Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-HUS:Aides médicales

2023/S 55-158354  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Finlande-HUS: Aides médicales 2023/S 055-158354 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HUS-yhtymä Numéro national d'identification: 1567535-0 Adresse postale: PL 445 (Uutistie 3 C, 01770 Vantaa) Ville: HUS Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa Code postal: 00029 Pays: Finlande Point(s) de contact: Mona Nokelainen Courriel: kilpailutus.perusterveydenhuolto@hus.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Hyvinvointialue
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
FES-ortoosit Numéro de référence: HUS 184-2023
II.1.2) Code CPV principal 33196000 Aides médicales
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
HUS-yhtymä valmistelee FES-ortoosien hankintaa. FES-ortoosit tulevat sisältymään Sosiaali- ja terveysministeriön päivitettyyn lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -oppaaseen. Kyseissä oppaassa tullaan kuvaamaan myös arviointikriteereitä FES-ortoosien myöntämiseen: ennen FES-ortoosin luovuttamista tulee olemaan testijakso. Testijakson perusteella tehdään arvio, hyötyykö asiakas FES-ortoosista siten, että se myönnetään lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. FES-ortoosien hankintaan liittyen, pyydämme nyt tarjoajilta lisätietoja FES-ortooseista ja niihin liittyvistä palveluista. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti tietoa tästä tuoteryhmästä, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Hankintayksikkö pyytää tarjoajia toimittamaan lisätietoja ja esitteitä markkinoilla olevista FES-ortooseista vaatimusten määrittelyn tueksi. Myöhemmässä hankinnan valmisteluvaiheessa hankintayksikkö lähettää tietopyyntöön vastanneille tarjoajille vaatimusluonnoksia kommentoitavaksi ja mahdollisesti hankittaviin apuvälinesiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Kutsu markkinavuoropuheluun: Hankintayksikkö varaa oikeuden järjestää markkinavuoropuhelun Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä tietopyyntöön vastanneiden toimijoiden kanssa (toimittajakohtaiset vuoropuhelut). Hankintayksikkö järjestää toimittajakohtaiset markkinavuoropuhelut viikoilla 13 ja 14. Toimittajakohtaiset kutsut markkinavuoropuheluun toimitetaan ilmoittautuneille toimittajille tietopyynnön määräajan jälkeen. Markkinavuoropuhelussa toimittajien kanssa hankintayksikkö haluaa läpikäydä mm. seuraavia asioita: a) Yrityksenne tarjoamat FES-ortoosimallit lyhyesti esiteltynä. b) FES - ortoosi vaatii kriteerien mukaisen arvioinnin. Voidaanko arviointitilanteissa hyödyntää yrityksen FES-ortooseja/ henkilökunnan osaamista Millaisia vaihtoehtoja yrityksellänne on tarjota koekäyttöön liittyen c) Keitä ovat yrityksenne kokemuksen mukaan FES-ortoosista hyötyvät kuntoutujat verrattuna perinteisiin ortoosiratkaisuihin d) Kuinka paljon seurantatietoa FES - ortoosin käytöstä on jo saavutettu kansallisesti/kansainvälisesti e) Miten FES-ortoosi näyttäytyy ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta f) Missä FES-ortoosit valmistetaan, millaisista materiaaleista Mistä FES-ortoosien raaka-aineet tulevat, millainen on niiden hiilijalanjälki, huollettavuus sekä kierrätettävyys verrattuna perinteiseen ortoosiin Kiinnostuneita toimittajia pyydämme toimittamaan lisätiedot sekä ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun sähköpostitse kaija.jokela@hus.fi viimeistään 23.3.2023 klo 12:00. Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö, vaan tietopyynnöllä pyritään kartoittamaan markkinoilla olevia vaihtoehtoja toteuttaa hankinta. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä, eikä siihen anneta, tarjouksia. kaija.jokela@hus.fi
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
HUS-yhtymä valmistelee FES-ortoosien hankintaa. FES-ortoosit tulevat sisältymään Sosiaali- ja terveysministeriön päivitettyyn lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -oppaaseen. Kyseissä oppaassa tullaan kuvaamaan myös arviointikriteereitä FES-ortoosien myöntämiseen: ennen FES-ortoosin luovuttamista tulee olemaan testijakso. Testijakson perusteella tehdään arvio, hyötyykö asiakas FES-ortoosista siten, että se myönnetään lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. FES-ortoosien hankintaan liittyen, pyydämme nyt tarjoajilta lisätietoja FES-ortooseista ja niihin liittyvistä palveluista. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti tietoa tästä tuoteryhmästä, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Hankintayksikkö pyytää tarjoajia toimittamaan lisätietoja ja esitteitä markkinoilla olevista FES-ortooseista vaatimusten määrittelyn tueksi. Myöhemmässä hankinnan valmisteluvaiheessa hankintayksikkö lähettää tietopyyntöön vastanneille tarjoajille vaatimusluonnoksia kommentoitavaksi ja mahdollisesti hankittaviin apuvälinesiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Kutsu markkinavuoropuheluun: Hankintayksikkö varaa oikeuden järjestää markkinavuoropuhelun Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä tietopyyntöön vastanneiden toimijoiden kanssa (toimittajakohtaiset vuoropuhelut). Hankintayksikkö järjestää toimittajakohtaiset markkinavuoropuhelut viikoilla 13 ja 14. Toimittajakohtaiset kutsut markkinavuoropuheluun toimitetaan ilmoittautuneille toimittajille tietopyynnön määräajan jälkeen. Markkinavuoropuhelussa toimittajien kanssa hankintayksikkö haluaa läpikäydä mm. seuraavia asioita: a) Yrityksenne tarjoamat FES-ortoosimallit lyhyesti esiteltynä. b) FES - ortoosi vaatii kriteerien mukaisen arvioinnin. Voidaanko arviointitilanteissa hyödyntää yrityksen FES-ortooseja/ henkilökunnan osaamista Millaisia vaihtoehtoja yrityksellänne on tarjota koekäyttöön liittyen c) Keitä ovat yrityksenne kokemuksen mukaan FES-ortoosista hyötyvät kuntoutujat verrattuna perinteisiin ortoosiratkaisuihin d) Kuinka paljon seurantatietoa FES - ortoosin käytöstä on jo saavutettu kansallisesti/kansainvälisesti e) Miten FES-ortoosi näyttäytyy ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta f) Missä FES-ortoosit valmistetaan, millaisista materiaaleista Mistä FES-ortoosien raaka-aineet tulevat, millainen on niiden hiilijalanjälki, huollettavuus sekä kierrätettävyys verrattuna perinteiseen ortoosiin Kiinnostuneita toimittajia pyydämme toimittamaan lisätiedot sekä ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun sähköpostitse kaija.jokela@hus.fi viimeistään 23.3.2023 klo 12:00. Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö, vaan tietopyynnöllä pyritään kartoittamaan markkinoilla olevia vaihtoehtoja toteuttaa hankinta. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä, eikä siihen anneta, tarjouksia. ______________________________ Markkinavuoropuheluun osallistuvilla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumisesta. Markkinavuoropuheluun osallistumatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä markkinavuoropuheluun osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan mahdollisessa varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuhelussa annetut vastaukset eivät sido vastaajaa mahdollisesti myöhemmin toteutettavassa hankinnassa. Markkinavuoropuhelu ei velvoita HUS-yhtymää toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua ja hankintaa. Mikäli hankinta toteutetaan, se voi olla myös tässä markkinavuoropuhelussa esitetystä poikkeava. Markkinavuoropuhelulla kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan suunnitteluun. kaija.jokela@hus.fi
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
05/06/2023
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 FES-ortoosit 17/03/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
33196000 - Aides médicales