Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/09/2019
Date de péremption : 02/09/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2019/S 170-415600  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/09/2019 S170  - - Services - Système d'acquisition dynamique - Procédure restreinte Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2019/S 170-415600 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos 0201256-6 Toinen Linja 7 A Helsinki 00530 Finlande Point(s) de contact: Ann-Mari Tiainen Téléphone: +358 404838323 Courriel: ann-mari.tiainen@hel.fi Code NUTS: FI1B1 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hel.fi/www/hkl/fi http://www.hel.fi/www/hkl/fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/hkl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=248218&tpk=8b24078f-5333-4f3a-9969-e10dc36e5908
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Henkilökuntasovellus
II.1.2) Code CPV principal 72000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän sovelluskehityksen asiantuntijapalveluiden sekä sovelluksen ylläpitopalvelun hankkimiseksi. ICT-sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluita tarjoavat yritykset voivat jättää osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen voimassaoloajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta. Hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarkempi kuvaus on esitetty tässä hankintailmoituksessa ja sen liiteasiakirjoissa. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä kilpailutuksilla. Kilpailutusten tarkemmat kuvaukset esitetään kilpailutuskohtaisissa tarjouspyynnöissä. Ensimmäiset tarjouspyynnöt lähetetään lokakuussa 2019 (arvio).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Lieu principal d'exécution:
Tarvittaessa HKL voi edellyttää, että tarjoajan asiantuntijat työskentelevät HKL:n tiloissa.
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut ja sovelluksen tuki- ja ylläpitopalvelu. HKL kilpailuttaa asiantuntijapalvelut siten, että toimittaja muodostaa asiantuntijoistaan asiantuntijaryhmän, joka vastaa siitä, että palvelut tai toimitukset toimitetaan sopimuksen mukaisesti. Toimittajan asiantuntijaryhmä muodostuu toimittajan tarjouksessaan nimeämistä asiantuntijoista. Ratkaisu tulee toteuttaa yleisesti käytetyin kehitystyökaluin siten, että sovelluksen jatkokehitystä voidaan tehdä ketterästi toimittajasta riippumatta. Ratkaisun tarkempi tekninen toteutustapa lukitaan kehitysversion 1 toteutuksessa, joka asettaa seuraaville versioille sovelluksen reunaehdot teknisten vaatimusten osalta. Rajapinnat tulee toteuttaa sellaisilla tekniikoilla, jotka ovat yleisesti saatavilla ja joiden rajapintakuvaukset jäävät asiakkaan omistukseen. Sovelluksen kehityksessä tulee huomioida tuki Android ja iOS -alustoille. Tuki- ja ylläpitopalvelu tulee todennäköisesti sisältämään seuraavia palveluosa-alueita: saatavuuden valvonta, suunnitellut huoltotoimenpiteet ja käyttökatkot, niihin liittyvä viestintä, versio- ja tietoturvapäivitykset, pienkehitystyöt, kriittisten vikatilanteiden hallinta, dokumentaation ylläpito, tuki pääkäyttäjätasolle, tukitikettien käsittely, vikailmoitusten vastaanotto ja käsittely, työpyynnöt ja nimetyt yhteyshenkilöt. Kahden (2) ensimmäisen kehitysversion sisällöt tulevat olemaan Versio 1: Viestintä ja työvuorot kuljettajille sekä liikennetyön johdolle Versio 2: Kunnossapidon toimintojen implementointi. Versioiden alustavat sisällöt ja hankittavaksi tulevat tehtävät liittyvät API-arkkitehtuuriin ja taustajärjestelmäintegraatioihin sekä sovelluskehitykseen. Versioiden sisällön alustava kuvaus on esitetty HKL henkilökuntasovellus tavoitetilan kuvauksessa. Sisällöt tullaan kuvaamaan tarkemmin tarjouspyyntöihin. Sovelluksesta on toteutettu pilottiversio, joka kattaa suuren osan ensimmäisen version toiminnallisuuksista. Tilaajan tavoitteena on kehittää henkilökuntasovellusta jatkossa lisää eri HKL:n henkilöstöryhmien tarpeisiin tilaajan tarpeen mukaan. Kilpailutettavia kehitysversioita voi mahdollisesti olla tulevaisuudessa enemmän kuin edellä kuvatut kaksi (2) versiota. Kehitettävän sovelluksen käytettävyyden on oltava hyvällä tasolla, jotta henkilökunta saadaan sovelluksen käyttäjiksi.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusta voidaan jatkaa seuraavan kehitysvaiheen yli jatkuvalla sovelluksen ylläpito- ja tukipalvelusopimuksella.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Optio
   1.  Sopimusta voidaan jatkaa seuraavan kehitysvaiheen yli jatkuvalla sovelluksen ylläpito- ja tukipalvelusopimuksella, joka on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta. Tilaaja voi lisäksi päättää ylläpito- ja tukipalvelusopimuksen jatkamisesta yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokausilla. Tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen voimassa olevan henkilökuntasovelluksen tuki- ja ylläpitosopimuskauden päättymistä.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
HKL tekee hankinnasta kirjalliset sopimukset valitun toimittajan kanssa. Valitun toimittajan ja HKL:n välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. HKL ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta ja panna hankintapäätöstä täytäntöön ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun tarjouskilpailussa mukana olleet tarjoajat ovat saaneet hankintapäätöksen hakemusosoituksineen tiedoksi. Pääsopimusta (sopimus henkilökuntasovelluksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönotosta) noudatetaan kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa. Hankintajärjestelmään hyväksytty tarjoaja hyväksyy pääsopimuksen ehdot sellaisenaan.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2023 Heure locale: 14:10
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 Finlande Téléphone: +358 295643300 Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/09/2019
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui