Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2021
Date de péremption : 31/12/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 211-554551  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/10/2021 S211 Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 211-554551 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kuntien Tiera Oy Numéro national d'identification: 2362180-3 Adresse postale: Tammasaarenkatu 1 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00180 Pays: Finlande Courriel: hankinnat@tiera.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tiera.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=349288&tpk=5fc246f0-1e94-44f1-a9bd-ea1c326172ed Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=349288&tpk=5fc246f0-1e94-44f1-a9bd-ea1c326172ed
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: ICT
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tieran yhteinen asiantuntijoiden hankinta -palvelu DPS
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on konsultti- ja asiantuntijatyö Kuntien Tiera Oy:n (myöhemmin Tiera) ja sen omistajien kehitys- ja muutoshankkeisiin sekä palvelujen ja niiden jatkuvuuden varmistamiseen. Tällä kilpailutuksella haemme osaamisen täydentämiseksi ja palvelujemme kehittämisen sekä ylläpidon tueksi toimittajaverkostoa, joka yhtäältä laajentaa Tieralla jo olevaa asiantuntijuutta ja toisaalta tuo joustavuutta Tieran toimituskykyyn palvelujen vaihtelevissa kysyntätilanteissa. Kysynnän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan merkittävästi, kun erilaiset rakenteelliset ja teknologiset uudistukset etenevät kohti toimeenpanoaan ja kuntasektorin toimintaan sekä tiedonhallintaan muutenkin kohdistuu yhä uusia kehittämispaineita. Tarkoitus siis on, että kilpailutuksella rakennettava konsultointi- ja asiantuntijaverkosto pystyy toteuttamaan erilaisia ja erityyppisiä konsulttitoimeksiantoja Tieran sekä Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kilpailutuksiin voi sisältyä palveluiden lisäksi vähäisessä määrin tavarahankintaa, kuten palvelun käyttämisen yhteydessä tarvittavia laitteita tai ohjelmistoja. Vähäinen määrä tarkoittaa tässä korkeintaan 20%:a yksittäisen kilpailutuksen kokonaisarvosta.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 60 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyn tarjoajan kanssa laaditaan kaikkia menettelyn osa-alueita koskeva sopimus.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tietoturva ja tietosuoja
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 80000000 Services d'enseignement et de formation 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Haemme Tieran ja Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeisiin kokeneita tietoturvan, riskienhallinnan, jatkuvuudenhallinnan ja tietosuojan asiantuntijoita, joilla on vahva tietoturvan ja sen hyvien käytäntöjen ja viitekehyksien (mm. Katakri, ISO 27000 -standardit, Vahti-ohjeistus) osaaminen sekä hyvä ymmärrys julkisella sektorilla sovellettavasta tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja säädöksistä (mm. GDPR, tiedonhallintalaki). Asiantuntijoita voidaan hyödyntää seuraavilla asiantuntijapalveluiden osa-alueilla: - Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset - Tietoturvallisen sovelluskehittämisen ja ohjelmistoturvallisuuden asiantuntijapalvelut - Hallinnollisen tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijapalvelut - Tietoturvapäällikköpalvelu, tietosuojavastaavapalvelu - Teknisen tietoturvan asiantuntijapalvelut - Tietoturvan ja tietosuojan testaus-, arviointi- ja auditointipalvelut - Henkilöstöturvallisuuden asiantuntijapalvelut - Fyysisen tietoturvan asiantuntijapalvelut - Riskienhallinnan asiantuntijapalvelut - Jatkuvuudenhallinnan asiantuntijapalvelut - Käyttövaltuushallinnan asiantuntijapalvelut
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 27/10/2021 Fin: 31/12/2029 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Digitalisaation edistäminen
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes 80000000 Services d'enseignement et de formation 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään ketteriä toimintatapoja sekä edistämään digitalisaation hyödyntämistä toiminnan tehostamisessa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Tähän kuuluu myös kyky tunnistaa niitä kehittämiskohteita, joissa asiakkaidemme erityisesti kannattaa edetä kokeilujen kautta, ja kyky tehdä toteutuskelpoisia esityksiä ja suunnitelmia kokeilumenetelmistä tai muista uudenlaisista toimintatavoista. Nämä tarpeet voivat liittyä kuntien ydintoimintojen ohella myös tukipalvelujen, kuten esimerkiksi hankintatoimen tai operatiivisen ICT-toiminnan kehittämiseen. Haemme innovatiivisia toimijoita, joilla on hyvä tuntemus nykyisistä ja tulevista trendeistä, teknologioista ja menetelmistä sekä kokemusta ja näyttöjä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämisestä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Tyypillisiä osa-alueita korin kautta hankittaville palveluille voivat olla: - Digitalisaation muutosjohtaminen ja muutoshallinta - Palvelumuotoilu - Saavutettavuuden ja käytettävyyden sekä käyttökokemuksen arviointi - Tiedonhallinnan kehitys - Integraatioiden ja prosessien automatisoinnin suunnittelu - Käyttövaltuushallinnan kehittäminen
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 27/10/2021 Fin: 31/12/2029 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tiedolla johtaminen ja analytiikka sekä data-aineistot
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes 80000000 Services d'enseignement et de formation 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Haemme osaamista, joka auttaa Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena omistajiamme kehittämään ja hyödyntämään dataa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Asiantuntijoita haetaan tyypillisesti seuraaville asiantuntijapalveluiden osa-alueille: - Tiedolla johtaminen - Tietojohtamisen kyvykkyyksien kehittäminen - Tietotyön kehittäminen - Datan visualisointi ja analytiikka - Data engineering ja tietoarkkitehtuuri - Data science - Data governance - Data-aineistot ja niiden tuottaminen
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 27/10/2021 Fin: 31/12/2029 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projektitoimisto (Project management office -asiantuntijat)
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes 80000000 Services d'enseignement et de formation 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena ovat muutosjohtamisen ja johdon konsultoinnin asiantuntijat, jotka tukevat Tieran asiantuntijapalveluita sekä Tieran asiakasorganisaatioita strategisessa johtamisessa, tulevissa merkittävissä rakenteellisissa muutoshankkeissa sekä myös uusia toimintamalleja tukevien digiratkaisujen käyttöönotoissa. Hankkeiden ja projektien kokoluokka voi vaihdella muutaman kuukauden toimeksiannoista usean vuoden muutoshankkeisiin. Arvostamme kokemusta myös vastaavanlaisista yksityisen sektorin laajoista muutoshankkeista. Uudistuksissa tarvitaan projekti- ja hankehallinnan ammattilaisten lisäksi tyypillisesti johdon asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja osaamista muutoshallinnan tehtävistä siirryttäessä kohti asiakaslähtöistä toimintamallia. Uudistusten suunnittelussa ja läpiviennissä on varmistettava palveluiden vaikuttavuus ja uudistuksen tuottavuus sekä tuloksellisuus. Asiantuntijoita haetaan seuraaville asiantuntijapalveluiden osa-alueille: - Projekti- ja hankehallinta - PMO-toiminnan johtaminen - Portfoliohallinta - Hankinnat - Viestintä - Palvelumuotoilu - Kokonaisarkkitehtuuri - Tiedolla johtaminen
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 27/10/2021 Fin: 31/12/2029 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tietohallintotoimintojen kehittämisen asiantuntijapalvelut
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes 80000000 Services d'enseignement et de formation 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Tietohallintotoimintojen kehittämisen alueelle haemme vahvaa tietohallinnon osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman asiantuntijapalvelun saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena. Omistajakenttämme tietohallinnon yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä ICT-talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä sopimusten ja palvelujen hallinnassa. Edellytämme vahvan tietohallinnon teoreettisen osaamisen lisäksi hyvää julkisen tietohallinnon osaamista. Haemme myös osaajia, joiden vahvuutena on julkisen sektorin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kehittäminen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 27/10/2021 Fin: 31/12/2029 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ohjelmistokehittäjät ja ketterien menetelmien koulutus
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes 80000000 Services d'enseignement et de formation 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Digitaalisen ja ketterän ohjelmistokehityksen sekä ohjelmistokehitysprosessien edistämiseksi haemme osaamista, joka auttaa Tieran sekä omistajiamme ohjelmistokehitysliiketoimintaa. Haemme asiantuntijapalvelua tukemaan mm. ohjelmistokehitys- ja ylläpitotyötä, DevOps-menetelmien konsultointia kehitysprosessissa, -ympäristössä, automaattitestauksessa ja näihin liittyvissä koulutustarpeissa. Haemme innovatiivisia toimijoita, joilla on hyvä osaaminen modernista ohjelmistokehityksestä ja -prosesseista (mm. natiivi pilvikehittäminen, ketterä ohjelmistokehitys ja toimintamallit, digitaalisten alustojen rakentaminen, automaattitestauksen ylläpito/kehittäminen, CI/CD putken rakentaminen, IaC -välineet) sekä ohjelmistokehityksen tulevista trendeistä ja teknologioista. Lisäksi arvostamme kokemusta ja näyttöjä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämisestä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Tätä osaamista on kyettävä soveltamaan sekä Tieran oman ohjelmistokehitysliiketoiminnan että omistajiemme tarpeisiin, tiiviissä yhteistyössä heidän omien asiantuntijoidensa sekä Tieran kanssa.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 27/10/2021 Fin: 31/12/2029 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ICT-Infra
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes 80000000 Services d'enseignement et de formation 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Ulkoistuspalvelut liiketoiminnan kehittämisen ja jatkuvien palveluiden alueille haemme vahvaa osaajaverkostoa, joka toimii Tieran oman palvelutuotannon ja kehittämisen saumattomana täydennyksenä ja osaamisalueen laajennuksena. Omistaja-asiakkaidemme ICT-infran yhtenäistämishaasteisiin kuuluu mm. tarve kehittää yhteisiä käytänteitä ICT-infran arkkitehtuuri- ja ratkaisusuunnittelussa, siirtyvien tuotantoympäristöjen nykytila-analyysissä ja palvelujen hallinnassa. Edellytämme vahvan ICT-infran teoreettisen osaamisen lisäksi hyvää jatkuvan palvelutuotannon osaamista. Haemme myös osaajia, joiden vahvuutena on julkisen sektorin pilviarkkitehtuuriin, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä kehittäminen. Tyypilliset asiantuntijaosa-alueet: - ICT-infra transitio- ja transformaatio projektijohtaminen ja koordinointi - Tietoturva - Kokonaisarkkitehtuuri - Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (AWS-ympäristöt) - Arkkitehtuuri ja suunnittelu on-site ja pilviratkaisut (Citrix ja VDI-ympäristöt) - Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (Google -ympäristöt) - Arkkitehtuuri ja suunnittelu, on-site ja pilviratkaisut (Microsoft -ympäristöt) - Tietoliikennearkkitehtuuri ja lähiverkkoratkaisut - Prosessiautomaatio - Konesalin suunnittelu ja inventointi - Käyttöpalveluiden migraatio- ja konsolidointiosaamista - MS SQL (operointi ja suunnittelu) - Oracle kannat (operointi ja suunnittelu) - Commvault (operointi ja suunnittelu) - Tukiprofiilin asiantuntija (käyttötuki ja lähituki)
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 27/10/2021 Fin: 31/12/2029 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kuntien Tiera Oy voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen. Tiera voi myös korottaa hankinnan arvoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/12/2029 Heure locale: 00:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/10/2021 Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 31/12/2029 29/10/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes 
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes 
80000000 - Services d'enseignement et de formation