Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 27/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

2023/S 18-048713  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Finlande-Helsinki: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

2023/S 018-048713

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 011-028489)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: HUS Kiinteistöt Oy
Numéro national d'identification: 0821653-5
Adresse postale: Paciuksenkatu 21 PL 301
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Code postal: 00270
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Heidi Perhoniemi
Courriel: hus-kiinteistot.hankinnat@hus.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.huskiinteistot.fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
HUSK Putkien sukitustöiden hankinta

Numéro de référence: 409807

II.1.2)
Code CPV principal
45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Hankinnan kohteena on HUS Yhtymäkonsernin (mm. HUS Kiinteistöt Oy ja KOY HUS-Asunnot) toiminta-alueella sijaitsevien putkien sukitukset. Tällaisia toimipisteitä (sairaaloita) sijaitsee etenkin Helsingin, Espoon, Vantaan, Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin kaupunkien alueella, mutta toimintaa on myös muilla paikkakunnilla pienemmässä mittakaavassa. HUS kuntakonsernilla on käytössään sairaalakiinteistöjä yhteensä noin 1 000 000 brm2. Toimijat voivat tarjota osa-alueisiin tarjoamansa palvelun mukaisesti. Helsinki: 8 toimijaa Muut alueet: 4 toimijaa Kilpailutuksen tavoitteena on laatia puitejärjestely seuraavasti:
   1.  HYKS -sairaanhoitoalue (Helsinki, Vantaa, Espoo), 8 Palveluntuottajaa
   2.  Hyvinkään sairaanhoitoalue (Hyvinkää, Kellokoski, Ohkola), 4 Palveluntuottajaa
   3.  Porvoon sairaanhoitoalue, 4 Palveluntuottajaa
   4.  Lohjan sairaanhoitoalue, 4 Palveluntuottajaa
   5.  Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (Raasepori), 4 Palveluntuottajaa Sopimuskauden aikana tilaaja voi tilata osa-alueiden sisällä putkien sukitustöitä tuntihintaperusteisesti tai toteuttaa minikilpailutuksen erillisistä kokonaisuuksista puitetoimijoiden kesken. Puitejärjestelyyn valituille urakoitsijoille/palveluntuottajille järjestetään kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista/ töistä aina minikilpailutus (projektikohtainen urakkasopimus), jonka perusteella kohdekohtainen urakoitsija/palveluntuottaja valitaan. Tilaajalla on oikeus kilpailuttaa myös enimmäisarvoa pienempiä töitä. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa (yksittäiset työtilaukset) tilaaja voi hankkia tarvittavan putkien sukitustyöt tilanteen mukaan parhaaksi katsomaltaan ja tarkoituksenmukaisimmalta urakoitsijalta/palveluntuottajalta. HUS Kiinteistöt Oy ei sitoudu arvioituihin hankintamääriin sopimuskauden aikana, tilausmäärät vaihtelevat vuosittain. Sopimuksen alaisissa töissä noudatetaan liitteenä olevia urakkaohjelmia, ellei toisin sovita. Urakkaohjelma luo puitteet solmitun puitesopimuksen perusteella tehtäviin yksittäisiin työtilauksiin ja solmittaviin yksittäisiin urakkasopimuksiin. Tilaaja määrittelee hankekohtaisesti käytettävän urakka-muodon maksu- ja suoritusperusteen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 011-028489

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankintayksikkö on korjannut tarjouspyyntöä.
HUSK Putkien sukitustöiden hankinta 27/02/2023 25/01/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées