Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvink : Services de santÈ

2022/S 131-374576  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Finlande-Hyvink : Services de santÈ 2022/S 131-374576 Services sociaux et autres services spÈcifiques ñ marchÈs publics Avis díattribution de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtym NumÈro national d'identification: 2844969-4 Adresse postale: PL 46 Ville: Hyvink Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 05801 Pays: Finlande Point(s) de contact: Piritta Turunen Courriel: piritta.turunen@keusote.fi TÈlÈphone: +358 504972538 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Sote-kuntayhtym
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
KESKEYTYSILMOITUS KEUDno-2021-5506 / L kinn llisen kuntoutuksen terapiapalvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtym , Hankintaj rjestelm n luokka 4 Lasten psykoterapiapalvelut
II.1.2) Code CPV principal 85100000 Services de santÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat lasten psykoterapiapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtym n osoittamille potilaille ja asiakkaille (jatkossa asiakkaat). Kyseess ovat kunnan j rjest misvastuulle kuuluvat l kinn llisen kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain (1326/2010) 7 a ja 29 ß:n mukaisesti. Palvelu on toteutettava sit koskevan, kulloinkin voimassa olevan lains d nn^n mukaisesti. Terapiapalvelut on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: OSA 1 Lasten psykoterapiatarpeen arviointi OSA 2 Lasten yksil^psykoterapia OSA 3 Lasten EMDR-terapia OSA 4 Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia OSA 5 Lasten ryhm psykoterapia OSA 6 Perheterapia OSA 7 VanhempainohjausPalvelun osat yhdess jatkossa my^s îpalvelutî. Palvelua koskeva sopimus tulee siirtym n
   1. 1.2023 l htien sote-uudistuksen mukaisesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, jolle palveluiden j rjest misvastuu siirtyy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lasten psykoterapiatarpeen arviointi
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Lasten psykoterapiatarpeen arviointi tarkoittaa sen tutkimista ja selvittely , tarvitseeko lapsi psykoterapeuttista apua ja hy^tyyk^ h n siit . Arviointiin kuu-luu my^s sen arviointi, mik on vanhempien tai muiden lapsesta huolehtivien aikuisten kyky ja valmius tukea lapsen psykoterapiaa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lasten yksil^psykoterapia
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Yksil^psykoterapia voi olla luonteeltaan tiettyyn pulmaan keskittyv tai laajem-min koko lapsen persoonallisuutta hoitava. Yksil^psykoterapiassa terapeutti tapaa lasta useimmiten kahden kesken 1-2 kertaa viikossa. Alle kouluik isen lapsen k ynnill voi vanhempi olla tarvittaessa mukana. Yksil^terapian kesto vaihtelee muutamasta k yntikerrasta 2-4 vuotta kest v n tiiviiseen hoitosuh-teeseen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lasten EMDR-terapia
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
EMDR eli silm nliikkeill poisherkist minen ja uudelleen prosessointi (lyhennetysti my^s "silm nliike-terapia") on lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian keskeinen tavoite on varhaisen vuorovaikutussysteemin suotuisan kehityksen ja sen erilaisten riskitekij^iden ja haasteiden ymm rt minen ja ep suotuisan kehityksen ja h iriintyneiden vuorovaikutussuhteiden korjaavien menetelmien oppiminen ja sis ist minen. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa annetaan raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden pikkulasten perheille, erilaisissa joko vauvaan tai vanhempiin liit-tyviss vuorovaikutusriskin tai -ongelmien tilanteissa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lasten ryhm terapia
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Ryhm muotoinen psykoterapian tarkoituksena on tarjota mahdollisuus ongelmien k sittelyyn ryhm ss ja ty^st niit ryhm n todellisessa ihmissuhdetilanteessa. Se on erityisen soveltuva sosiaalisten j nnitysten ja muiden sosiaalisissa suhteissa ilmenevien ongelmien ratkaisuille mutta my^s lapsille, joilla on varhaisen vuorovaikutuksen tai varhaisen kiintymyssuhteen h iri^it .
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Perheterapia
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Perheterapian tarkoituksena on tutkia, ymm rt ja hoitaa perheensis isess vuorovaikutuksessa ja yksitt isill perheenj senill esiintyvi h iri^it ja niiden aiheuttamaa k rsimyst . Perheterapiassa pyrit n tietoisesti siihen, ett ajankohtaisen vuorovaikutusverkon kuviot, jotka yll pit v t yksil^llist psykopatologiaa ja est v tkehityksellisesti rakentavia ratkaisuja, muuttuisivat. Erityisesti pyrit n l^yt m n perheen vuorovaikutuksessa olevat my^nteiset voimavarat.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Vanhempainohjaus
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Vanhempainohjauksen tarkoituksena on ottaa vanhemmat mukaan lapsen psykoterapiaprosessiin.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procÈdure ProcÈdure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des rËgles nationales applicables la procÈdure:
IV.1.11) Principales caractÈristiques de la procÈdure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 084-217687
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Edellytykset hankinnan toteuttamiselle Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtym n toimesta ovat olennaisesti muuttuneet, kun hyvinvointialue, jolle hankintasopimus velvoitteineen ja vastuineen pian siirtyisi, aikoo j rjest hankinnan kohteena olevat palvelut toisin.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: S^rn istenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi TÈlÈphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Finlande-Hyvink : Services de santÈType díacheteur: Agences locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: Services 11/07/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85100000 - Services de santé