Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 199-519200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 199-519200 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Oy Apotti Ab Numéro national d'identification: 2699989-5 Adresse postale: Valimotie 17-19 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00380 Pays: Finlande Courriel: julkisethankinnat@apotti.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.apotti.fi
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Julkisyhteisöjen omistama osakeyhtiö
I.5) Activité principale Autre activité: IT-palvelut
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dokumentinhallintajärjestelmä SaaS-palveluna sekä siihen liittyvät ylläpito- ja asiantuntijapalvelut
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
MARKKINAVUOROPUHELU Oy Apotti Ab (Apotti) hankkii oman toimintansa tueksi dokumentinhallintajärjestelmän ja sitä tukevat palvelut. Apotti tarvitsee nykyaikaisen sähköisen asiakirjan hallintajärjestelmän lääkintälaiteasetuksen MDR (EU) 2017/745, Laadunhallintajärjestelmän ISO 13485 ja arkistointivaatimusten asettamien edellytysten täyttymistä varten. Tällä hankinnalla tavoitteena on saada sähköinen järjestelmäratkaisu, joka mahdollistaa sähköisen asianhallinnan prosessit: dokumenttien luominen, muokkaaminen, tarkistamisen/hyväksymisen sekä tarvittaessa sähköisen allekirjoittamisen, julkaisemisen, haun ja katselemisen, säilyttämisen ja hävittämisen/poistamisen kaikki samassa järjestelmässä. Hankinnan tarkoituksena on hankkia ja käyttöönottaa toimittajan tuottama ja toimittama valmis palvelu (SaaS-palvelu), jonka käyttöönottoon, asiakaskohtaiseen sovittamiseen ja ohjeistukseen sekä koulutukseen liittyvät aineistot ovat saatavilla vähäisellä asiakaskohtaisella sovittamisella. Oy Apotti Ab:n dokumentinhallintajärjestelmän tulee olla SÄHKE2-sertifioitu tuote. Sen tulee olla käytettävissä suomenkielisenä. Sen tulee sisältää dokumentinhallintajärjestelmä ja siihen liittyvät vaatimusmäärittelyn mukaiset toiminnalliset osakokonaisuudet, niihin liittyvät lisenssit sekä käyttöoikeudet ja jatkuvan palvelun. Apotilla on käytössään Microsoft O365 Sharepoint ja ServiceNow, joiden kanssa järjestelmän tulisi kyetä yhteistoimintaan. Järjestelmäkokonaisuuden käyttöönoton tavoitteena on asiakirjojen ja asioiden käsittely sekä säilyttäminen ainoastaan sähköisesti. Edellä kuvattu hankinnan kuvaus on alustava ja siihen voi tulla muutoksia.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin kaikilla hankinnasta kiinnostuneilla toimittajilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua Apotin kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido Apottia toteuttamaan hankintaa. Tekninen vuoropuhelu ei myöskään sido toimittajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. TIETOA TOIMITTAJALLE ILMOITTAUTUMISESTA: Ilmoittautumisohje: Toimittajan tulee ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun perjantaihin 22.10.2021 klo 16.00 mennessä lähettämällä osoitteeseen julkisethankinnat@apotti.fi sähköpostiviesti otsikolla: "Dokumentinhallintajärjestelmä - markkinavuoropuhelu". Toimittajaa pyydetään ilmoittamaan viestissä seuraavat tiedot: - toimittajan yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero, - lyhyt esittely yrityksestä ja tarjottavista palveluista. Apotti voi lähettää kaikille hankinnasta kiinnostuneille toimittajille sähköpostitse tarjouspyynnön luonnosmateriaalia sekä siihen liittyviä tarkentavia kysymyksiä kirjallisesti kommentoitavaksi lokakuun 2021 lopun ja marraskuun 2021 aikana. Lisäksi Apotti varaa oikeuden kutsua toimittajia kahdenkeskisiin neuvotteluihin, joista ilmoitetaan tarvittaessa myöhemmin. Tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ovat alustavia ja suuntaa antavia hankinnan ennakkotietoja. Osallistuneille yrityksille ei makseta korvausta vastaamisesta tai osallistumisesta. julkisethankinnat@apotti.fi
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
17/12/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui