Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2022/S 181-512738  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Finlande-Helsinki: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 2022/S 181-512738 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka Numéro national d'identification: 1567535-0 Adresse postale: PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00029 Pays: Finlande Courriel: jyrki.happo@hus.fi Téléphone: +358 94711 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hus.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Välinehuollon reittikuljetukset
II.1.2) Code CPV principal 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Välinehuolto toimii koko HUS toimialueella ja tuottaa erilaisten terveydenhoidon instrumenttien puhdistus ja sterilointipalveluita. HUS pyytää tarjouksia kuljetuksiin erikostuneilta yrityksiltä, joilla on kyky ja kapasiteettia palvella kokonaisvaltaisesti ja kokonaistaloudellisesti välinehuollon tarpeita. Hankinnan pääasiallinen käyttäjä on HUS Atek Välinehuolto, mutta syntyvää sopimusta voivat käyttää myös muut HUSin vastuuyksiköt, joilla on tarvetta vastaavan tyyppisten tuotteiden kuljetukseen. Sopimuskauden aikana voidaan sekä muuttaa reittejä että ottaa käyttöön uusia reittejä HUS Atek Välinehuollon, kuin myös muiden HUSin vastuuyksiköiden osalta. Tilaaja antaa yksilöidyt laskutuspaikkatiedot kunkin vastuuyksikön kohdalta erikseen. Sopimuksen kohteena ovat kuljetukset (jäljempänä kuljetuspalvelut tai palvelu), joiden kuljetusaikataulut ja -reitit (lähtö- ja määränpääosoitteet) on kuvattu liitteessä 1 (Kuljetusreitit ja aikataulut). Tilaajalla on oikeus käyttää palveluntuottajan palveluita myös muiden vastuuyksiköiden tarpeisiin. HUS ATeK Välinehuollon kuljetuksissa kuljetetaan asiakkaiden/ potilaiden hoitotilanteissa tarvittavia monikäyttöisiä instrumentteja ja hoitovälineitä, kuten hammasvälineitä, leikkausinstrumentteja, saksia, pinsettejä ja hengityspalkeita kuljetuslaatikoissa, laatikot ovat rullakossa tai kuljetusvaunussa. Sopimuksen kohde ja tarkempi sisältö on kuvattu liitteessä
   2.  Sopimusluonnos ja palvelukuvaus. HUS tulee valitsemaan yhden toimittajan, jonka kanssa sopimus solmitaan. Tarjouskilpailuun osallistuvalle palvelun tarjoajalle annetaan mahdollisuus tutustua haluamiinsa kohteisiin rajoitetusti mutta kohtuullisessa määrin. Tarjoavan yrityksen on ymmärrettävä kohteiden luonne sairaanhoitopiirin korkean hygieniatason tiloina, joissa erityisesti pandemia-aikana liikkuminen, suojavarusteet ja turvavälit tulee ottaa huomioon. Ilmoitukset halukkuudesta tutustua tiettyihin kohteisiin on ilmoitettava yksilöidysti 3 viikkoa ennen tarjousajan umpeutumista sähköpostilla jyrki.happo@hus.fi. Hankintayksikkö pidättää oikeuden rajoittaa tutustumiskohteiden määrää harkintansa mukaan. Luonnollisesti kohteisiin on sallittua tutustua ulkoa käsin omatoimisesti, mutta ulko-ovien sisäpuolisiin tiloihin käynnit on sovittava edellä mainitun mukaisesti Tarjouspyyntöä julkaistaessa välinehuoltoa suorittavia yksiköitä HUSilla on seuraavissa eri osoitteissa:
   1.  Malmi sairaalan välinehuolto, Talvelantie 6, Helsinki,
   2.  krs
   2.  Vironniemen välinehuolto, Vironkatu 2, Helsinki,
   3.  krs
   3.  Myllypuron välinehuolto, Jauhokuja 4, Helsinki,
   3.  krs
   4.  Jorvin sairaala välinehuolto, Turuntie 150, Espoo, välinehuollolla oma ovi, ei kerroksia
   5.  Meilahden sairaala välinehuolto, Haartmaninkatu 4, Helsinki, käynti Stenbäckinkadun kautta välinehuollolla oma ovi, ei kerroksia
   6.  Peijaksen sairaala välinehuolto ; Sairaalakatu 1, Vantaa, samassa kerroksessa lastauslaiturin kanssa
   7.  Porvoon sairaala välinehuolto, Sairaalantie 1, Porvoo, samassa kerroksessa lastausoven kanssa
   8.  Töölö sairaalan välinehuolto, Topeliuksenkatu 5, Helsinki, käynti Sibeliuksen kadun kautta, lastaus sivuovesta lähellä välinehuoltoa
   9.  Hyvinkään sairaalan välinehuolto, Sairaalakatu 1,Hyvinkää, samassa kerroksessa lastausoven kanssa Kuljetukset yllämainituista osoitteista muihin osoitteisiin - ja takaisin on reititetty erillisessä liitteenä olevassa Excel tiedostossa: Liite 1 Kuljetusreitit ja aikataulut HUS Atek valinehuolto.xlsx jyrki.happo@hus.fi
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 300 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60161000 Services de transport de colis 63520000 Services d'agences de transport 63521000 Services d'agences de transport de marchandises 64121000 Services multimodaux de courrier 64120000 Services de courrier 60120000 Services de taxi
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Kuljetukset tapahtuvat joko kuljetusvaunuilla, -rullakoilla tai laatikoilla. Kuljetukset ovat aikataulutettu asiakkaan ja välinehuollon toiminnan kannalta ja niissä on pysyttävä. Kuljetukset noudetaan ja tuodaan sovitun aikataulun mukaisesti suoraan asiakkaalta, erillistä välivarastointia ei sallita. Kuljettajien tulee olla perehdytetty (tarvittaessa yhteistyössä HUS ATeKin kanssa) kuljettamaan hoitovälineitä huolellisesti ja tietoisena kuljetettavien tuotteiden herkkyydestä sekä tiukoista puhtausvaatimuksista. Tilaajan yhteyshenkilön tulee pystyä tekemään kuljetusreitteihin lisäyksiä ja muutoksia nopeallakin aikataululla palvelun tuottajan yhteyshenkilön kanssa. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on maalis-huhtikuu 2022. Tarjottavia palveluita ja tarjousta koskevat vaatimukset on esitetty tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjouspyyntö koostuu tästä dokumentista sekä sen liitteistä. Hankinnan pääasiallinen käyttäjä on HUS Atek Välinehuolto, mutta syntyvää sopimusta voivat käyttää myös muut HUSin vastuuyksiköt, joilla on tarvetta vastaavan tyyppisten tuotteiden kuljetukseen. Sopimuskauden aikana voidaan sekä muuttaa reittejä että ottaa käyttöön uusia reittejä HUS Atek Välinehuollon, kuin myös muiden HUSin vastuuyksiköiden osalta. Tilaaja antaa yksilöidyt laskutuspaikkatiedot kunkin vastuuyksikön kohdalta erikseen.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Laatu / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 028-071536
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: id1206965 Intitulé:
Välinehuollon reittikuljetukset
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Posti Oy Numéro national d'identification: 01093579 Adresse postale: Postintaival 7 A Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00230 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 800 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 3 300 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Jokaisen eri alihankkijan kohdalla on täytettävä tarjouspyynnön liitteenä oleva Alihankkijalomake. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä tarjouksessa liitteellä. Alihankkijaverkosto voi muuttua sopimuksen aikana (kunhan täyttää edellytetyt vähimmäisvaatimukset), muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti ja etukäteen HUSille ja HUS päättää suostuuko se muutoksiin. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUSin kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, niin ryhmittymän jäsenten tiedot tulee ilmoittaa ESPD-lomakkeen kohdassa A.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Finlande-Helsinki: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)Type d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60120000 - Services de taxi 
60161000 - Services de transport de colis 
63520000 - Services d'agences de transport 
63521000 - Services d'agences de transport de marchandises 
64120000 - Services de courrier 
64121000 - Services multimodaux de courrier