Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Travaux de construction d'appartements

2020/S 200-484156  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Finlande-Helsinki: Travaux de construction d'appartements 2020/S 200-484156 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin kaupungin asunnot Oy Numéro national d'identification: 2379058-6 Adresse postale: c/o Heka Etelä Oy, Pasilanraitio 5 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: FI-00240 Pays: Finlande Point(s) de contact: Karri Åhs Courriel: hankinnat.etela@hekaoy.fi Téléphone: +358 957673200 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hekaoy.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Etelä - Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt
II.1.2) Code CPV principal 45211341 Travaux de construction d'appartements
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteina ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Etelän alueen asuinkiinteistöt. Asuntoja yhteensä noin 10 000 kpl. Vuosittain muuttoremontteja tehdään Heka Etelä Oy:n alueella n. 500 kpl. Urakan kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt (pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä) sekä soveltuvin osin yhteisissä tiloissa, kuten porras- ja kerho-huoneissa, ulkoiluvälinevarastoissa, kellarikäytävillä yms. tiloissa suoritettavia remonttitöitä. Lisäksi voidaan teetättää myös kiinteistön muita pieniä korjaustöitä tuntiperusteisena työnä. Lisäksi hankintayksikkö minikilpailuttaa sopimuskumppaneiden kanssa kiinteähintaisia pienurakoita tai tilakorjauksia, joihin ei ole sovittu yksikköhintoja. Tarjoajan on annettava tarjous kaikista tarjouslomakkeen palveluista. Osatarjous tulkitaan puutteelliseksi ja se hylätään. Tilaaja ei sitoudu minimiostomäärään.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 000 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Lieu principal d'exécution:
Kohteet sijaitsevat Helsingin eteläisessä ja pohjoisessa kantakaupungissa.
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta tehdään usean toimittajan puitejärjestelyllä, jossa osa ehdoista on vahvistettu ja osa ei. Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän, pisteytykseen perustuvan etusijajärjestyksen mukaisesti saatavilla oleva kapasiteetti, remontoitava huoneisto ja sopimuskauden aikana tehdyt reklamaatiot huomioiden. Urakoitsijoita valitaan yhdeksän (9), joiden kanssa tehdään puitesopimus. Työt kestävät keskimäärin 10 työpäivää asuntoa kohden. Puitesopimuksen kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt, jotka ovat pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä. Soveltuvin osin kohteina on myös yhteisissä tiloissa, kuten porras- ja kerhohuoneissa, ulkoiluvälinevarastoissa, kellarikäytävillä yms. tiloissa suoritettavat korjaus-/remonttityöt. Työt toteutetaan tarjottujen yksikköhintojen mukaisesti. Hinnat sisältävät kaikki sovitut työt täysin valmiiksi tehtynä siihen tarvittavine materiaaleineen, suojauksineen sekä töiden suorittamiseksi tarvittavine aputöineen, siivoustöineen ja jätekuluineen, kuljetuksineen ja huoltoautoineen. Urakoitsijan on pääosin tehtävä kaikki rakennustyöt (rakennus-, maalaus-, lattia- ym. työt) omalla henkilökunnallaan. Alihankkijoita saa käyttää vain yhteen (1) tasoon saakka ja erillisluvalla. Urakoitsijan on hyväksytettävä aliurakoitsijansa ja merkittävimmät toimittajansa rakennuttajalla. Rakennuttaja/tilaaja järjestää tyhjään asuntoon sähköt lukuunsa. Hinnat pitävät sisällään kaikki tarvittavat alku-, väli- ja loppukatselmukset. Urakoitsija laatii työstä tilaajan ohjeen mukaisen mittauspöytäkirjan, joka liitetään laskuun tilaajan hyväksynnällä. Hankinnassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660). Kunkin erillisen työn hinta muodostuu huoneiston koon ja työsisällön yksikköhintojen mukaan. Lisä- ja muutostyöt sovitaan erikseen tuntitöinä tai kokonaishinnalla tehtäviksi.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 180-437600
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Etelä - Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 27 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Helsingin Mattotyö ja myynti Oy Numéro national d'identification: 0909259-7 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Insinööritoimisto Peltomäki Oy Numéro national d'identification: 0307517-1 Ville: Järvenpää Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Goodmax Oy Numéro national d'identification: 1905532-7 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maalausliike Pynnönen Oy Numéro national d'identification: 1513596-0 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Länsi-Valu Oy Numéro national d'identification: 2081053-7 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hansarak Oy Numéro national d'identification: 2234950-2 Ville: Kerkkoo Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Saneerauspalvelu Allen Oy Numéro national d'identification: 1714535-3 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Vilenin Rakennushuolto Oy Numéro national d'identification: 0451382-3 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Takuutyöt Leppänen Oy Numéro national d'identification: 1768857-7 Ville: Lohja Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 000 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 6 000 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Kaikki työtilaukset tehdään FIMX-ohjelman kautta. Ohjelmaan annetaan tarvittava käyttöoikeus ja käyttökoulutus. Laskutuksesta annetaan laskutusohje kohteittain.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45211341 - Travaux de construction d'appartements