Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 06/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-HUS: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2021/S 86-223347  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Finlande-HUS: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2021/S 086-223347

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 057-143989)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtym
NumÈro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: PL 441 (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Ville: HUS
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: FI-00029
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Tom Sundman
Courriel: tom.sundman@hus.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Perustietotekniikan palvelut

NumÈro de rÈfÈrence: HUS 067-2020

II.1.2)
Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtym , HUS on uusimassa perustietotekniikan palvelukokonaisuutta ja hakee palveluille toimittajaa, joka ottaa kokonaisvastuun hyvin laajasta palvelukokonaisuudesta. Palveluiden tarkoituksena on varmistaa Husin toiminnan jatkuvuus tietotekniikan ja tietoturvan osalta. T m n lis ksi HUS pit t rke n , ett perustietotekniikan palveluilla tavoitellaan jatkossa mm. seuraavia asioita: Automaatiotason nostaminen l pi palveluiden, erityisesti tukiprosesseissa Sovitun palvelulaadun takaaminen my^s erityistilanteissa Palveluiden kyvykkyys kehitty ja muuttua ketter sti vastaamaan HUSin uusia tarpeita. Hankinnan kohde ja siihen liittyv t pakolliset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynn^n liitteiss .

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 057-143989

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen m r aika

Au lieu de:

Date: 30/04/2021

Lire:

Date: 06/05/2021

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 30/04/2021

Lire:

Date: 06/05/2021

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Tarjouspyynn^n m r ajan muutoksen lis ksi on p ivitetty tarjouspyynn^n liitteet vastaamaan korjattuja tietoja.
Finlande-HUS: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appuiType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices
06/05/2021
04/05/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72253000 - Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance 
72500000 - Services informatiques 
72600000 - Services d'assistance et de conseils informatiques