Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires

2020/S 200-484267  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Finlande-Helsinki: Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires 2020/S 200-484267 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Poliisihallitus Numéro national d'identification: 2288666-6 Adresse postale: Asemapäällikönkatu 14 Ville: Helsinki Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND Code postal: FI-00521 Pays: Finlande Point(s) de contact: Poliisin materiaalikeskus Courriel: hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.poliisi.fi
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tietopyyntö (RFI): Poliisin moottoripyörä-, moottorikelkka-, maastoajoneuvo- ja vesistötoiminnan vaatteet, varusteet ja oheistuotteet Numéro de référence: POL-2020-27770
II.1.2) Code CPV principal 18000000 Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Tietopyynnön kohteena ovat poliisin käyttöön tulevat moottoripyörä-, moottorikelkka-, maastoajoneuvo- ja vesistötoiminnan vaatteet, varusteet ja oheistuotteet. Tuotteet ovat poliisin tunnisteita ja ajokypärien kommunikaatiovarusteluja lukuunottamatta pääosin valmiina markkinoilta saatavilla olevia tuotteita, joita ei erikseen räätälöidä poliisin vaatimusten mukaisiksi. Tietopyynnön tarkoituksena on saada tietoa hankinnan valmistelun tueksi, kartoittaa markkinoita ja saatavilla olevien tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksia suhteessa poliisin tarpeisiin sekä tiedottaa markkinoilla toimiville yrityksille mahdollisesta tulevasta kilpailutuksesta. Lisäksi selvitetään, millaisina kokonaisuuksina yritykset pystyvät tuotteita ja palveluja tarjoamaan. Tietopyyntöön vastaaminen ei velvoita yritystä osallistumaan mahdolliseen tulevaan kilpailutukseen, eivätkä annetut vastaukset sido vastaajaa tarjouspyyntövaiheessa. Tämä ilmoitus ei ole kilpailutuksen aloittava hankintailmoitus. Tietopyynnössä annetut hankinnan kohdetta, arvoa, sopimuskautta, hankintamenettelyä tai sen aikataulua koskevat tiedot saattavat muuttua hankinnan valmistelun edetessä. Tietopyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomenkielisinä. Yrityksillä ei ole oikeutta vaatia korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai siihen liittyvään markkinakartoitukseen osallistumisesta.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35000000 Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense - FB03
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4) Description des prestations:
Tietopyynnön kohteena ovat liitteen 1 (Tuotelomake) sekä liitteen 2 (Tuoteryhmäkohtaiset taustatiedot ja kysymykset) mukaisiin tuoteryhmiin kuuluvat tuotteet vaativaan viranomaiskäyttöön Suomen poliisille. Tietopyynnön kohteeseen liittyy myös palveluja, kuten tuotteiden sovitus- ja varastointimahdollisuudet, ajokypärien kommunikaatiovarustelu sekä tuotteiden mittatilaus- ja mittamuutostyöt. Tietopyynnön liitteet ja tietopyyntöön vastaaminen: Kiinnostuneet yritykset saavat tietopyynnön liitteet (liite 1 Tuotelomake) ja liite 2 (Tuoteryhmäkohtaiset taustatiedot ja kysymykset) pyytämällä ne Poliisin materiaalikeskukselta osoitteesta hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi (viestin otsikoksi Pyyntö: Tietopyynnön liitteet POL-2020-27770). Yrityksiä pyydetään toimittamaan liite 1 täydennettynä sähköpostitse Poliisihallitukselle osoitteeseen hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi
   6. 11.2020 kuluessa, viestin otsikoksi "Vastaus RFI Yritys X". Taulukkoon voi lisätä rivejä. Lisäksi pyydetään vastaamaan liitteessä 2 esitettyihin kysymyksiin ja esittämään muut mahdolliset huomiot koskien suunnitteilla olevaa hankintaa. Yritystä pyydetään ottamaan kantaa myös siihen, millaisiin osa-alueisiin mahdollinen tuleva kilpailutus tulisi jakaa ja miksi (mitä tuotteita/palveluja ko. yritys mahdollisine alihankkijoineen pystyy tarjoamaan). Vastaukseen voi ja on toivottavaa liittää myös suomen- ja/tai englanninkielisiä tuote-esitteitä, joista selviää tuotteiden tarkemmat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, materiaalit sekä ulkonäkö. Poliisihallitus voi osana markkinakartoitusta käydä yritysten kanssa tarkentavaa vuoropuhelua vastauksiin liittyen. Markkinakartoitustapaamiset 20.-22.10.2020: Kiinnostuneilla yrityksillä on mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa osallistua Poliisihallituksen järjestämiin markkinakartoitustilaisuuksiin, jotka järjestetään Poliisin materiaalikeskuksen tiloissa os. Savonsuontie 8, FI-45720 Kuusankoski (Kouvola) seuraavasti: - 20.10. Moottoripyörätuotteet (pois lukien kypärät) - 21.10. ATV-/moottorikelkkatuotteet sekä kaikki ajokypärät kommunikaatiovarusteluineen - 22.10. Vesistötoiminnan tuotteet, mukaan lukien merellisen erityistoiminnan tuotteet. Tilaisuuden tarkoitus on, että yritys esittelee näkemyksensä mukaan poliisin käyttöön parhaiten soveltuvia tuotteitaaan (mallikappaleet) ja niiden ominaisuuksia. Tilaisuudessa on paikalla poliisin ko. tuotealueen asiantuntijoita / käyttäjien edustajia. Tapaamisajan pituus on n. 1,5 h per yritys klo
   9. 00-16.00 välillä. Poliisihallitus varaa oikeuden valita ilmoittautuneista tilaisuuksiin osallistuvat yritykset. Tuote-esitteet, yritysesittelyt jne. pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti. Kukin yritys voi nimetä tilaisuuteen enintään neljä (4) edustajaa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa yrityksen nimi sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot sekä kaikkien tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden osalta koko nimi ja kansalaisuus. Markkinakartoitukseen tulee ilmoitautua 15.10. klo 12.00 mennessä sähköpostitse os. hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi - Viestin otsikoksi "markkinakartoitukseen ilmoittautuminen, yritys X" - Ilmoita, mille päivälle olette osallistumassa ja mitä tuotteita esittelette - Poliisihallitus vahvistaa tapaamisajat 16.10. kuluessa. hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi
II.2.14) Informations complémentaires Mahdollisen tulevan kilpailutuksen / kilpailutukset käynnistävän hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä on hankintayksikköä sitomaton arvio hankintamenettelyn käynnistämisen aikataulusta.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/02/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
18000000 - Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires 
35000000 - Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense