Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/10/2019
Date de péremption : 03/10/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2019/S 193-469809  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

07/10/2019
S193
- - Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2019/S 193-469809

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 170-415600)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
0201256-6
Toinen Linja 7 A
Helsinki
00530
Finlande
Point(s) de contact: Ann-Mari Tiainen
Téléphone: +358 404838323
Courriel: ann-mari.tiainen@hel.fi
Code NUTS: FI1B1 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hel.fi/www/hkl/fi

http://www.hel.fi/www/hkl/fi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Henkilökuntasovellus

II.1.2)
Code CPV principal
72000000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän sovelluskehityksen asiantuntijapalveluiden sekä sovelluksen ylläpitopalvelun hankkimiseksi. ICT-sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluita tarjoavat yritykset voivat jättää osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen voimassaoloajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta. Hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarkempi kuvaus on esitetty tässä hankintailmoituksessa ja sen liiteasiakirjoissa. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä kilpailutuksilla. Kilpailutusten tarkemmat kuvaukset esitetään kilpailutuskohtaisissa tarjouspyynnöissä. Ensimmäiset tarjouspyynnöt lähetetään lokakuussa 2019 (arvio).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/10/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 170-415600

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Au lieu de:

HKL tekee hankinnasta kirjalliset sopimukset valitun toimittajan kanssa. Valitun toimittajan ja HKL:n välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. HKL ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta ja panna hankintapäätöstä täytäntöön ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun tarjouskilpailussa mukana olleet tarjoajat ovat saaneet hankintapäätöksen hakemusosoituksineen tiedoksi. Pääsopimusta (sopimus henkilökuntasovelluksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönotosta) noudatetaan kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa. Hankintajärjestelmään hyväksytty tarjoaja hyväksyy pääsopimuksen ehdot sellaisenaan.

Lire:

HKL tekee hankinnasta kirjalliset sopimukset valitun toimittajan kanssa. Valitun toimittajan ja HKL:n välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. HKL ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta ja panna hankintapäätöstä täytäntöön ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun tarjouskilpailussa mukana olleet tarjoajat ovat saaneet hankintapäätöksen hakemusosoituksineen tiedoksi. Pääsopimusta (sopimus henkilökuntasovelluksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönotosta) noudatetaan kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa. Hankintajärjestelmään hyväksytty tarjoaja hyväksyy pääsopimuksen ehdot sellaisenaan. Huom.! Pääsopimuksen sopimusehtoja on muutettu. Pääsopimuksen muokattu versio Liite 1_Henkilo?kuntasovellus sopimus_LUONNOS 30 09 19_Muokattu on osallistumispyynnön liitteenä.

Numéro de section: IV.2.2)

Au lieu de:

Date: 02/09/2023

Heure locale: 14:10

Lire:

Date: 03/10/2023

Heure locale: 14:10

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Muutos
   1.  Hankintayksikkö on muuttanut pääsopimuksen (sopimus henkilökuntasovelluksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönotosta) sopimusehtoja. Kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa noudatetaan Liitteen 1_Henkilo?kuntasovellus sopimus_LUONNOS 30 09 19_Muokattu versiota. Hankintajärjestelmään hyväksytty tarjoaja hyväksyy muokatun pääsopimuksen ehdot sellaisenaan. Liitteessä 1_Henkilo?kuntasovellus sopimus_LUONNOS 30 09 19_muutosmerkinnöillä on nähtävillä sopimukseen tehdyt muutokset. Muutos
   2.  Liitteeseen 6_Kuvaus hankintaprosessista
   3. 10.2019_Muokattu on päivitetty pääsopimuksen muuttamista koskevat tiedot. Muutokset on merkitty punaisella. Muutos
   3.  Osallistumispyynnön kohtaan Laskutus ja maksuehto kohtaan on muutettu tieto "Laskutus tapahtuu hankintasopimusten mukaisesti". Muutos
   4.  Osallistumispyynnön kohtaa Muut ehdot/Pääsopimus on lisätty Huom.! Liite 1_Henkilökuntasovellus sopimus_LUONNOS 30 09 19_Muokattu versio. Muutos
   5.  Hankintayksikkö on pidentänyt hankintavaiheeseen siirtymisen määräaikaa.

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui