Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 22/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de transport ferroviaire

2021/S 37-093613  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Finlande-Helsinki: Services de transport ferroviaire 2021/S 037-093613 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Väylävirasto Numéro national d'identification: 1010547-1 Adresse postale: PL 33 (Opastinsilta 12 A) Ville: Helsinki Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND Code postal: FI-00521 Pays: Finlande Point(s) de contact: Vesa-Pekka Ahonen Courriel: vesa-pekka.ahonen@vayla.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vayla.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=328575&tpk=0632b0c5-4196-4324-b4f8-2fd709e74f0e Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Autre activité: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kiskojen jakelu ja raidemateriaalien kuljetus, puitesopimus Numéro de référence: VÄYLÄ/148/02.01.08/2021
II.1.2) Code CPV principal 60200000 Services de transport ferroviaire
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Väyläviraston on päättänyt solmia kolmen (3) vuoden mittaiset puitesopimukset kiskojenjaon ja raidemateriaalien kuljetusten palveluista. Puitesopimus koskee toimeksiantoja, joissa kiskojenjako tai raidemateriaalien kuljetus ei kuulu rakennusurakkaan. Tilaaja on varannut oikeuden jatkaa sopimusta maksimissaan neljällä (4) vuodella sisältäen kaksi (2) kahden (2) vuoden optiota. Hankinta sisältää seuraavat kolme (3) osatehtävää: Osatehtävä 1) Kiskonjakopalvelut Osatehtävä 2) Raidemateriaalien veto- ja kuljetuspalvelut Osatehtävä 3) Kiskonjako- ja kuljetuspalvelut.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osatehtävä 1) Kiskonjakopalvelut
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60200000 Services de transport ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4) Description des prestations:
Osatehtävän toimittajalla tulee olla käytössään kiskojenjakotyöyksikkö. Tehtävä sisältää työselostuksen sekä toimeksiantokohtaisen tilauksen mukaisesti: - kiskojen jakamisen vaunuista - radasta vapautuvan tai palautuvan kiskon keruun vaunuihin - kiskojenjaon valmistelevat ja avustavat tehtävät - tarvittaessa kiskonlastauksessa avustamisen kiskohitsaamolla - vaunujen noutaminen sovitulta liikennepaikalta ja palauttaminen sovitulle liikennepaikalle.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusaikaa (sopimuksen allekirjoitus arviolta
   1. 4.2021-31.3.2024) on mahdollista jatkaa kahdella (2) kahden (2) vuoden pituisella optiolla (1.4.2024-31.3.2026 ja
   1. 4.2026- 31.3.2028). Neuvottelut optioiden käytöstä käydään tilaajan aloitteesta vähintään vuotta ennen option mahdollista aloitusajankohtaa. Option käyttö edellyttää molempien osapuolten hyväksymistä.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimus sisältää kaksi (2) optiota, joilla on mahdollista jatkaa sopimuksen voimassaoloa. Ks. tarkemmin edellä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Tämän puitesopimuksen perusteella tilattavat myöhemmin nimettävät toimeksiannot saattavat liittyä EU-rahoilla rahoitettaviin hankkeisiin. Puitesopimuksen mukaisiin toimeksiantoihin on siten mahdollista saada EU-rahoitusta.
II.2.14) Informations complémentaires Vertailuperusteena käytetään vertailuhintaa.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osatehtävä 2) Raidemateriaalien veto- ja kuljetuspalvelut
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60200000 Services de transport ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4) Description des prestations:
Osatehtävän toimittajalla tulee olla käytössään Raidemateriaalien kuljetukseen soveltuva veturi ja vaunut. Tehtävä sisältää työselostuksen sekä toimeksiantokohtaisen tilauksen mukaisesti: - raidemateriaalien veto- ja kuljetuspalvelun, eli kuljetuksessa käytettävän veturikaluston ja/ tai tarvittavat vaunut - vaunujen varustelu ja muutokset kuljetukseen soveltuvaksi kuuluvat toimeksiantoon - kuljetussuunnittelun tehtävät yhteistyössä tilaajan, raidemateriaalin lähettäjän ja raidemateriaalin vastaanottajan kanssa - lastattujen vaunujen noutaminen, toimittaminen sovitulle liikennepaikalle sekä noutaminen sovitulta liikennepaikalta ja toimittaminen takaisin sovittuun paikkaan. Huom.: Osatehtävässä 2 voidaan tarvittaessa noudattaa siirtymäaikaa, minkä noudattaminen tarkoittaa, että toimeksiantoja toteutetaan osatehtävästä 2 tarvittaessa vasta
   1. 1.2022 alkaen.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusaikaa (sopimuksen allekirjoitus arviolta
   1. 4.2021-31.3.2024, ks. siirtymäaika kohdassa II.2.4) on mahdollista jatkaa kahdella (2) kahden (2) vuoden pituisella optiolla (1.4.2024-31.3.2026 ja
   1. 4.2026-31.3.2028). Neuvottelut optioiden käytöstä käydään tilaajan aloitteesta vähintään vuotta ennen option mahdollista aloitusajankohtaa. Option käyttö edellyttää molempien osapuolten hyväksymistä.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimus sisältää kaksi (2) optiota, joilla on mahdollista jatkaa sopimuksen voimassaoloa. Ks. tarkemmin edellä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Tämän puitesopimuksen perusteella tilattavat myöhemmin nimettävät toimeksiannot saattavat liittyä EU-rahoilla rahoitettaviin hankkeisiin. Puitesopimuksen mukaisiin toimeksiantoihin on siten mahdollista saada EU-rahoitusta.
II.2.14) Informations complémentaires Vertailuperusteena käytetään vertailuhintaa.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Osatehtävä 3) Kiskonjako- ja kuljetuspalvelut
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60200000 Services de transport ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4) Description des prestations:
Osatehtävän toimittajalla tulee olla käytössään kiskojenjakotyöyksikkö ja kiskojenjakoon soveltuvat vaunut. Tehtävä sisältää työselostuksen sekä toimeksiantokohtaisen tilauksen mukaisesti: - kiskojen jakamisen vaunuista - radasta vapautuvan tai palautuvan kiskon keruun vaunuihin - kiskojenjaon valmistelevat ja avustavat tehtävät - tarvittaessa kiskonlastauksessa avustamisen kiskohitsaamolla - vaunujen noutaminen sovitulta liikennepaikalta ja palauttaminen sovitulle liikennepaikalle - tehtävä sisältää kiskojen kuljetukseen soveltuvat vaunut - kuljetussuunnittelun tehtävät yhteistyössä tilaajan, kiskojen lähettäjän ja kiskojen vastaanottajan kanssa.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusaikaa (sopimuksen allekirjoitus arviolta
   1. 4.2021-31.3.2024) on mahdollista jatkaa kahdella kahden vuoden pituisella optiolla (1.4.2024-31.3.2026 ja
   1. 4.2026-31.3.2028). Neuvottelut optioiden käytöstä käydään tilaajan aloitteesta vähintään vuotta ennen option mahdollista aloitusajankohtaa. Option käyttö edellyttää molempien osapuolten hyväksymistä.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimus sisältää kaksi (2) optiota, joilla on mahdollista jatkaa sopimuksen voimassaoloa. Ks. tarkemmin edellä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Tämän puitesopimuksen perusteella tilattavat myöhemmin nimettävät toimeksiannot saattavat liittyä EU-rahoilla rahoitettaviin hankkeisiin. Puitesopimuksen mukaisiin toimeksiantoihin on siten mahdollista saada EU-rahoitusta.
II.2.14) Informations complémentaires Vertailuperusteena käytetään vertailuhintaa.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 9
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 220-540365
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/03/2021 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 7 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/03/2021 Heure locale: 14:00 Lieu:
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60200000 - Services de transport ferroviaire