Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 15/12/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Travaux de construction

2021/S 228-599289  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Finlande-Helsinki: Travaux de construction

2021/S 228-599289

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 209-545995)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Senaatti-kiinteistöt
Numéro national d'identification: 1503388-4
Adresse postale: Lintulahdenkatu 5 A, PL 237
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI Suomi / Finland
Code postal: 00531
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Janne-Pekka Niininen
Courriel: janne-pekka.niininen@senaatti.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.senaatti.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Meritullinkatu 8, toimitilahanke, projektinjohtourakka

Numéro de référence: A200704

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Sosiaali- ja terveysministeriön toimitilojen osittainen peruskorjaus ja -parannus projektinjohtourakkana osoitteessa Meritullinkatu 8, Helsinki.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 209-545995

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Vähimmäis-/soveltuvuusvaatimukset ovat seuraavat: -Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. -Tarjoajalla kokonaisliikevaihdon on oltava kahdelta viimeiseltä 12 kuukauden pituiselta tilikaudelta vähintään 10 000 000 (kymmenen miljoonaa) euroa (alv. 0 %) per tilikausi. -Tarjoajalla on oltava oman tehtäväalueensa näyttö todennetusta laadunhallinnasta, esim. tähän urakkaan soveltuva Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen sertifiointi, SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti tai yrityksen oma urakointikohteen toteuttamisen dokumentoitu laa-tujärjestelmä/-menettelytapaohjeistus. -Tarjoajalla on oltava tehtäväalueensa osalta tähän urakkaan Rakentamisen Laatu RA-LA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai vastaavanlaisten urakoiden suorittamiseen tarvittava referenssillä osoitettu riittävä kokemus. -Ehdokkaan taloudellinen tilanne on sellainen, että se on Suomen Asiakas-tieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tyydyttävä (A) tai riskiluokassa 1-3. -Tarjoajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus, arvoltaan 1 000 000 EUR. Toteutettu julkishallinnolle vähintään yksi (1) urakkasummaltaan vähintään 4MEUR projektinjohtomallilla toteutettu uudiskohde viimeisen 5 vuoden aikana. Osallistumishakemuksien perusteella tarjouspyyntö toimitetaan kaikille vähimmäisvaatimukset täyttäville ilmoittautuneille.

Lire:

Vähimmäis-/soveltuvuusvaatimukset ovat seuraavat: -Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. -Tarjoajalla kokonaisliikevaihdon on oltava kahdelta viimeiseltä 12 kuukauden pituiselta tilikaudelta vähintään 10 000 000 (kymmenen miljoonaa) euroa (alv. 0 %) per tilikausi. -Tarjoajalla on oltava oman tehtäväalueensa näyttö todennetusta laadunhallinnasta, esim. tähän urakkaan soveltuva Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen sertifiointi, SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti tai yrityksen oma urakointikohteen toteuttamisen dokumentoitu laa-tujärjestelmä/-menettelytapaohjeistus. -Tarjoajalla on oltava tehtäväalueensa osalta tähän urakkaan Rakentamisen Laatu RA-LA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai vastaavanlaisten urakoiden suorittamiseen tarvittava referenssillä osoitettu riittävä kokemus. -Ehdokkaan taloudellinen tilanne on sellainen, että se on Suomen Asiakas-tieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tyydyttävä (A) tai riskiluokassa 1-3. -Tarjoajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus, arvoltaan 1 000 000 EUR. -Toteutettu vähintään yksi (1) projektinjohtomallilla toteutettu kohde viimeisen 5 vuoden aikana, jonka hankekoko (urakkasumma) on ollut vähintään 4MEUR. Osallistumishakemuksien perusteella tarjouspyyntö toimitetaan kaikille vähimmäisvaatimukset täyttäville ilmoittautuneille.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 25/11/2021

Lire:

Date: 15/12/2021

Numéro de section: IV.2.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille

Au lieu de:

Date: 13/12/2021

Lire:

Date: 20/12/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankinnan vähimmäisvaatimuksia on päivitetty seuraavasti: - Hyväksyttäväksi kokemukseksi hyväksytään projektinjohtourakkana toteutettu hanke, jonka hankekoko on ollut vähintään 4 000 000 euroa ja joka on valmistunut enintään viisi vuotta sitten. - Hankkeen tilaajaorganisaation (julkishallinto) vaatimukset poistetaan. Eli hanke on voitu toteuttaa mille organisaatiolle tahansa. - Urakkaohjelmassa ollut vaatimus uudisrakennushankkeesta poistetaan myös. Kokemukseksi hyväksytään sekä peruskorjaus- että uudisrakennuskohteet.
Finlande-Helsinki: Travaux de constructionType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Marché de travaux
15/12/2021
24/11/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction