Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/12/2021
Date de péremption : 31/12/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 245-647487  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/12/2021
S245
Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 245-647487

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 211-554551)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kuntien Tiera Oy
Numéro national d'identification: 2362180-3
Adresse postale: Tammasaarenkatu 1
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI Suomi / Finland
Code postal: 00180
Pays: Finlande
Courriel: hankinnat@tiera.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tiera.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Tieran yhteinen asiantuntijoiden hankinta -palvelu DPS

II.1.2)
Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on konsultti- ja asiantuntijatyö Kuntien Tiera Oy:n (myöhemmin Tiera) ja sen omistajien kehitys- ja muutoshankkeisiin sekä palvelujen ja niiden jatkuvuuden varmistamiseen. Tällä kilpailutuksella haemme osaamisen täydentämiseksi ja palvelujemme kehittämisen sekä ylläpidon tueksi toimittajaverkostoa, joka yhtäältä laajentaa Tieralla jo olevaa asiantuntijuutta ja toisaalta tuo joustavuutta Tieran toimituskykyyn palvelujen vaihtelevissa kysyntätilanteissa. Kysynnän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan merkittävästi, kun erilaiset rakenteelliset ja teknologiset uudistukset etenevät kohti toimeenpanoaan ja kuntasektorin toimintaan sekä tiedonhallintaan muutenkin kohdistuu yhä uusia kehittämispaineita. Tarkoitus siis on, että kilpailutuksella rakennettava konsultointi- ja asiantuntijaverkosto pystyy toteuttamaan erilaisia ja erityyppisiä konsulttitoimeksiantoja Tieran sekä Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kilpailutuksiin voi sisältyä palveluiden lisäksi vähäisessä määrin tavarahankintaa, kuten palvelun käyttämisen yhteydessä tarvittavia laitteita tai ohjelmistoja. Vähäinen määrä tarkoittaa tässä korkeintaan 20%:a yksittäisen kilpailutuksen kokonaisarvosta.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
14/12/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 211-554551

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankintayksikkö korjaa tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit kuvattuja koulutusvaatimuksia. Kyse on teknisestä muutoksesta. Korien 1, 4 ja 5 osalta koulutusvaatimus muutetaan seuraavaan muotoon: Ehdokas täyttää vaatimuksen: Tarjottavilta asiantuntijoilta edellytetään vähintään AMK-tutkintoa.
Finlande-Helsinki: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appuiType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services
31/12/2029
17/12/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes 
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes 
80000000 - Services d'enseignement et de formation