Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 21/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-HUS:Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2023/S 97-302403  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Finlande-HUS: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 2023/S 097-302403 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HUS-yhtymä Numéro national d'identification: 1567535-0 Adresse postale: PL 445 (Uutistie 3 C, 01770 Vantaa) Ville: HUS Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa Code postal: 00029 Pays: Finlande Point(s) de contact: Veikko Repo Courriel: veikko.repo@hus.fi Téléphone: +358 403511744 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=454884&tpk=f56e2a66-650d-4687-8dae-c2a2079632e0 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=454884&tpk=f56e2a66-650d-4687-8dae-c2a2079632e0
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Hyvinvointiyhtymä
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Infuusionestevaunut HUS Apteekkiin Numéro de référence: HUS 064-2023
II.1.2) Code CPV principal 34000000 Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on infuusionestevaunut sekä infuusionestevaunujen suojat. Infuusionestevaunut tulee olla suojattavissa joko irrallisella suojahupulla tai kiinteällä rakenteella. Infuusionestevaunut on tarkoitettu käytettäväksi HUS Apteekin infuusionesteiden täyttöpalveluun eli infuusionesteiden toimituksiin ja varastointiin sairaalan osastoilla. Infuusionestevaunut tulevat käyttöön useampaan sairaalaan HUSin alueella. Infuusionestevaunut kuljetetaan sairaalatunneleita pitkin trukilla ja osa niistä lastatataan ja kuljetetaan kuorma-autoilla etäämpänä oleviin sairaaloihin. Vaunut palautuvat täytettäväksi HUS Apteekkiin, jonka takia vaunujen tulee kestää siirtelyä paikasta toiseen. Arvio kokonaismäärästä: Vuosina 2023-2025 noin 100 kpl infuusionestevaunuja ja niiden suojia. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 400 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on infuusionestevaunut sekä infuusionestevaunujen suojat. Infuusionestevaunut tulee olla suojattavissa joko irrallisella suojahupulla tai kiinteällä rakenteella. Infuusionestevaunut on tarkoitettu käytettäväksi HUS Apteekin infuusionesteiden täyttöpalveluun eli infuusionesteiden toimituksiin ja varastointiin sairaalan osastoilla. Infuusionestevaunut tulevat käyttöön useampaan sairaalaan HUSin alueella. Infuusionestevaunut kuljetetaan sairaalatunneleita pitkin trukilla ja osa niistä lastatataan ja kuljetetaan kuorma-autoilla etäämpänä oleviin sairaaloihin. Vaunut palautuvat täytettäväksi HUS Apteekkiin, jonka takia vaunujen tulee kestää siirtelyä paikasta toiseen. Kaikki spesifikaatiot on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 'Hankinnan kohteen kriteerit'. Tilaaja valitsee yhden (1) sopimustoimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Varsinainen sopimuskausi alkaa arviolta 25.10.2023. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sitä voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella, jolloin Tilaaja ilmoittaa siitä sopimusosapuolille ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksia tehdään kaksi, toinen HUS Yhtymähallinnolle ja toinen HUS Apteekille.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimusta on mahdollisuus jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Asia on kuvattu kohdassa II.2.7)
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa rekisteröitymistiedot. Tämä vaatimus koskee myös alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa, sekä kaikkia ryhmittymän jäseniä.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/06/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 9 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/06/2023 Heure locale: 12:30 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot: Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus Alihankkijan rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS-Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: Kaikki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus Ryhmittymän jäsenen rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Infuusionestevaunut HUS Apteekkiin 21/06/2023 22/05/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport