markkinakartoituksella hankitaan lisätietoja mahdollisista ostettavista lisäpuheterapiaresursseista eli uusista palveluntuottajista, uusista perustettavista yksilöpuheterapiaa tarjoavista yrityksistä sekä uusista puheterapiatoimipisteistä. Markkinakartoituksessa saatujen tietojen avulla Kela selvittää hankintalain mahdollisuudet tarpeellisten yksilöpuheterapialisähankintojen toteuttamiseen erikseen Kelan viiden vakuutuspiirin alueella. Pyydämme kiinnostuneita puheterapiapalveluntuottajia ilmoittautumaan yksilöpuheterapian markkinakartoitukseen ilmoittamalla seuraavat tiedot: - Yrityksen nimi - Yrityksen tarjottavan toimipisteen sijaintikunta tai toimitilattoman tarjoajan kotikunta - Se vakuutuspiiri ja vakuutuspiirin kunnat, joihin ko. palveluntuottaja tarjoaisi yksilöpuheterapiaa kasvokkain toteutettuna - Arvio kasvokkain toteutettavasta tarjottavasta yksilöpuheterapia asiakasmäärästä vuositasolla vakuutuspiirissä. Lisäksi pyydämme ilmoittamaan mihin alla olevaan kohderyhmään a, b vai c ilmoittauttuva palveluntuottaja kuuluu, sekä vastaajan nimi ja sähköpostiosoite. a) Palveluntuottajat, joilla ei ole voimassa olevaa sopimusta Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpuherapiapalveluista b) Uusi perustettava yritys tai toiminimi, jota tarjoaa nyt voimassa olevan sopimukseen kuuluva palkkasuhteessa tai alihankintasuhteessa oleva puheterapeutti tai yritys c) Palveluntuottajan uudet perustettavat toimipisteet (voimassa oleva sopimus, yhden (1) tai useamman toimipisteen osalta), jotka tarjoaisivat lisää yksilöterapiaresursseja uusissa toimipisteissä. Pyydämme yksilöpuheterapiapalvelujen toteuttamisesta kiinnostuneita palveluntuottajia ilmoittautumaan markkinakartoitukseen 11.8.2020 klo 12.00 mennessä. Markkinakartoitus ei koske ryhmäpuheterapiaa eikä muita vaativan kuntoutuksen yksilöterapioita. Markkinakartoitus ei koske myöskään niitä palveluntuottajia, joilla on jo sopimus Kelan kanssa vaativan kuntoutuksen yksilöpuheterapiapalveluista (sopimus ko. toimipisteessä tai toimitilaton sopimus). Ilmoittautuminen lähetetään sähköpostiosoitteeseen kuntoutushankinnat@kela.fi. Sähköpostin otsikkoon pyydämme kirjoittamaan Yksilöpuheterapiapalvelujen markkinakartoitus. kuntoutushankinnat@kela.fi
II.2.14) Informations complémentaires Markkinakartoituksessa ilmoittamanne tiedot ovat luottamuksellisia. Vastaukset saatuamme, voimme esittää vielä ilmoittautuneille tarkentavia lisäkysymyksiä. Kela ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido kumpaakaan osapuolta.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
30/09/2020
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
https://www.kela.fi/documents/10180/9184001/Kelan+terapioiden+palvelukuvaus_FI_pdf.pdf/7343813d-471f-49df-b638-9fefc597a28f.ä Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/38489/notice/50179 https://www.kela.fi/documents/10180/9184001/Kelan+terapioiden+palvelukuvaus_FI_pdf.pdf/7343813d-471f-49df-b638-9fefc597a28f https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/38489/notice/50179
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux