Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-HUS: Services juridiques

2022/S 89-245256  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Finlande-HUS: Services juridiques 2022/S 089-245256 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 1567535-0 Adresse postale: PL 441 (Uutistie 3, 01770 Vantaa) Ville: HUS Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 00029 Pays: Finlande Courriel: logistiikka.kilpailutus@hus.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Julkisten hankintojen konsultointi- ja kilpailutuspalvelut Dynaaminen toimittajarekisteri Numéro de référence: HUS 441-2021
II.1.2) Code CPV principal 79100000 Services juridiques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) perustaa dynaamisen toimittajarekisterin julkisten hankintojen kilpailutus- ja konsultointipalvelujen hankkimiseksi. Hankinnan kohteena on julkisten tarjouskilpailujen suunnittelu ja läpivienti hankintalain (1397/2016) mukaisesti valmisteluvaiheesta sopimusten allekirjoitukseen. Lisäksi hankintayksikkö voi hankkia hankintalakiin ja julkiseen hankintatoimeen liittyviä koulutuspalveluja sekä selvitys-, kehittämis- ja neuvontapalveluja tarpeen mukaan. Tämä ilmoitus koskee dynaamisen toimittajarekisterin ensimmäisessä osallistumiskierroksessa tehtyjä sopimuksia. Tällä ilmoituksella hankintayksikkö ilmoittaa dynaamisen toimittajarekisterin ensimmäisellä hakukierroksella tehdyistä sopimuksista. Luokka 9 keskeytettiin hankintayksikön päätöksellä HUS/405/2022 § 42
   2. 2.2022. HUOM: jäljempänä sopimusten yhteydessä ilmoitetaan koko dynaamisen hankintarekisterin ennakoitu kokonaisarvo. Yksittäisen sopimuksen ennakoitua arvoa ei voida eritellä.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79418000 Services de conseil en matière d'acquisitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnat järjestetään ns. dynaamisena toimittajarekisterinä. Dynaaminen toimittajarekisteri on jaettu 10 luokkaan:
   1.  Perusterveydenhuollon hankintakategoria
   2.  Kirurgian, sisätautien ja kardiologian hankintakategoria
   3.  Anestesian ja tehohoidon hankintakategoria
   4.  Säteilyteknisten ja kuvantavien laitteiden hankintakategoria
   5.  Laboratoriolaitteiden ja tarvikkeiden hankintakategoria
   6.  Sekalaiset palveluhankinnat
   7.  Sote-palveluhankinnat
   8.  Strategiset hankinnat (pois lukien ICT:n strategiset hankinnat)
   9.  Hankintatoimen kehittäminen ja koulutus (KESKEYTETTY) 10. ICT-hankinnat sekä ICT-hankintojen kehittäminen ja koulutus Alalla toimivat tarjoajat voivat jättää hakemuksen yhteen tai useampaan luokkaan. Hakemuksen yhteydessä on annettava palvelun tuntihinta. Dynaamiseen toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki tarjoajat, jotka täyttävät soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset siinä/niissä luokissa, johon tarjoaja on hakenut. Kaikkien hyväksyttyjen hakijoiden kanssa solmitaan myös sopimukset. Hakuajat dynaamiseen toimittajarekisteriin:
   1.  Ensimmäinen hakuaika ja dynaamisen toimittajarekisterin perustaminen on 15.11.2021-31.12.2021.
   2.  Tämän jälkeen hakemuksia otetaan vastaan kerran vuodessa marraskuun 15. päivästä joulukuun 15. päivään saakka. Dynaaminen toimittajarekisteri toimii seuraavasti: hankintayksikkö ottaa vastaan uusia hakemuksia tuntihintoineen kerran vuodessa edellä kuvatusti. Vuosittaisen hakuajan sulkeuduttua hankintayksikkö käsittelee hakemukset ja asettaa hintatarjoukset järjestykseen kussakin luokassa alimmasta hinnasta kalleimpaan. Tästä muodostuu kussakin luokassa tarjoajien etusijajärjestys. Ensimmäisen hakukierroksen yhteydessä hinnat annetaan osallistumishakemuksella. Seuraavilla osallistumiskierroksilla järjestelmään jo hyväksyttyjen tarjoajien on mahdollista halutessaan päivittää antamiaan hintoja. Hankintayksikkö tekee hakemusten ja tarjoajien hyväksymisestä ja etusijajärjestykseen asettamisesta hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen jälkeen solmitaan sopimus jokaisen hyväksytyn tarjoajan kanssa. Hankintayksikkö voi tämän jälkeen tehdä enintään 60 000 euron (alv 0 %) arvoiset yksittäiset toimeksiannot suoraan hyväksytyiltä tarjoajilta etusijajärjestyksen mukaan. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa perustellusta syystä. Poikkeaminen on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä 7 Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus. Yli 60 000 euron yksittäisistä toimeksiannoista tai palvelukokonaisuuksista hankintayksikkö voi tarpeensa mukaisesti milloin tahansa järjestää kilpailutuksen dynaamisen toimittajarekisterin luokkien sisällä. Hankintayksikkö voi julkaista sisäisen kilpailutuksen yhdessä tai useammassa luokassa. Kussakin sisäisessä kilpailutuksessa määritellään tarkemmin hankinnan kohde, vähimmäisvaatimukset, vertailukriteerit sekä sopimuksen kesto. Toimittajarekisterin sisäisiin kilpailutuksiin voivat osallistua vain järjestelmään hyväksytyt tarjoajat. Dynaaminen toimittajarekisteri on käynnissä 31.12.2025 saakka. Hankintayksikkö voi keskeyttää järjestelyn halutessaan jo aiemmin tai jatkaa järjestelyn kestoa uudella hankintailmoituksella. Tarkempi kuvaus dynaamisen toimittajarekisterin kulusta ja säännöistä on esitetty osallistumispyynnössä Hilma-numero 2021-086301. Tarjousportaali: https://tarjouspalvelu.fi/tarjouspyynnot.aspx?p=51&g=c57fe4f7-d968-48f9-b40e-3f97cb7f2498 https://tarjouspalvelu.fi/tarjouspyynnot.aspx?p=51&g=c57fe4f7-d968-48f9-b40e-3f97cb7f2498
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tällä ilmoituksella hankintayksikkö ilmoittaa dynaamisen toimittajarekisterin ensimmäisellä hakukierroksella tehdyistä sopimuksista. Luokka 9 keskeytettiin hankintayksikön päätöksellä HUS/405/2022 § 42
   2. 2.2022. HUOM: jäljempänä sopimusten yhteydessä ilmoitetaan koko dynaamisen hankintarekisterin ennakoitu kokonaisarvo. Yksittäisen sopimuksen ennakoitua arvoa ei voida eritellä.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 225-593094
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-098982-001-001
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dominus Hankinnat Oy Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-098982-001-002
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hankintakumppanit Oy Ville: Espoo Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-098982-001-003
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hankintaratas Oy Ville: Kokkola Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-098982-001-004
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lehti ja kumppanit Oy Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-098982-001-005
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PTCServices Oy Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-098982-001-006
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NHG Salivirta Oy Ville: Jyväskylä Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-098982-001-007
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-098982-001-008
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frontia Asianajotoimisto Oy Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022-098982-001-009
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Vison Oy Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 200 000.00 EUR / Offre la plus élevée: 6 000 000.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/05/2022 Finlande-HUS: Services juridiquesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 06/05/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
79100000 - Services juridiques 
79418000 - Services de conseil en matière d'acquisitions