Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 31/12/2028
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2023/S 55-158360  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2023/S 055-158360 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Väylävirasto Numéro national d'identification: 1010547-1 Adresse postale: PL 33 (Opastinsilta 12 A) Ville: HELSINKI Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00521 Pays: Finlande Point(s) de contact: Sami Lasma Courriel: sami.lasma@vayla.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vayla.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/vayla?id=443064&tpk=a2e35cae-c1f6-45f7-96df-a9bbbf4c1ce9 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/vayla?id=443064&tpk=a2e35cae-c1f6-45f7-96df-a9bbbf4c1ce9
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta Numéro de référence: VÄYLÄ/1509/02.01.11/2023
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DHJ) kohteena on vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta. DHJ:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä. Väylävirasto huolehtii pääosaltaan Suomen vesitieverkon ylläpidosta. Väyläviraston ylläpitämiä rannikkoväyliä on yhteensä noin 8 200 km ja sisävesiväyliä noin 8 000 km eli yhteensä noin 16 200 km. Näistä kauppamerenkulun väyliä on noin 4 100 km. Väylävirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin (VL) 1-6. Väylillä on vesiväylien turvalaitteita noin 25 500 kpl. Väylänhoito on turvalaitteiden hoitoa, joka painottuu määräaikaistarkistuksiin, huoltokäynteihin ja vikojen korjauksiin. Viat ovat enimmäkseen valaistujen turvalaitteiden valovikoja ja kelluvien turvalaitteiden rikkoontumisia ja siirtymisiä pois paikoiltaan. Kaukovalvottujen turvalaitteiden vikaantuminen tai paikoiltaan siirtyminen ovat tiedossa reaaliaikaisesti, mikä lyhentää vika-aikoja ja parantaa turvallisuutta. Turvalaitteen tilaa seuraamalla, voidaan ongelmia ennakoida, ajoittaa huoltotoimenpiteet oikein ja mahdollisesti jopa estää vikaantuminen. Kaukohallittujen turvalaitteiden havaittavuus paranee, kun valotehoja voidaan säätää olosuhteiden mukaan (sumu, lumisade, taustavalo ym.) Kaukovalvontaa hyödynnetään pääsääntöisesti valaistuilla turvalaitteilla kauppamerenkulun pääväylillä. Valaistuja turvalaitteita väyläluokalla 1 on yhteensä n. 1500 kpl, joista kelluvia on lähes 1000 kpl. Kaukovalvottuja turvalaitteita on noin 2050 kpl, joista kaukohallittuja 160 kpl.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 4 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
DHJ:n kohteena on vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta. Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteeseen kuuluvat mm. seuraavat palvelut: Kaukovalvonta- ja hallintaohjelmistot Kaukovalvonta- ja hallintaohjelmistojen ja muiden tietojärjestelmien väliset rajapinnat Tuotantoympäristö (palvelinalusta, internetyhteys, palvelu SMS-viestien vastaanottoon ym.) Rajapinnat vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvontalaitteisiin Turvalaitteiden SIM-korttien tilaus Väyläviraston yhteyshenkilöltä ja jakelu eteenpäin laitetoimittajalle ja urakoitsijoille. Liittymiin liittyvistä tarpeista ja muutoksista ilmoittaminen (mm. liittymien avaaminen ja sulkeminen) Väylävirastolle Tuki- ja ylläpitopalvelut DHJ:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DHJ on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DHJ:n voimassaoloaikana. Väylävirasto toteuttaa hankinnat DHJ:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DHJ:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DHJ:n koko hankintavaiheen ajalle. DHJ:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen ja päättyy DHJ:n voimassaoloajan päättyessä. Tarkemmat tiedot DHJ:n kohteesta ja sen ehdoista on kuvattu tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 13/04/2023 Fin: 31/12/2028 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/12/2028 Heure locale: 00:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta tullaan myöhemmin pyytämään tarjous niiltä toimittajilta, jotka on hyväksytty järjestelmään.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta 31/12/2028 17/03/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui